Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
Budżet Powiatu Słupskiego na 2013 rok:


Uchwała Nr 009/p126/D/III/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdaąsku z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Słupskiego na lata: 2013 - 2027 wynikającej z planowanych i zaciągniêtych zobowiązaą...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2013 rok ...wiêcej>>


Uchwała Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjêcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>


Uchwała Nr 135/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjêcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2013 rok ...wiêcej>>

Budżet Powiatu Słupskiego na 2012 rok:

Uchwała Nr 97/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu siê wieloletniej prognozy finansowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIII/124/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenie budżetu powiatu słupskiego na 2012 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr XIII/123/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjêcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 021/p122/D/III/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdaąsku z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Słupskiego na lata 2012-2027 wynikającej z planowanych i zaciągniêtych zobowiązaą ...wiêcej>>

Projekt budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ... wiêcej>>


Budżet Powiatu Słupskiego na 2011 rok:

Uchwała Nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr III/15/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2011 rok [...wiêcej>>

Uchwała nr 99/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2011 roku oraz o kształtowaniu siê wieloletniej prognozy finansowej [...wiêcej>>

Uchwała NR013/p212/D/V/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdaąsku z dnia 7 luty 2011r. W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Słupskiego na lata: 2011 - 2020. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 462/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjêcia projektu budżetu powiatu na 2011 rok.[...wiêcej>>

Budżet Powiatu Słupskiego na 2010 rok:

Uchwała Nr 36/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 407/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2010roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.[...wiêcej>>

Uchwała Nr XXXIX/291/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Projekt budżetu Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Budżet Powiatu Słupskiego na 2009 rok:

Uchwała Nr 391/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu słupskiego za 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 416/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu słupskiego w 2009 roku[...wiêcej>>
-załączniki nr 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym po wypełnieniu wniosku o udostêpnienie danych osobowych.

Uchwała NR 186/p122/D/V/09 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdaąsku z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie opinii o deficycie oraz prognozie kształtowania siê długu publicznego Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Uchwał Nr XXVI/183/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Projekt budżetu Powiatu Słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>


Budżet Powiatu Słupskiego na 2008 rok.[...wiêcej>>

Budżet Powiatu Słupskiego na 2007 rok.[...wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  7571

Treść wytworzył(a): Skarbnik Powiatu - Jadwiga Janicka, 2013-01-25 11:00:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-01-25 12:07:57

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-03 08:58:43