Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440054

Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji


Naczelnik Wydziału: Urszula Falba, I piêtro, p. 129, tel. (59) 8418-513,
e-mail: ufalba@powiat.slupsk.pl , inwestycje@powiat.slupsk.pl

W skład Wydziału wchodzą nastêpujące stanowiska:

- ds. rozwoju gospodarczego: Elżbieta Wodnicka, I piêtro, p. 128, tel. (59) 8418-578,
e-mail: e.wodnicka@powiat.slupsk.pl, inwestycje@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1) opracowanie projektu planu budżetu w zakresie integracji europejskiej,
2) opracowywanie, monitorowanie, zarządzanie, bieżąca aktualizacja strategii, programów i planów dotyczących rozwoju powiatu,
3) współpraca z przedsiêbiorcami i ich organizacjami,
4) koordynacja działaą w zakresie ustalania wysokości depozytu założycielskiego dla poszczególnych przedsiêbiorstw, prowadzonych przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
5) koordynacja przedsiêwziêŚ związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z krajowych i zagranicznych programów pomocowych, funduszy wspierających i linii kredytowych (np. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
6) prowadzenie rejestru projektów przygotowywanych i realizowanych na terenie powiatu,
7) wymiana informacji, wiedzy i innowacji pomiêdzy partnerami samorządowymi, organizacjami pożytku publicznego i innymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prywatnymi w celu doskonalenia zarządzania,
8) wspieranie lokalnej przedsiêbiorczości, w tym inicjatyw społecznych,
9) współdziałanie samorządu powiatowego z wyższymi uczelniami,
10) opracowywanie programów i dokumentacji strategicznych we współpracy z samorządami, organizacjami pożytku publicznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,
11) udzielanie informacji o programach europejskich i możliwościach korzystania z funduszy pomocowych;

- ds. inwestycji: Teresa Osiewicz , I piêtro, p. 128, tel. (59) 8418-578, e-mail: tosiewicz@powiat.slupsk.pl, inwestycje@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1) nadzór nad prowadzeniem inwestycji powiatowych,
2) kompleksowe przygotowanie procesów inwestycyjnych w tym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowê oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczêcie postêpowania o zamówienie publiczne w zakresie działaą inwestycyjnych finansowanych z budżetu powiatu,
3) nadzorowanie i koordynowanie realizowanych zadaą inwestycyjnych i remontowych,
4) przygotowanie propozycji ewentualnych zmian w planach zadaą inwestycyjnych,
5) opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdaą z realizacji zdaą inwestycyjnych,
6) inicjowanie i koordynowanie inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu finansowania,
7) pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego,
8) przygotowanie do akceptacji Zarządu Powiatu koncepcji architektoniczno-budowlanych planowanych zdaą inwestycyjnych oraz sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wykonanych w oparciu o zaakceptowane koncepcje,
9) sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
10) przekazywanie do użytkowania wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu,
11) opiniowanie celowości i koordynowanie inicjowanych przez mieszkaąców powiatu inwestycji infrastruktury komunalnej, finansowanych czêściowo ze środków budżetu powiatu.

Oddział Promocji i Współpracy

Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy: Maria Matuszewska, I piêtro, p. 112, tel. (59) 8418-721, e-mail: maria.m@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1) zapewnienie prawidłowej polityki informacyjnej Starostwa ustalonej przez Zarząd Powiatu i Starostê,
2) koordynacja działaą w zakresie przygotowywania informacji oraz zdjêŚ na stronê internetową starostwa o najważniejszych wydarzeniach, imprezach oraz działalności Rady i Zarządu Powiatu, Starosty, Starostwa, dbałośŚ o aktualizacjê strony internetowej,
3) kreowanie dobrego wizerunku władz powiatu poprzez informowanie mediów o działalności, programach i wynikach pracy Starostwa oraz zapewnianie dziennikarzom dostêpu do informacji, którymi dysponuje Starosta,
4) organizowanie konferencji prasowych i spotkaą środowiskowych, prowadzenie spraw w zakresie kontaktów z mediami,
5) organizowanie udziału dziennikarzy w sesjach Rady Powiatu oraz innych uroczystościach powiatowych,
6) organizowanie udziału Starosty, Członków Zarządu oraz upoważnionych pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych w audycjach radiowych i telewizyjnych,
7) przygotowywanie materiałów do wystąpieą radiowych, telewizyjnych oraz wywiadów prasowych,
8) monitoring, analiza i archiwizacja publikowanych w prasie lub emitowanych w mediach informacji o powiecie,
9) podejmowanie działaą zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy Starostwa oraz zapewnienie udzielania odpowiedzi na krytykê i interwencjê prasową;

W skład Wydziału wchodzą nastêpujące stanowiska:

- ds. promocji powiatu i współpracy z zagranicą: Daria Wojtas, I piêtro, p. 111, tel. (59) 8418-554, e-mail: promocja@powiat.slupsk.pl , dwojtas@powiat.slupsk.pl
- ds. promocji powiatu i współpracy z zagranicą: Anna Czunikin von Krasowicki, I piêtro, p. 111, tel. (59) 8418-554, e-mail: promocja@powiat.slupsk.pl , akrasowicki@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1) kreowanie wizerunku Powiatu Słupskiego,
2) inicjowanie, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
3) prowadzenie zadania z zakresu promocji walorów i możliwości rozwojowych powiatu na obszarze powiatu oraz w obszarze zewnêtrznym przy uwzglêdnieniu zasobów dziedzictwa kulturowego, walorów turystycznych, możliwości gospodarczych terenu powiatu,
4) koordynacja działaą promocyjnych prowadzonych przez inne wydziały i jednostki organizacyjne,
5) przygotowanie i redagowanie tekstów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
6) organizacja imprez promocyjnych, w tym m.in. festynów, Powiatowych Dożynek i Pokopek,
7) przygotowanie i realizacja konkursów promujących powiat,
8) zapewnienie promocji powiatu poprzez realizacjê projektów własnych oraz we współpracy i poprzez członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach,
9) przygotowywanie reklam w mediach,
10) przygotowanie nośników reklamowych, np. kalendarzy, kartek świątecznych i innych,
11) przygotowanie i redagowanie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie oraz nadzór nad przygotowaniem publikacji do druku, w tym albumów, folderów, ulotek itp,
12) prowadzenie strony internetowej,
13) zapewnianie udziału powiatu w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo Pomorskie, samorządy gmin oraz inne organizacje,
14) przygotowywanie projektów działaą promocyjnych w ramach planów rocznych, współudział w opracowaniu kalendarza imprez powiatowych oraz propozycji udziału w imprezach krajowych i zagranicznych,
15) realizacja procesów zakupu materiałów i usług promocyjnych,
16) prowadzenie gospodarki finansowo-budżetowej, planowanie wydatków, prowadzenie sprawozdawczości finansowej z zakresu działania wydziału.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  4542

Treść wytworzył(a): Urszula Falba - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji, 2012-02-06 10:13:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2013-01-18 10:59:30

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-02-06 10:47:11