Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506

Informacja o sposobie zatrudniania pracownik?w na wolnych stanowiskach urzêdniczych w Starostwie Powiatowym w S?upsku.


Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz?dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zatrudnianie pracownik?w na wolnych stanowiskach urzêdniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzêdniczych w Starostwie Powiatowym w S?upsku odbywa siê przez nab?r, zgodnie z zasadami okre?lonymi wymienion? ustaw?.

Zgodnie z tre?ci? art. 11 ust. 1 ww. ustawy nab?r kandydat?w na wolne stanowiska urzêdnicze jest otwarty i konkurencyjny. Ka?dorazowo, gdy powstanie wolne stanowisko urzêdnicze, Starostwo Powiatowe w S?upsku zamie?ci na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl) og?oszenie o naborze na wolne stanowisko urzêdnicze, okre?laj?c nazwê stanowiska urzêdniczego, wymagania, zakres zada?? wykonywanych na danym stanowisku, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich sk?adania. Niezw?ocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Starostwie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje o kandydatach, kt?rzy zg?osz? siê do naboru, stanowi? informacjê publiczn? w zakresie objêtym wymaganiami zwi?zanymi ze stanowiskiem, okre?lonymi w og?oszeniu o naborze.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracownik?w samorz?dowych okre?la rozporz?dzenie Rady Ministr?w z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398) w sprawie wynagradzania pracownik?w samorz?dowych.


Lista bie??cych ofert pracy


Wersja do druku


Liczba odsłon:  149612

Treść wytworzył(a): Bo?enna Sil - Wydzia? Organizacyjny, 2009-11-13 13:27:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2019-10-30 17:09:10

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-04-16 13:23:55