Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1438152

Informacja o sposobie zatrudniania pracowników na wolnych stanowiskach urzêdniczych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.


Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zatrudnianie pracowników na wolnych stanowiskach urzêdniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzêdniczych w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbywa siê przez nabór, zgodnie z zasadami określonymi wymienioną ustawą.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ww. ustawy nabór kandydatów na wolne stanowiska urzêdnicze jest otwarty i konkurencyjny. Każdorazowo, gdy powstanie wolne stanowisko urzêdnicze, Starostwo Powiatowe w Słupsku zamieści na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzêdnicze, określając nazwê stanowiska urzêdniczego, wymagania, zakres zadaą wykonywanych na danym stanowisku, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Starostwie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą siê do naboru, stanowią informacjê publiczną w zakresie objêtym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.


Lista bieżących ofert pracy


Wersja do druku


Liczba odsłon:  148928

Treść wytworzył(a): Bożenna Sil - Wydział Organizacyjny, 2009-11-13 13:27:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2010-04-16 13:23:55

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2009-11-20 09:50:04