Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Uchwa?a Nr 125/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysoko?ci dodatku motywacyjnego dla dyrektor?w szk?? i plac?wek powiatu s?upskiego [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 124/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie upowa?nienia do podpisania aneksu do umowy nr 31/2005 z 15.03.2005 roku [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 123/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 122/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 121/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 120/2007/A Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 120/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 119/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 118/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwa?y nr 45/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 kwietnia 2007 roku dotycz?cej podzia?u ?rodk?w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os?b Niepe?nosprawnych [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 117/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie upowa?nienia do podpisania umowy kredytu z?otowego w rachunku bie??cym [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 116/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 115/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 114/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powierzenia Zespo?owi Plac?wek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce przygotowania i przeprowadzenia postepowa?? o udzielenie zam?wienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 113/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 112/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 111/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwa?y nr 45/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z 11 kwietnia 2007 roku dotycz?cej podzia?u ?rodk?w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os?b Niepe?nosprawnych [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 110/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie przyjêcia projektu bud?etu powiatu na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 109/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie umorzenia wierzytelno?ci [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 108/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie informacji publicznej o wykonaniu bud?etu Powiatu S?upskiego za III kwarta? 2007 roku [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 107/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 22 pa?dziernika 2007 roku w sprawie zmiany uchwa?u Nr 45/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z 11 kwietnia dotycz?cej podzia?u ?rodk?w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os?b Niepe?nosprawnych [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 106/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 22 pa?dziernika 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 105/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 22 pa?dziernika 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 104/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 pa?dziernika 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 103/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 pa?dziernika 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 102/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 pa?dziernika 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 101/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 4 pa?dziernika 2007 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obci??ania nieruchomo?ci stanowi?cych mienie powiatu oraz ich wydzier?awianie lub wynajmowanie na okres d?u?szy ni? trzy lata [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 100/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 4 pa?dziernika 2007 roku w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie prawid?owej realizacji umowy na dofinansowanie projektu "Ryba jest dobra na wszystko" ze ?rodk?w bud?etu UE i bud?etu Pa??stwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybo??wstwo i przetw?rstwo ryb 2004-2006" [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 99/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 wrze?nia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 98/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 wrze?nia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 97/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 wrze?nia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 96/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 wrze?nia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 95/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 wrze?nia 2007 roku w sprawie wydania opinii dotycz?cej drogi gminnej [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 94/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 wrze?nia 2007 roku w sprawie wydania opinii dotycz?cej drogi powiatowej [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 93/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 wrze?nia 2007 roku w sprawie wydania opinii dotycz?cej drogi gminnej [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 92/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 5 wrze?nia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 91/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 4 wrze?nia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 90/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 4 wrze?nia 2007 roku w sprawie udzielenia pe?nomocnictwa do sk?adania o?wiadcze?? woli w sprawach maj?tkowych powiatu [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 89/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 4 wrze?nia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 88/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwa?u nr 45/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 kwietnia 2007 roku dotycz?cej podzia?u ?rodk?w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os?b Niepe?nosprawnych [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 87/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 86/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 85/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 84/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przebiegu wykonania bud?etu powiatu w I p??roczu 2007 roku [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 83/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 82/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysoko?ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespo?u Szk?? Technicznych w Ustce [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 81/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 80/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie darowizny nieruchomo?ci stanowi?cej w?asno??? Powiatu S?upskiego na rzecz Gminy S?upsk [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 79/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie powo?ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzamin?w na stopie?? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 78/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia Specjalnemu O?rodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Damnicy przygotowania i przeprowadzenia postêpowa?? o udzielenie zam?wienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 77/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pe?nomocnictwa do sk?adania o?wiadcze?? woli w sprawach maj?tkowych powiatu [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 76/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pe?nomocnictwa do dokonywania czynno?ci prawnych z kierowaniem bie??c? dzia?alno?ci? Zespo?u Szk?? Technicznych w Ustce [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 75/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo?u Szk?? Technicznych w Ustce [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 74/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 73/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwa?y nr 45/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z 11 kwietnia 2007 roku dotycz?cej podzia?u ?rodk?w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os?b Niepe?nosprawnych [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 72/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 71/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie upowa?nienia do podpisania aneks?w do um?w dotycz?cych zaci?gniêcia kredyt?w [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 70/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysoko?ci dodatk?w motywacyjnych dla dyrektor?w szk?? i plac?wek powiatu s?upskiego [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 69/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok. [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 68/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok. [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 67/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwa?y 45/2007r. [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 66/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia kary umownej [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 65/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok. [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 64/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia kary umownej [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 63/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok. [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 62/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok. [...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 61/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok.[...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 60/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie wydania opinii dotycz?cej drogi powiatowej.[...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 59/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomo?ci informacji o wykonaniu bud?etu powiatu s?upskiego w 2006 roku.[...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 58/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok.[...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 57/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie cofniêcia upowa?nienia.[...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 56/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie powo?ania komisji konkursowej do wy?onienia kandydata na stanowisko dyrektora ZST w Ustce.[...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 55/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 17 maja 2007 roku?w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok.[...wiêcej>>

Uchwa?a Nr 54/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie wydania opinii dotycz?cej drogi powiatowej.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 53/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 52/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 51/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie informacji publicznej o wykonaniu bud?etu Powiatu S?upskiego za I kwarta? 2007 roku.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 50/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie odroczenia terminu sp?aty nale?no?ci pieniê?nych Skarbu Pa??stwa.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 49/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 48/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie darowizny nieruchomo?ci stanowi?cej w?asno??? Powiatu S?upskiego na rzecz Gminy S?upsk.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 47/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w S?upsku.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 46/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia cennika us?ug ?wiadczonych w Starostwie Powiatowym w S?upsku.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 45/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie podzia?u ?rodk?w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os?b Niepe?nosprawnych.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 44/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie realizacji harmonogramu dochod?w i wydatk?w bud?etu powiatu s?upskiego w 2007 roku.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 43/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 42/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pe?nomocnictwa do dokonywania czynno?ci prawnych zwi?zanych z kierowaniem bie??c? dzia?alno?ci? Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w S?upsku.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 41/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w S?upsku.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 40/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na 2007 rok.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 39/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie okre?lenia zasad udzielania dotacji w ramach â??žPilota?owego programu wymiany eternitowych pokry?? dachowych w powiecie s?upskim w 2007rokuâ??? oraz wzoru wniosku o dotacjê.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 38/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wyra?enia zgody na przyst?pienie do zadania i z?o?enia wsp?lnie z Samorz?dem Wojew?dztwa Pomorskiego â??žWniosku Aplikacyjnegoâ??? o dofinansowanie projektu pt. "Informatyzacja pa??stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarz?dzania i udostêpniania przez Internet" ze ?rodk?w Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 37/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia sposobu naboru uczni?w do szk?? ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat s?upski, na rok szkolny 2007/2008.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 36/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud?etu za 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 35/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu pe?nomocnictwa do sk?adania o?wiadcze?? woli w sprawach maj?tkowych Powiatu S?upskiego.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 34/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie umorzenia wierzytelno?ci.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 33/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na rok 2007.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 32/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie zmian w bud?ecie powiatu s?upskiego na rok 2007.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 31/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie uk?adu wykonawczego bud?etu powiatu oraz planu finansowego zada?? z zakresu administracji rz?dowej zleconych powiatowi na 2007 rok.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 30/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo?ecznej w Lubuczewie[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 29/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo?ecznej w Machowinku[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 28/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo?ecznej w Machowinie [...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 27/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zwolnienia kierownika Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w S?upsku.[...wiêcej>>Uchwa?a Nr 26/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pe?nomocnictwa do dokonywania czynno?ci prawnych zwi?zanych z kierowaniem bie??c? dzia?alno?ci? Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie, jako samorz?dowej instytucji kultury.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 25/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku zmieniaj?ca uchwa?ê Nr 221/2005 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 1 marca 2005 r., w sprawie okre?lenia zasad udzielania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie koszt?w sk?adowania eternitu na uprawnionym sk?adowisku oraz wzoru wniosku o dotacjê.[...wiêcej>>


Uchwa?a Nr 24/2007 Zarz?du Powiatu S?upskiego z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie umorzenia nale?no?ci przys?uguj?cej powiatowi.[...wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  2773

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2019-09-18 14:33:06

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2008-05-07 13:23:56