Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Uchwała Nr 216/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 215/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 214/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 213/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia wniosków Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku skierowany do
Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 212/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 211/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 210/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 209/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 208/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 207/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 206/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie umorzenia wierzytelności[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 205/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 204/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 203/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 202/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 201/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 200/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 198 / 2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjne - Wychowawczych w Ustce.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 199/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 198/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjne - Wychowawczych w Ustce.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 197/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 196/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz przyjêcia zasad pracy Komisji.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 195/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przyjêcia projektu budżetu powiatu na 2005 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 194/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 03 listopada 2004 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 193/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 192/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2004 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 191/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2004 roku w sprawie podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 190/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektu stypendialnego dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego -Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Liceum Ogólnokształcącego w Ustce,[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 189/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektu stypendialnego dla studentów Powiatu Słupskiego na wspieranie młodzieży z terenów wiejskich w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 -2006
[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 188/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 187/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2004 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora,Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 186/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i d/s rokowaą na zbycie nieruchomości[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 185/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 184/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01 października 2004 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...]wiêcej>>


Uchwała Nr 183/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 września 2004 roku w sprawie podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 182/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 września 2004 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2005.[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 181/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 180/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2004 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 179/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2004 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 178/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 177/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Bursy Młodzieżowej w Ustce[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 176/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2003 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Młodzieżowej w Ustce[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 175/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku W sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 174/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 173/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 172/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2004 roku[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 171/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 170/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 169/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie nabycia przez Powiat Słupski prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Ustce przy ul. Różanej 17[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 168/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie nabycia przez Powiat Słupski prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Głogowej 3[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 167/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 166/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 165 A/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Główczycach przy ul. Słupskiej 19A[...] wiêcej>>


Uchwała Nr 165/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 164/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 163/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 162/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku [...] wiêcej>>


Uchwała nr 161/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 147/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 czerwca 2004 roku dotyczącej podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 160/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu słupskiego na III kwartał 2004 roku [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 159/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 158/2004 Zarząd Powiatu Słupskiego z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopieą nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2004 roku oraz przyjêcia zasad pracy Komisji [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 157/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 156/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 155/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004r. [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 154/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 153/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopieą nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2004 roku oraz przyjêcia zasad pracy Komisji [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 152/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 151/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 150/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 117/2004 Zarządu Powiatu Słupskiegoz dnia 1 marca 2004 r. [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 149/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 148/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca zmiany uchwały nr 75/2003 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2.09.2003 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Szczeciąskiej 81,82-Kossaka 23a [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 147/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 146/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Miasta Ustka [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 145/2004 Zadządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie przesuniêcia terminu płatności [...] wiêcej>>


Uchwała Nr 144/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok [...] wiêcej>>


Uchwała Nr XX/128/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 września 2004 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych nastêpujących dróg Powiatu Słupskiego.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XX/127/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 września 2004 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych nastêpujących dróg Powiatu Słupskiego.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XX/126/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 września 2004 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla uczniów maturalnych szkól ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego - Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Liceum Ogólnokształcącego w Ustce, Zespołu Szkół Technicznych w Ustce oraz Zespołu Szkół Leśnych i Ogólnokształcących w Warcinie - na wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży z terenów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XX/125/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 września 2004 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla studentów z powiatu słupskiego na wspieranie rozwoju edukacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XX/124/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 września 2004 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla studentów z powiatu słupskiego na wspieranie rozwoju edukacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
[...]wiêcej>>


Uchwała Nr XX/123/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2004 rok[...]wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  1129

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2007-01-15 09:15:19