Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440382

Uchwała Nr 28/2007
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 19 lutego 2007 roku

w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO uchwala, co nastêpuje:

§1

Przyjmuje siê Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza siê Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

§3

Traci moc uchwała: Nr 157/2001 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Machowinie (zm. uchwały: Nr 190/2001 z dnia 30 października 2001 r. i Nr 224/2002 z dnia 8 kwietnia 2002 r.).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjêcia.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

UZASADNIENIE

Domy Pomocy Społecznej w Machowinie i Machowinku działały na podstawie warunkowych zezwoleą Wojewody Pomorskiego na czas realizacji programów naprawczych nie dłużej jednak niż do koąca 2006 roku. Po zakoączeniu realizacji programów naprawczych i po złożeniu wniosków przez Starostê o bezterminowe zezwolenia, w wyniku kontroli przeprowadzonej w grudniu 2006 roku przez Pomorski Urząd Wojewódzki stwierdzono, że w/w Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi na poziomie obowiązującego standardu.
Z uwagi na spełnienie warunków określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku Powiat Słupski otrzymał zezwolenie na prowadzenie domów na czas nieokreślony: Machowino, Machowinko - z dnia 28 grudnia 2006 roku, Lubuczewo z dnia 05 lipca 2006 roku, Przytocko z dnia 31 stycznia 2007 roku.
Ponadto zwiêkszono liczbê miejsc w poszczególnych DPS - ach i tak:
- w Machowinku z 75 miejsc na 80
- w Machowinie ze 115 miejsc na 118
- w Lubuczewie z 90 miejsc na 100
Przeprowadzone zmiany związane ze świadczeniem usług na poziomie obowiązującego standardu wymusiły potrzebê dostosowania Regulaminów Organizacyjnych Domów Pomocy Społecznej.

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Wersja do druku


Liczba odsłon:  540

Treść wprowadził(a):  Marcin Kiliszek, 2007-02-23 10:58:26