Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506

OGŁOSZENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE - dostosowanie projektu Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022 do nowych dokumentów strategicznych szczebla regionalnego i krajowego - umieszczono 24.01.2013 r.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadaą publicznych ujêtych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok - umieszczono 17.01.2013 r.

Wybór oferty na świadczenie usług usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniêtych na podstawie dyspozycji usuniêcia pojazdu wydanej przez uprawniony podmiot zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym - umieszczono 21.12.2012 r.

Wybór oferty na przygotowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lubuczewo-Gąbino-Smołdzino-ChoŚmirówko - umieszczono 29.11.2012 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lubuczewo - Gąbino - Smołdzino - ChoŚmirówko" - umieszczono 20.11.2012 r.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych na zakoączenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego" - umieszczono 13.11.2012 r.

Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert na realizacjê zadaą w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami poprzez organizacjê spotkaą i imprez poświêconych edukacji popularyzacji zabytków. -umieszczono 12.10.2012r.

Zapytanie ofertowe - Nadzór prac konserwatorskich i robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego siê w sali lustrzanej pałacu w Damnicy" - umieszczono 11.10.2012 r.

Informacja o wyborze oferty - Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego, oraz ,,Przebudowa czêści poddasza budynku Zespołu Pałacowego w Damnicy'' w ramach Programu operacyjnego Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeinych obszarów Rybackich 2007-2013 - umieszczono 20.09.2012 r.

Rozpatrzenie ofert w ramach otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu pn. "Wykwalifikowane kadry ratownicze w powiecie słupskim" - umieszczono 14.09.2012 r.

Zapytanie ofertowe na: 1. Organizacjê kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego, 2. Przebudowê czêści poddasza budynku Zespołu Pałacowego w Damnicy - umieszczono 11.09.2012 r.

LISTA STYPENDYSTÓW STAROSTY SŁUPSKIEGO ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIÊCIA W NAUCE - Stypendia na okres od 1 września 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 roku. -umieszczono 07.09.2012r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU Z ZAKRESU PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH - Program badaą USG -umieszczono 07.09.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i dostawa statuetek i plakiet dla
laureatów Konkursu Lider Promocji Słupskiej Gospodarki ,,Srebrny Niedżwiedź 2011,,
-umieszczono 31.08.2012r.
Do pobrania:
Statuetka - Srebrny Niedźwiedź
Plakieta - Srebrny Niedźwiedź

KONKURS - Starosta Słupski i Prezydent Miasta Słupska serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie ⏞Lider Promocji Słupskiej Gospodarki ⏓ Srebrny Niedźwiedź 2011âŹ. - umieszczono 22.08.2012 r.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji programu zdrowotnego w 2012 roku - umieszczono 10.08.2012 r.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadaą publicznych ujêtych w Programie współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok - umieszczono 02.08.2012 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych, nie działającego w celu osiągniêcia zysku i zarejestrowanego jako organizacja pozarządowa w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Słupskim" - umieszczono 01.08.2012 r.

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadaą z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012 roku - umieszczono 27.07.2012 r.

Starostwo Powiatowe w Słupsku ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE - Nadzór nad robotami budowlanymi pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego:
- termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Spolecznej Machowinku, - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzvstwa ''Nasz Dom'' w Ustce i w Słupsku'' - etap II.'' .
-umieszczono 13.07.2012r.
Do pobrania:
1. UMOWA,
2. Projekty Budowlane Machowinko
⏓ projekt budowlany - docieplenie ścian zewnêtrznych, wymiana stolarki,
⏓ projekt budowlany wewnêtrznej instalacji centralnego ogrzewania i kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody,
3. Projekt Budowlany Ustka
⏓ Projekt budowlany ⏓ wykonawczy,
4. Kosztorysy Machowinko i Ustka
⏓ kosztorys nakładczy docieplenia ścian zewnêtrznych i wymiany stolarki,
⏓ kosztorys nakladczy wewnêtrznej instalacji centralnego ogrzewania i kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody,
⏓ Przedmiary robót budowlanych (Ustka)


ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO z siedzibą w Słupsku ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji programu zdrowotnego w 2012 roku - Program badaą USG wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi u kobiet w wieku 30 - 39 lat, mieszkanek powiatu słupskiego. -umieszczono 06.07.2012r.
Do pobrania:
1. SIWZ,
2. Zgłoszenie ofertowe,
3. Formularz oświadczenia
- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

OGŁOSZENIE - Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych ⏞Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015⏠z mieszkaącami Powiatu Słupskiego -umieszczono 06.07.2012r.

OGŁOSZENIE - Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji ⏞Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015⏠z organizacjami pozarządowymi -umieszczono 06.07.2012r.D E C Y Z J A Nr 274/2012 - nr sprawy ŚR-II.6341.67.2012 w dniu 04 czerwca 2012r. na wniosek "Wodociągów Ustka Sp. z 0.0." (ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka) wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeą do poboru wody otworem 2a na terenie dz. nr 1477w Ustce oraz likwidacjê urządzeą do poboru wody otworem nr 2 (dz. nr 373/7 w Ustce), -umieszczono 06.07.2012r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAÑ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU EKOLOGU I OCHRONY ZWIERZĄT -umieszczono 05.07.2012r.

WYNIKI PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ROZSTRZYGNIÊCIA
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
-umieszczono 05.07.2012r.

WYNIKI PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ROZSTRZYGNIÊCIA
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPIERANIE REALI ZACJI ZADAÑ PUBLICZLIYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.
-umieszczono 05.07.2012r.

WYNIKI PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAÑ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 ROKU OGŁOSZONEGO DNIA 23 KWIETNIA 2012 ROKU. -umieszczono 05.07.2012r.

Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadaą publicznych powiatu słupskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zajêcia dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu słupskiego realizowane w okresie wakacyjnym jako dodatkowa forma spêdzania czasu wolnego - ogłoszonego dnia 23 kwietnia 2012 roku -umieszczono 05.07.2012r.

Wyniki konsultacji z mieszkaącami powiatu słupskiego "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu slupskiego na lata 2012-2022" - umieszczono 27.06.2012 r.

Wyniki Konkursu do nagrody Starosty Słupskiego przyznawanej najlepszym uczniom - sportowcom w związku z organizowanymi najwiêkszymi europejskimi lub światowymi imprezami sportowymi - umieszczono 15.06.2012 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom - sportowcom, w związku z organizowanymi najwiêkszymi europejskimi lub światowymi imprezami sportowymi. - umieszczono 15.06.2012 r.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Powiatu Słupskiego w sprawie "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022" - umieszczono 25.05.2012 r.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO z siedzibą w Słupsku ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadaą z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012 roku - umieszczono 24.05.2012 r.

Zapytanie ofertowe - Nadzór robót budowlanych i instalacyjnych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku ⏓ etap II"

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO z siedzibą w Słupsku ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych w 2012 roku. - umieszczono 11.05.2012 r.
ARCHIWUM


Wersja do druku


Liczba odsłon:  48839

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-01-24 15:16:46

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-24 15:14:29