Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440020

Treści uchwał dostêpne są po naciśniêciu numeru uchwały. Plik w formacie MS-WORD , proszê zapisaŚ na dysku i otworzyŚ edytorem tekstu

Dokumenty opublikowane:

Lp.Znak i rodzaj dokumentuZ dniaStatusObowiązuje doWykonawca
1.IV/29/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXX/233/2006 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie umów pomiêdzy Powiatem
2006-12-28Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
2.IV/28/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok
2006-12-28Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
3.IV/27/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok
2006-12-28Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
4.III/17/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
5.III/18/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie ustalenia wykazu stałych komisji Rady Powiatu Słupskiego oraz przedmiotu ich działania.
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
6.III/19/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego.
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
7.III/20/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego.
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
8.III/21/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego.
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
9.III/22/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego.
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
10.III/23/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
11.III/24/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesiêcznego dla Starosty Słupskiego.
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
12.III/25/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie upoważnienia do wystawiania poleceą wyjazdu służbowego Pzewodniczącemu Rady.
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
13.III/26/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie wyrażenia woli przekazania prowadzenia Technikum Leśnego i Technikum Leśnego dla Dorosłych
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
14.III/16/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
o wstąpieniu kandydata na miejsce wygaszonego mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
15.III/15/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
o wstąpieniu kandydata na miejsce wygaszonego mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
16.III/14/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
o wstąpieniu kandydata na miejsce wygaszonego mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
17.III/13/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
o wstąpieniu kandydata na miejsce wygaszonego mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2006-12-14Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
18.II/6/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie stwierdzenia wygaśniêcia mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2006-12-07Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
19.II/7/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie stwierdzenia wygaśniêcia mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2006-12-07Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
20.II/8/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie stwierdzenia wygaśniêcia mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2006-12-07Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
21.II/9/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie wyboru Starosty Słupskiego
2006-12-07Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
22.II/10/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu Słupskiego
2006-12-07Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
23.II/11/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego
2006-12-07Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
24.II/12/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie stwierdzenia wygaśniêcia mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2006-12-07Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
25.I/5/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXIII/253/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006r. w spr
2006-11-22Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
26.I/4/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zaciągniêcia zobowiązania wekslowego
2006-11-22Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
27.I/3/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zaciągniêcia zobowiązania wekslowego
2006-11-22Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
28.I/2/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXXVIII/216/2006 z dnia 28 marca 2006 roku w spr
2006-11-22Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
29.I/1/2006 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego
2006-11-22Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II


Uchwała Nr XLIV/273/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianê umowy z dnia 12 czerwca 2006 zawartej pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Potêgowo dotyczącej udzieleia Powiatowi pomocy finansowej i rzeczowej [...wiêcej>>


Uchwała Nr XLIV/272/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku zmieniająca uchwałê Nr XXXVI / 209 / 2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na 2006 r. [...wiêcej>>


Uchwała Nr XLIV/271/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego [...wiêcej>>


Uchwała Nr XLIV/270/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXII/243/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu postêpowanie o udzielenie z budżetu Powiatu Słupskiego dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania [...wiêcej>>


Uchwała Nr XLIV/269/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok. [...wiêcej>>


Uchwała Nr XLIV/268/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia „Programu działaą na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2007-2012". [...wiêcej>>


Uchwała Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku [...wiêcej>>


Uchwała Nr XLIV/266/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>


Uchwała Nr XLIV/265/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej p.n. Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/264/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/263/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII / 168 / 2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie powierzenia Gminie Kêpice zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej obejmującego kształcenie specjalne.
[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/262/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ”Matura gwarancją lepszej przyszłości młodzieży Powiatu Słupskiego - 3 edycja”
[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/261/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ”Wykształcenie wyższe - lepszym startem w przyszłośŚ młodzieży Powiatu Słupskiego - 3 edycja” [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/260/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zawarcia umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk w sprawie pomocy finansowej [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/259/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do „Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi” w charakterze Partnera [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/258/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/214/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na drogach powiatowych [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/257/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/256/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu stypendialnego dla studentów Powiatu Słupskiego pt. „Wykształcenie wyższe- lepszym startem w przyszłośŚ młodzieży Powiatu Słupskiego - 3 edycja” celem wziêcia udziału w konkursie Nr 01/2.2/2006 [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/255/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu stypendialnego dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego pt. ”Matura gwarancją lepszej przyszłości młodzieży Powiatu Słupskiego - 3 edycja” celem wziêcia udziału w konkursie Nr 01/2.2/2006 [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/254/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla studentów z Powiatu Słupskiego na wspieranie rozwoju edukacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/253/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/252/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjêcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXIII/251/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjêcia zaktualizowanej "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego" [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXII/250/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Słupsku [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXII/249/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zawarcia umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Dêbnica Kaszubska w sprawie pomocy finansowej [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXII/248/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXII/247/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXII/246/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXII/245/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/209/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXII/244/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXII/243/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu postepowania o udzielenie z budżetu Powiatu Słupskiego dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXI/242/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXI/241/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXI/240/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXI/239/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego S.P.Z.O.Z w Słupsku [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXI/238/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/51799 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniêżnych Powiatu Słupskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXI/237/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/51799 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu oraz zakresu informacji o przebiegu jego wykonania za I półrocze. [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXI/236/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok [...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXXI/235/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok [...wiêcej>>


Uchwała nr XXXX/234/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w odpowiedzi na ogłoszony przez Paąstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych piąty konkurs - otwarty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2005 [...wiêcej>>Uchwała Nr XXXX/233/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie umów pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Potêgowo dotyczących udzielenia Powiatowi pomocy finansowej i rzeczowej[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXX/232/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII / 218 / 2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośŚ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługê lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokośŚ dodatku za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastêpstw, wysokośŚ i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu słupskiego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXX/231/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXX/230/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/171/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego z późn. zm.
[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXX/229/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXX/228/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIX/227/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zawarcia porozumieą pomiêdzy Powiatem Słupskim a gminami Damnica, Kêpice, Kobylnica i Ustka
dotyczących wspólnego finansowania realizacji robót drogowych na drogach powiatowych i gminnej[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIX/226/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno -Wychowawczemu w Damnicy.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIX/225/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI / 209 / 2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIX/224/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXIX/223/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu słupskiego za 2005 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVIII/222/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do programu pn. „ EDUKACJA - program pomocy w dostêpie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych " oraz wystêpowania w ramach tego programu z wnioskami o dofinansowanie projektów ze środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVIII/221/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk dotyczącego powierzenia zadania polegającego na wybudowaniu odcinka światłowodowej sieci informatycznej[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVIII/220/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zaciągniêcia zobowiązania wekslowego[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVIII/219/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVIII/218/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośŚ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługê lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokośŚ dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastêpstw, wysokośŚ i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu słupskiego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVIII/217/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVIII/216/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadaą na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVII/215/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie programu współpracy miêdzy Powiatem Słupskim a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośŚ pożytku publicznego w roku 2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVII/214/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na drogach powiatowych[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVII/213/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdaąsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVII/212/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVTII/172/2005 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla studentów z powiatu słupskiego na wspieranie rozwoju edukacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVII/211/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/171/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych
powiatu słupskiego[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVI/210/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągniêcia pożyczki na prefinansowanie.[...wiêcej>>


Uchwała Nr XXXVI/209/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok.[...wiêcej>>Wersja do druku


Liczba odsłon:  1979

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2007-02-22 10:13:45