Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440054

Wydział Polityki Społecznej


Naczelnik Wydziału: Zbigniew Babiarz-Zych, I piêtro, p. 131,
tel. (59) 8418-553, e-mail: zych@powiat.slupsk.pl

Zakres obowiązków Wydziału:

Właściwy nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadaą określonych dla Wydziału Polityki Społecznej w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku.

W skład wydziału wchodzą nastêpujące stanowiska:

- stanowisko ds. organizacji oświaty: Dagna Sikorska, PS. I, I piêtro, pok. 116,
tel. 8418-538, e-mail: oswiata@powiat.slupsk.pl

Zakres obowiązków:

1) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o systemie oświaty i jej aktów wykonawczych, w tym przede wszystkim dotyczących:
a) zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, poradni psychologiczno ⏓ pedagogicznych i szkolnych schronisk młodzieżowych,
b) zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat,
c) ustalania planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,
d) przygotowania sprawozdania o stanie realizacji zadaą oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez powiat,
e) organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek,
f) prowadzenia całości spraw dotyczących zakładania, reorganizacji i likwidacji szkół
i placówek,
g) sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych i organizacyjnych,
h) opracowania wytycznych do projektów arkuszy organizacji jednostek oświatowych,
i) analizowania i oceniania projektów organizacyjnych szkół i placówek,
j) realizacji przez szkoły praktycznej nauki zawodu,
k) opiniowania i prognozowania potrzeb placówek w zakresie modernizacji, remontów i inwestycji,
l) zapewniania uczniom realizacji obowiązku nauki w formie nauczania indywidualnego,
m) kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego,
n) organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach prowadzonych przez powiat,
o) kierowania nieletnich, wobec których sąd rodzinny orzekł umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, do placówki wskazanej przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno ⏓ Pedagogicznej w Warszawie,
p) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
q) nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnieą szkoły publicznej,
r) opracowania lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
s) opracowania regulaminów przyznawania stypendiów motywacyjnych,
t) koordynowania spraw związanych z rekrutacją uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, w tym prowadzenia elektronicznej formy rekrutacji,
u) przygotowania i administrowania programem System Informacji Oświatowej;
2) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy ⏓ Karta Nauczyciela i jej aktów wykonawczych, w tym przede wszystkim dotyczących:
a) opracowania regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeą nauczycieli,
b) opracowania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajêŚ nauczycieli, dla których ustalony plan zajêŚ jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
c) opracowania zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania z obowiązku realizacji zajêŚ,
d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajêŚ dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, socjoterapeutów, doradców zawodowych,
e) organizowania egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających siê o stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
f) przygotowania decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
g) udziału w charakterze obserwatora w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli nadzorowanych szkół i placówek ubiegających siê o stopieą awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
h) uczestnictwa w pracach komisji kwalifikacyjnych dla dyrektorów nadzorowanych jednostek oświatowych ubiegających siê o stopieą awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
i) przygotowania oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,
j) nadzoru i prowadzenia polityki kadrowej, oceny propozycji rozwiązaą kadrowych w podległych szkołach i placówkach,
k) przygotowania wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów jednostek oświatowych,
l) realizacji uprawnieą do korzystania przez nauczycieli ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe,
m) prowadzenia sprawozdawczości;
3) współpraca z:
a) jednostkami oświatowymi na terenie powiatu,
b) Kuratorium Oświaty,
c) Ministerstwem Edukacji Narodowej,
d) Okrêgową Komisją Egzaminacyjną w Gdaąsku,
e) instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich wychowania,
f) jednostkami samorządu terytorialnego.
4) Podejmowanie przedsiêwziêŚ związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków finansowych pochodzących z krajowych i zagranicznych programów pomocowych oraz funduszy wspierających na tzw. projekty miêkkie - w zakresie oświaty.


- ds. promocji i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej : Danuta Rolbiecka, PS. II, I piêtro, p. 130, tel. (59) 8418-552, e-mail: drolbiecka@powiat.slupsk.pl

Zakres obowiązków:

1) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
2) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w tym przede wszystkim prowadzenie spraw organu, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej:
a) wykonywanie zadaą związanych z tworzeniem, przekształcaniem lub likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
b) przygotowywanie dokumentów dotyczących nadawania, zatwierdzania i zmian w statucie zakładu,
c) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powołania kierownika zakładu opieki zdrowotnej, rady społecznej zakładu, i jej działalności,
d) przygotowywanie dokumentów dotyczących określenia przeznaczenia i standardu oraz zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzêtu medycznego,
e) przygotowywanie dokumentów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie i wynajem majątku trwałego zakładu,
f) nadzór nad działalnością zoz w zakresie realizacji zadaą statutowych, dostêpności i poziomu udzielanych świadczeą oraz prawidłowości gospodarowania mieniem;
3) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a) podejmowanie działaą w zakresie równego dostêpu do świadczeą opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez:
- opracowywanie i realizacjê oraz ocenê efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkaąców powiatu ⏓ po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
- inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działaą lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
- podejmowanie innych działaą wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
b) finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą programów zdrowotnych;
4) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy prawo farmaceutyczne, w tym przede wszystkim: ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych dostosowanych do potrzeb ludności i zapewnienie dostêpności do świadczeą w porze nocnej w niedziele, świêta i inne dni wolne;
5) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustaw - o przeciwdziałaniu narkomanii, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed nastêpstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, o chorobach zakaźnych i zakażeniach, o ochronie zdrowia psychicznego, w tym przede wszystkim
inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêŚ w zakresie promocji zdrowego stylu życia;
6) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przede wszystkim:
a) zlecanie zadaą organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
b) wspieranie działaą inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych ludności,
c) kontrola merytoryczna realizacji zadaą zleconych organizacjom,
d) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji programów;
7) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, instytucjami oraz organami rządowymi i samorządowymi województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
8) podejmowanie przedsiêwziêŚ związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z krajowych i zagranicznych programów pomocowych oraz funduszy wspierających na tzw. projekty miêkkie ⏓ w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

- stanowisko ds. kultury fizycznej: Danuta Garbacz, PS. I , I piêtro, pok. 116,
tel. (59) 8418-536, e-mail: oswiata@powiat.slupsk.pl

Zakres obowiązków:

W zakresie kultury fizycznej:
1) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o kulturze fizycznej i jej aktów wykonawczych, w tym przede wszystkim dotyczących:
a) organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno ⏓ technicznych dla jej rozwoju,
b) organizowania współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach powiatowej olimpiady młodzieży,
c) organizowania sportowych imprez masowych,
d) określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych,
e) wspierania działaą organizacji społecznych realizujących zadania na rzecz rozwoju kultury fizycznej;
2) współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie powiatu oraz innymi instytucjami zajmującymi siê krzewieniem kultury fizycznej;.
3) podejmowanie przedsiêwziêŚ związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków finansowych pochodzących z krajowych i zagranicznych programów pomocowych oraz funduszy wspierających na tzw. projekty miêkkie ⏓ w zakresie kultury fizycznej.

- stanowisko ds. kultury i ochrony zabytków: Maciej Wałaszewski, PS. III, I piêtro, pok. 114, tel. (59) 8418-575, e-mail: mwalaszewski@powiat.slupsk.pl

Zakres obowiązków:

1) podejmowanie i prowadzenie działaą określonych ustawą o ochronie dóbr kultury;
2) organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym m.in.:
a) mecenat nad działalnością kulturalną
b) wnioskowanie o ustanowienie i przyznawanie nagród za osiągniêcia w dziedzinie kultury i przyznawanie stypendiów,
c) wnioskowanie o utworzenie, łączenie, podział albo likwidacjê własnych instytucji kultury;
3) podejmowanie i prowadzenie działaą określonych ustawą o muzeach;
4) tworzenie powiatowych bibliotek, ich łączenie, podział i likwidacja oraz zapewnienie funkcjonowania bibliotek publicznych;
5) podejmowanie i prowadzenie działaą określonych ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
6) przygotowywanie biuletynu ⏞Powiat Słupski⏠i innych publikacji związanych z kulturą, dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków;
7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie kultury, współpraca z organizacjami pozarządowymi;
8) podejmowanie inicjatyw współpracy samorządu lokalnego z samorządem regionalnym, samorządami lokalnymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury i ochrony zabytków;
10) podejmowanie przedsiêwziêŚ związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków finansowych pochodzących z krajowych i zagranicznych programów pomocowych oraz funduszy wspierających na tzw. projekty miêkkie ⏓ w zakresie kultury i ochrony zabytków.

- stanowisko ds. polityki społecznej: Tomasz Jusiewicz, PS. IV, I piêtro, pok. 114, tel. (59) 8418-706, e-mail: tjusiewicz@powiat.slupsk.pl

Zakres obowiązków:

1. współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
2. współdziałanie z Powiatowym Urzêdem Pracy w Słupsku;
3. wspieranie i zlecanie zadaą z zakresu pomocy społecznej;
4. współdziałanie z innymi placówkami realizującymi zadania z obszaru pomocy społecznej;
5. współpraca z gminami, instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w zakresie polityki rynku pracy oraz spraw związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej w powiecie;
6. koordynowanie prac związanych z działalnością Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
7. koordynowanie prac związanych z programem celowym PFRON pn. ⏞Program wyrównywania różnic miêdzy regionamiâŹ;
8. zapewnienie współpracy organizacji pożytku publicznego i innych organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- informatyk: Artur Wróblewski, I piêtro, pok. 114, tel. (59) 8418-575, e-mail: artur@powiat.slupsk.pl

Zakres obowiązków:

1. łamanie i opracowywanie graficzne biuletynu informacyjnego ⏞Powiat Słupski⏠oraz innych wydawnictw przygotowywanych przez powiat;
2. przygotowywanie projektów zaproszeą, afiszów, plakatów, ulotek, broszur i innych wydawnictw okazjonalnych;
3. umieszczanie na stronie internetowej powiatu przygotowanych wydawnictw;
4. obsługa prezentacji multimedialnych.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  5735

Treść wytworzył(a): Zbigniew Babiarz-Zych Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, 2009-11-18 09:36:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2011-05-18 08:36:59

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2011-05-18 08:36:22