Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440020

Treści uchwał dostêpne są po naciśniêciu numeru uchwały. Plik w formacie MS-WORD lub Adobe Acrobat .

Dokumenty opublikowane:

Lp.Znak i rodzaj dokumentuZ dniaStatusObowiązuje doWykonawca
1.XV/113/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
2007-12-20Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
2.XV/110/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budêcie powiatu na 2007 rok
2007-12-20Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
3.XV/116/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupsklego na 2007 rok
2007-12-20Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
4.XV/115/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2008 rok
2007-12-20Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
5.XV/114/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2008 rok
2007-12-20Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
6.XV/112/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie przekazania skargi
2007-12-20Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
7.XV/111/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie przyjêcia Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej
2007-12-20Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
8.XV/109/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok
2007-12-20Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
9.XIV/105/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie mi
2007-11-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
10.XIV/103/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2007 rok
2007-11-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
11.XIV/107/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie przyjêcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
2007-11-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
12.XIV/104/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie określenia rodzajów świadczeą przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupski oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2007-11-27Zmieniony Wójcik Sebastian - OR.VIII
13.XIV/106/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom - sportowcom, w związku z organizowanymi w 2008 roku Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie
2007-11-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
14.XIV/108/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie powiadomienia skarbnika i sekretarza o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
2007-11-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
15.XIII/97/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2007 rok
2007-10-22Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
16.XIII/98/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego
2007-10-22Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
17.XIII/99/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2007 rok
2007-10-22Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
18.XIII/100/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie porozumienia miêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk dotyczącego udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2007-10-22Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
19.XIII/102/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2007 rok
2007-10-22Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
20.XIII/101/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiêdzy powiatem słupskim, a gminami: Kêpice, Słupsk, Główczyce, Dêbnica Kaszubska, w celu realizacji projektu pod nazwą "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn powiatu słupskiego w miejscowościach: Warcino, Osowo, Budowo, Swołowo, Wrzeście, Żelkowo"
2007-10-22Uchylony Wójcik Sebastian - OR.VIII
21.XI/87/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Leśnych i Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
22.XI/86/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Warcinie i Liceum Profilowanego w Warcinie wchodzących w skład Zespołu Szkół Leśnych i Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie.
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
23.XI/88/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Ustce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce.
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
24.XI/90/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Ustce wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ustce.
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
25.XI/89/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Ustce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ustce.
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
26.XI/91/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Damnicy wchodzÅĄcej w skład Specjalnego O?rodka Szkolno ? Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy.
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
27.XI/92/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 6 w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku.
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
28.XI/93/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/140/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek powiatu słupskiego.
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
29.XI/94/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zaciągniêcia zobowiązania wekslowego
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
30.XI/95/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2007 rok
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
31.XI/96/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie przystąpienia do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
2007-08-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
32.X/80/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie uchwałenia "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007-2013"
2007-06-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
33.X/81/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla opracowania miesiêcznych stawek wynagrodzeą
2007-06-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
34.X/82/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2007 rok
2007-06-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
35.X/83/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 200r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego, jako członka założyciela do stowarzyszenia pn. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
2007-06-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
36.X/84/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXIII/253/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006r. w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego
2007-06-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
37.X/85/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXIII/254/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006r. w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla studentów z Powiatu Słupskiego na wspieranie rozwoju edukacjyjnego w ramach Europejskieg
2007-06-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
38.IX/79/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2007 rok
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
39.IX/78/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Dêbnica Kaszubska dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
40.IX/77/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
41.IX/76/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
42.IX/75/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kêpice dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
43.IX/74/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
44.IX/73/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Główczyce dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
45.IX/72/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniêcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu usuniêtego
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
46.IX/71/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2007 rok
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
47.IX/70/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu na 2007 rok
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
48.IX/69/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego S.P.Z.O.Z. w Słupsku
2007-05-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
49.VIII/65/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przekazania skargi
2007-04-24Obowiązujący Skolarus Katarzyna - OR-II
50.VIII/63/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie przyjêcia programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok
2007-04-24Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
51.VIII/66/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku. (wersja pełna dokumentu)
2007-04-24Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
52.VIII/66/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku
2007-04-24Zmieniony Skolarus Katarzyna - OR-II
53.VIII/62/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2006 rok
2007-04-24Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
54.VIII/64/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
2007-04-24Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
55.VIII/67/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2007 rok
2007-04-24Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
56.VIII/68/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Potêgowo dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy f
2007-04-24Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
57.VII/52/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
58.VII/51/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób N
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
59.VII/53/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośŚ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczyci
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
60.VII/54/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII / 222 / 2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2006 r. w
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
61.VII/55/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. dotyczą
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
62.VII/56/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2007 rok
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
63.VII/57/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
64.VII/58/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeąstwa i porządku
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
65.VII/59/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
zmieniająca uchwałê Nr V/38/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie Komi
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
66.VII/60/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
zmieniająca uchwałê Nr 111/21/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie Kom
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
67.VII/61/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie powiadomienia skarbnika i sekretarza o obowiązku złożenia świadczenia lustracyjnego
2007-03-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
68.VI/44/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
o wstąpieniu kandydata na miejsce wygaszonego mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2007-02-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
69.VI/45/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 6 w Słupsku wchodzącego w sk
2007-02-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
70.VI/46/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Ustce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogóln
2007-02-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
71.VI/47/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Ustce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techni
2007-02-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
72.VI/48/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Ustce wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznyc
2007-02-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
73.VI/50/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
2007-02-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
74.VI/49/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Damnicy wchodzącej w skład Sp
2007-02-27Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
75.V/33/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie stwierdzenia wygaśniêcia mandatu radnego Powiatu Słupskiego.
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
76.V/32/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Słupskiego
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
77.V/31/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Słupskiego
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
78.V/30/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
79.V/34/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie pozbawienia drogi nr 1156G kategorii drogi powiatowej.
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
80.V/35/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
zmieniająca uchwałê Rady Powiatu Słupskiego Nr VI/30/99 z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie przystą
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
81.V/36/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Powiatowym Obwodzie Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnym Publ
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
82.V/41/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2007 rok.
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
83.V/38/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
zmieniająca uchwałê Nr III/22/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie Ko
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
84.V/39/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
85.V/40/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2007 rok.
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
86.V/42/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Warcinie i Liceum Profilowanego w Warcinie
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
87.V/43/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie w sam
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II
88.V/37/2007 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
zmieniająca uchwałê Nr III/20/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie K
2007-01-30Obowiązujący Skolarus Katarzyna - BR.II

Wersja do druku


Liczba odsłon:  4021

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2007-07-13 09:26:50

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2007-07-13 09:25:58