Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
Zasady dostêpu do informacji publicznej

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Ustawa nakazuje organom władzy paąstwowej (i innym podmiotom) udostêpniaŚ każdą informacjê o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzê o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają siê uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
wglądu do dokumentów urzêdowych,
- dostêpu do posiedzeą kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo to przysługuje każdej osobie. Od osoby wystêpującej o informacjê publiczną nie wolno żądaŚ uzasadnienia wniosku (wykazania interesu prawnego lub faktycznego).

Informacje podlegające udostêpnianiu

Ogólna zasada udostêpniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu.
Są to m.in. informacje o:
- organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
- zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
- polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadaą publicznych;
- danych publicznych - w tym dokumenty urzêdowe, stanowiska w sprawach publicznych zajête przez funkcjonariuszy publicznych, treśŚ wystąpieą i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie paąstwa;
- majątku publicznym.
Na mocy ustawy mają byŚ jawne i dostêpne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzaŚ i udostêpniaŚ stenogramy lub protokoły z obrad. Ustawa definiuje ponadto pojêcie dokumentu urzêdowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzêdowym jest treśŚ oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt.

Formy udostêpniania informacji

Zgodnie z ustawą udostêpnianie informacji publicznych nastêpuje poprzez:
- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostêpnianie na wniosek zainteresowanego,
- wyłożenie w powszechnie dostêpnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Udostêpnianie informacji na wniosek

Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostêpniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostêpniana na wniosek zainteresowanego. Udostêpnianie informacji na wniosek nastêpuje "bez zbêdnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomiŚ wnioskodawcê w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może byŚ przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba wystêpująca o informacjê nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostêpniająca informacjê ma obowiązek umożliwiŚ jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostêpnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostêpnienia ma ponieśŚ dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostêpnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na dyskietkê itp.), podmiot ten może pobraŚ od wnioskodawcy opłatê w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ograniczenia w dostêpie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpiŚ jedynie ze wzglêdu na jej niejawnośŚ (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica paąstwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze wzglêdu na prywatnośŚ osoby fizycznej lub tajemnicê przedsiêbiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiêbiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji nastêpuje w formie decyzji administracyjnej.

Wniosek o udostêpnienie informacji publicznej

Wersja do druku


Liczba odsłon:  4397

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2013-02-15 14:57:10

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2007-07-03 11:09:41