Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440020
Uchwała Nr XXIV/148/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXIV/147/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągniêcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXIV/146/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym siê twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia listopada 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Edukacyjno — Wychowawczych w Ustce.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/138/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/137/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/126/2004 roku Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektu stypendialnego dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego - Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Liceum Ogólnokształcącego w Ustce, Zespołu Szkół Technicznych w Ustce oraz Zespołu Szkół Leśnych i Ogólnokształcących w Warcinie [...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/136/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2004 roku w sprawie trybu postêpowania o udzielenie z budżetu Powiatu Słupskiego dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/135/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumieą z jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmującymi uczniów na praktyki zawodowe i organizującymi teoretyczną naukê zawodu w systemie kursowym. [...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/134/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2004 roku w sprawie zawierania porozumieą z powiatami w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej i ponoszenia wydatków z tym związanych[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/133/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2004 roku w sprawie zawierania porozumieą z powiatami dotyczących umieszczania dziecka w rodzinach zastêpczych i ponoszenia wydatków z tym związanych[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/132/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2004 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych oświaty[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/131/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/130/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2004 roku w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/129/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2004 roku zmieniająca uchwałê Nr XIX/120/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 03 sierpnia 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok.
[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XIX/122 /2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie skargi Rady Rodziców przy Gimnazjum w Ustce na uchwałê nr XVII/106/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XIX/121/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 03 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 03 sierpnia 2004 roku zmieniająca uchwałê Nr XV/68/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XIX/119/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 03 sierpnia 2004 roku zmieniająca uchwałê Nr XVI/100/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego na lata 2004 - 2011 [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XIX/118/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 03 sierpnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiêdzy Powiatem Słupskim, Gminą Słupsk i Gminą Ustka dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych i gminnych [...] wiêcej>>


Uchwała NR XVIII/117/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVIII/116/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad czêściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w rodzinach zastêpczych i w placówkach opiekuączo - wychowawczych [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVIII/114/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004 r w sprawie zawarcia porozumienia pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia zadaą kontrolnych Społecznej Straży Rybackiej [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVIII/113/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały NrX/51/99 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu oraz zakresu informacji o przebiegu jego wykonania za I półrocze [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVIII/112/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVIII/111/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała NR XVIII/110/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVII/109/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic miêdzy regionami" [...] wiêcej>>


Uchwała NR XVII/108/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVII/107/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVII/106/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVII/105/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVII/104/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku zmieniająca uchwałê Nr XVI/100/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego na lata 2004- 2011 [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVII/103/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu słupskiego za 2003 rok [...]wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/102/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Główczyce zadaą powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczących zakładania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/101/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości diet radnych [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/100/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjêcia PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SŁUPSKIEGO NA LATA 2004-2011 [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/99/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupsk - miastu na prawach powiatu zadania publicznego powiatu z zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/98/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie założenia Technikum Leśnego dla Dorosłych w Warcinie [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/97/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/96/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/95/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie założenia Liceum Profilowanego Nr II w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/94/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/93/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Liceum Zawodowego w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/92/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany nazwy czteroletniego Technikum Mechanicznego i Technikum Handlowego dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/91/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/90/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/195/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie nazwy i określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Reymonta w Słupsku [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/89/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany nazwy czteroletniego Technikum Agrobiznesu, Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla młodzieży w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/88/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Słupsku [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/87/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Słupsku [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie programu współpracy miêdzy Powiatem Słupskim a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośŚ pożytku publicznego w roku 2004 [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/85/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjêcia "Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Słupskiego na lata 2003-2011" [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/84/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia zadaą na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XVI/83/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/82/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 roku zmieniająca uchwałê nr III/17/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Słupskiego [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/81/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/80/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/79/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/78/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/77/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/2000 Rady Powiatu Słupskiegoz dnia 25 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/76/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/75/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie założenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/74/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie założenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/73/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Dêbnica Kaszubska zadaą powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczących zakładania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/72/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/199/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 stycznia 2002 roku [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/71/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przekształcenia trzyletniego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych i Liceum Handlowego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/70/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przekształcenia trzyletniego Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Technicznych w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/69/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XV/68/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok [...] wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  2211

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2007-01-06 22:37:34