Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440020
Uchwała Nr XXXV/208/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie powierzenia Gminie Damnica zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXV/207/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXV/206/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXV/205/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXV/204/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXV/203/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Słupskiego[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIV/202/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zaciagniêcia zobowiązania wekslowego[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIV/201/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zaciagniêcia zobowiązania wekslowego[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIV/200/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIII/199/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2005 roku w sprawie przekazania Gminie Słupsk zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIII/198/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2005 roku w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIII/197/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXII/196/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie określenia i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajêŚ nauczycieli, dla których ustalony plan zajêŚ jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli szkół zaocznych i w systemie kształcenia na odległośŚ, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu słupskiego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXII/195/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej Powiatu Słupskiego[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXI/194/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXVI 1/158/2005 z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXI/193/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2005 roku W sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXI/192/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/2005 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zaciągniêcia pożyczki na prefinansowanie.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXI/191/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2005 roku zmieniająca uchwałê Nr XVI/100/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego na lata 2004-2011[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/190/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku ww sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnośŚ Starosty Słupskiego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/189/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica w sprawie wspólnego wykonywania robót inwestycyjno-remontowych na drogach powiatowych.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/188/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/187/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w sezonowych Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych funkcjonujących na terenie powiatu słupskiego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/186/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku ww sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Młodzieżowej w Ustce.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/185/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/184/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie nadania numerów porządkowych Szkole Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnemu wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/183/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/182/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/181/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie likwidacji publicznej placówki opiekuączo - wychowawczej w Ustce[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXX/180/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na rok 2005[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXIX/178/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zaciągniêcia pożyczki na prefinansowanie[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXIX/177/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla opracownia miesiêcznych stawek wynagrodzeą.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXIX/176/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych w Ustce.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXIX/175/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w 2005 roku[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXIX/174/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVIII/173/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVIII/172/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla studentów z powiatu słupskiego na wspieranie rozwoju edukacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVIII/171/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVIII/170/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVIII/169/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu słupskiego za 2004 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/168/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie powierzenia Gminie
Kêpice zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej
obejmującego kształcenie
specjalne.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/167/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie utworzenia
rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych
powiatu[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/166/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie zawarcia porozumieą
pomiêdzy Powiatem Słupskim a gminami Słupsk, Potêgowo i
Kêpice w sprawie wspólnego wykonywania robót
inwestycyjno-remontowych
na drogach powiatowych[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/165/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVI / 157 / 2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15
lutego 2005 r., ustalającej regulamin określający
wysokośŚ oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego,
wysokośŚ dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastêpstw, wysokośŚ i szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
powiatu słupskiego.
[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/164/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
zmieniająca uchwałê nr
HI/20/2002 Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie Komisji Polityki
SpołecznejRady Powiatu Słupskiego.
[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/163/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie powierzenia Gminie
Potêgowe zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej
dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły
ponadgimnazjalnej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/162/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Powiatowym Obwodzie Lecznictwa Ogólnego -
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/161/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie wyboru
przedstawicieli Rady Powiatu Słupskiego do Rady
Społecznej przy Powiatowym Obwodzie Lecznictwa Ogólnego
-Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/160/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie odwołania Rady
Społecznej działającej przy Powiatowym Obwodzie
Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/159/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów za 2004 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/158/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie określenia zadaą na
które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/157/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 15 lutego 2005 roku
w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokośŚ oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i
funkcyjnego, wysokośŚ dodatków za warunki pracy,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastêpstw, wysokośŚ
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach powiatu słupskiego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/156/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 15 lutego 2005 roku
w sprawie programu
współpracy miêdzy Powiatem Słupskim a organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośŚ pożytku publicznego w roku
2005.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/155/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 15 lutego 2005 roku
w sprawie nadania statutu
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika
w Ustce[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/154/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 15 lutego 2005 roku
w sprawie zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w
Słupsku[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXVII/153/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 15 lutego 2005 roku
w sprawie budżetu powiatu na
2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXIV/152/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Regionalnego Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców - Organizacja Pożytku Publicznego w Koszalinie.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXIV/151/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2005rok.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXIV/150/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XXIV/149/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2005 rok.[...]wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  1764

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2007-01-06 22:39:34