Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440053

Wydział Środowiska i Rolnictwa


Naczelnik Wydziału: Eugenia Bereszyąska, III piêtro, p. 312, tel. (59) 8418-590,
e-mail: bereszynska@powiat.slupsk.pl


W skład wydziału wchodzą nastêpujące stanowiska:

- stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, pozwoleą zintegrowanych, ochrony przed hałasem i promieniowaniem: Katarzyna Tyszka, ŚR. I, III piêtro, p. 313, tel. (59) 8418-535, e-mail: katarzyna.tyszka@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. gospodarki wodnościekowej, melioracji szczegółowej i pozwoleą zintegrowanych: Alina Szpanowska-Karaś, ŚR. II, III piêtro, p. 313, tel. (59) 8418-532, e-mail: akaras@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. ochrony przyrody i finansowania ochrony środowiska: , Małgorzata Wojtan ŚR. III, III piêtro, p. 316, tel. (59) 8418-534, e-mail: mwojtan@powiat.slupsk.pl  stanowisko ds. leśnictwa i łowiectwa, ochrony przyrody: Teresa Bielecka,  e-mail: bielecka@powiat.slupsk.pl, Ewelina Janowiak e-mail: ejanowiak@powiat.slupsk.pl   ŚR. V, III piêtro, p. 315, tel.(59) 8418-528, 
- stanowisko ds. geologii i górnictwa: Jan Wolski, ŚR. IV, III piêtro, p. 316, tel. 602 447 886

 

1)  stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, pozwoleą zintegrowanych, ochrony przed hałasem i promieniowaniem:

 

 

Katarzyna Tyszka, ŚR. I, III piêtro, p. 313, tel. (59) 8418-535,
e-mail:
katarzyna.tyszka@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków na ww. stanowisku pracy należy przygotowywanie projektów decyzji, postanowieą i pism, w szczególności :

 
a) z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska   

-      udostêpnianie informacji o środowisku

-      prowadzenie publicznie dostêpnego wykazu danych o dokumentach dotyczących środowiska

-      pozwolenia zintegrowane

-      decyzje określające dopuszczalny poziom hałasu w środowisku

-      pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

-      cofanie lub ograniczanie pozwolenia bez odszkodowania, w przypadku gdy instalacja prowadzona jest z naruszeniem warunków pozwolenia i innych przepisów ustawy

-      nakładanie na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji

-      przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na zainteresowanego nabyciem całej instalacji

-      stwierdzanie wygaśniêcia pozwoleą

-      zobowiązanie podmiotu korzystające ze środowiska i prowadzącego instalacjê w sposób mogący negatywnie oddziaływaŚ na środowiskowo przedłożenia przeglądu ekologicznego

-      decyzje o cofniêciu bądź ograniczeniu uprawnieą bez odszkodowania w przypadku określonym art. 195

-      przyjmowanie zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia, która może negatywnie oddziaływaŚ na środowisko

-      zgłaszanie sprzeciwu wobec przystąpienia do eksploatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

-      ustalanie wymagaą w zakresie ochrony środowiska dotyczące ekspoatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

-      projekt uchwały Rady Powiatu o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania

-      projekt uchwały Rady Powiatu o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających na określonych zbiornikach wód stojących oraz na wodach pływający

-      współudział w opracowaniu programu Ochrony Środowiska

-      wystêpowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjêcie odpowiednich działaą, jeżeli w wyniku kontroli podmiotu stwierdzone zostanie naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub wystêpuje uzasadnione podejrzenie, ze takie naruszenie mogło nastąpiŚ

-      prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania wydanych decyzji

b) z zakresu ustawy o odpadach  

-      pozwolenia na wytwarzanie odpadów

-      odmowa wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

-      zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

-      odmowa zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

-      przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi

-      wnoszenie sprzeciwu w stosunku do przedłożonej informacji o wytwarzanych odpadach

-      wzywanie wytwórców odpadów do natychmiastowego zaniechania naruszeą przepisów ustawy o odpadach i posiadanych decyzji na gospodarowanie odpadami pozwoleą i zezwoleą oraz złożonych informacji

-      wstrzymywanie działalności wytwórców odpadów, którzy mimo wezwanie nadal naruszają przepisy ustawy o odpadach lub posiadane pozwolenia i decyzje na gospodarowanie odpadami oraz złożone informacje

-      zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów

-      odmowa wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów

-      wzywanie posiadaczy odpadów, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, którzy naruszają przepisy ustawy lub działają niezgodnie z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego zaniechania naruszeą

-      cofanie wydawanych zezwoleą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w przypadkach nie usuniêcia naruszeą przepisów ustawy o odpadach i posiadanych decyzji w tym zakresie

-      ustanawianie, w decyzjach pozwalających na wytwarzanie odpadów
 i zatwierdzających programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz w zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadami, roszczeą  z tytułu negatywnych skutków w środowisku, jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny, związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w  znacznych rozmiarach

-      prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleą na prowadzenie
 działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

-      zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów

-      odmowa zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów

-      wyrażanie zgody na zamkniêcie składowiska lub jego wydzielonej czêści

-      udział w sporządzaniu projektu powiatowego planu gospodarki odpadami

 c) z zakresu ustawy o miêdzynarodowym obrocie odpadami  

-      opiniowanie zezwoleą na przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 d) z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

-      wydawanie zezwoleą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiêbiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

-      wzywanie prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, naruszającego przepisy ustawy, do niezwłocznego zaniechania naruszeą

-      cofanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów bez odszkodowania, jeżeli przedsiêbiorca, mimo wezwania nadal narusza przepisy

e) z zakresu ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków 

-      zatwierdzanie planów zagospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków

 

 

f) z zakresu ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji  

-      zezwolenia na prowadzenie instalacji objêtej systemem

-      wyrażanie zgody na zakup przez prowadzącego instalacjê objêtą systemem dodatkowych uprawnieą do emisji z rezerwy, w przypadku nabycia tytułu prawnego do instalacji nieobjêtej systemem, która zostanie zlikwidowana, a jej produkcja przejêta przez instalacjê objêtą systemem

-      wyrażanie zgody na pokrycie różnicy uprawnieniami do emisji przyznawanymi wnioskodawcy na nastêpny rok okresu rozliczeniowego, jeżeli z rocznego raportu wynika, że  emisja rzeczywista była wiêksza niż emisja wynikająca z liczby posiadanych uprawnieą do emisji na dzieą 31 grudnia danego roku

 

 g) z zakresu ustawy o udostêpnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeąstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko  

-      prowadzenie postêpowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zatwierdzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów

 


2) stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej, melioracji szczegółowej i pozwoleą zintegrowanych:

Alina Szpanowska-Karaś, ŚR. II, III piêtro, p. 313, tel. (59) 8418-532,

e-mail: akaras@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków na ww. stanowisku pracy należy przygotowywanie projektów decyzji, postanowieą i pism, w szczególności :

 a) z zakresu ustawy Prawo wodne 

-      pozwolenia wodnoprawne na:

 - szczególne korzystanie z wód

- regulacjê wód oraz zmianê ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody

-  wykonywanie urządzeą wodnych

- rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjêtym zwykłym korzystaniem z wód

- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej

- piêtrzenie wody podziemnej

- gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrêbie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych

- odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych

- wprowadzanie do urządzeą kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego

-      decyzje ustalające liniê brzegową dla wód innych niż morskie wody wewnêtrzne, graniczne i śródlądowe drogi wodne

-      decyzje o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody w przypadku ograniczenia jej do strefy ochrony bezpośredniej

-      decyzje o odszkodowaniu, jeżeli szkoda jest nastêpstwem wydanego przez Starostê pozwolenia wodnoprawnego

-      decyzje wygaszające pozwolenia wodnoprawne w przypadku:

- upływu okresu, na który pozwolenie zostało wydane

- zrzekniêcia siê przez zakład uprawnieą ustalonych w pozwoleniu

nierozpoczêcia przez zakład wykonywania urządzeą wodnych w przeciągu 2 lat od dnia uprawomocnienia siê pozwolenia

-      decyzje cofające lub ograniczające pozwolenia wodnoprawne w przypadku:

- zmiany przez zakład celu i zakresu korzystania z wód lub warunków wykonywania uprawnieą ustalonych w pozwoleniu

- wykonywania urządzeą wodnych niezgodnie z warunkami ustalonymi pozwoleniem lub nienależyte utrzymywanie tych urządzeą

- niezrealizowania przez zakład obowiązków wobec innych uprawnionych lub narażonych na szkody,

- niezrealizowania przedsiêwziêŚ ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko ustalonych pozwoleniem

- zmniejszania zasobów wód podziemnych w sposób naturalny

- nierozpoczêcia w terminie korzystania z uprawnieą, lub nie korzystania
z nich przez okres co najmniej 2 lat

- zmiany przepisów

- ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego

- uzasadnionego interesu społecznego lub ważnych wzglêdów gospodarczych

-      decyzje nakładające obowiązek wykonania ekspertyzy lub instrukcji gospodarowania wodą (w tym jej aktualizacji) w przypadku

- naruszenia interesów osób trzecich

- zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym

-      decyzje rozstrzygające o ustaleniu i podziale kosztów rozbudowy lub przebudowy urządzeą wodnych i partycypacji w regulacji wód stosownie do odnoszonych przez zakłady korzyści

-     decyzje o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego eksploatacji  na nastêpcê prawnego zakładu

-    wzywanie zakładu do usuniêcia w określonym terminie zaniedbaą w zakresie gospodarki wodnej

-      decyzje orzekające o unieruchomieniu zakładu lub jego czêści do czasu usuniêcia wskazanych zaniedbaą w zakresie gospodarki wodnej

-    decyzje orzekające o unieruchomieniu zakładu lub jego czêści do czasu usuniêcia wskazanych zaniedbaą z   zakresu gospodarki wodnej, które nie zostały usuniête w  wyznaczonym terminie

b) z zakresu ustawy - Prawo ochrony środowiska

-      udostêpnianie informacji o środowisku

-      prowadzenie publicznie dostêpnego wykazu danych o dokumentach dotyczących środowiska

-      stwierdzanie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiêwziêcia na środowisko i określanie jego zakresu

-      uzgadnianie warunków realizacji przedsiêwziêŚ na terenie gmin: Słupsk, Główczyce, Dêbnica Kaszubska, Smołdzino, Potêgowo i Miasta Ustka

-      pozwolenia zintegrowane

-      decyzje określające dopuszczalny poziom hałasu w środowisku

-      cofanie lub ograniczanie pozwolenia bez odszkodowania, w przypadku gdy instalacja prowadzona jest z naruszeniem warunków pozwolenia i innych przepisów ustawy

-      nakładanie na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji

-      przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na zainteresowanego nabyciem całej instalacji

-      stwierdzanie wygaśniêcia pozwoleą

-      zobowiązanie podmiotu korzystające ze środowiska i prowadzącego instalacjê
w sposób mogący negatywnie oddziaływaŚ na środowiskowo przedłożenia przeglądu ekologicznego

-      decyzje o cofniêciu bądź ograniczeniu uprawnieą bez odszkodowania w przypadku określony, art. 195

-      projekt uchwały Rady Powiatu o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania

-      projekt uchwały Rady Powiatu o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających na określonych zbiornikach wód stojących oraz na wodach pływający

-      współudział w opracowaniu programu Ochrony Środowiska

-      wystêpowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjêcie odpowiednich działaą, jeżeli w wyniku kontroli podmiotu stwierdzone zostanie naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub wystêpuje uzasadnione podejrzenie, ze takie naruszenie mogło nastąpiŚ

-      prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania wydanych decyzji

  
c) z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym 

-      zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzêdziami połowowymi wiêcej niż polowy szerokości łożyska wody płynącej, na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie

d) z zakresu ustawy o udostêpnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeąstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

-      prowadzenie postêpowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zatwierdzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów

 
3) stanowisko ds. ochrony przyrody  i finansowania ochrony środowiska: Małgorzata Wojtan
, ŚR. III, III piêtro, p. 316, tel. (59) 8418-534, e-mail: mwojtan@powiat.slupsk.pl

Do  obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy należy:

 

-      prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska ze środków budżetu powiatu,

-      wydawanie kart wêdkarskich

-      wydawanie kart łowiectwa podwodnego

-      prowadzenie rejestru sprzêtu pływającego
-      opracowywanie informacji o środowisku w powiecie słupskim w ramach projektu „infoeko”
 -   wydawanie decyzji określających szczegółowe zakresy i terminy wykonywania obowiązku polegającego  na  utrzymywaniu urządzeą melioracji wodnych szczegółowych

                -    przygotowywanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu

4) stanowisko ds. geologii i górnictwa 

Jan Wolski, ŚR. IV, III piêtro, p. 316, tel. 602 447 886

Do obowiązków na ww. stanowisku pracy należy, w szczególności:

-      przyjmowanie dokumentacji geologicznej złożą kopaliny

-      przyjmowanie dokumentacji geologiczno-iżynierskiej

-      przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznej

-      udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zlóż kopalin pospolitych

-      udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych

-      zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

 

5) stanowisko ds. leśnictwa i łowiectwa, ochrony przyrody:

Teresa Bielecka, ŚR. V, III piêtro, p. 315, tel. (59) 8418-528,
e-mail: bielecka@powiat.slupsk.pl,  
Ewelina Malek, ŚR. V, III piêtro, p. 315, tel. (59) 8418-528,
e-mail: emalek@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków na ww. stanowisku pracy należy, w szczególności:

a) z zakresu ustawy o lasach 

-      Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Paąstwa,

-      nakazywanie wykonania zabiegów profilaktyczno-ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Paąstwa,

-      określanie w formie decyzji, zadaą z  zakresu gospodarki leśnej dla lasów
o powierzchni do 10 lat,

-       prowadzenie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych procedury zlecania sporządzania uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Paąstwa,

-      przygotowywanie decyzji w sprawie usuwania lub nieuznawania zastrzeżeą do w.w. opracowaą,

-      zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów,

-      przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna nie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją po przeprowadzonej inwentaryzacji stanu lasów,

-      przygotowywanie dotacji z budżetu paąstwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów

-      nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasu, niestanowiących własności Skarbu Paąstwa,

-      przygotowywanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązków z  zakresu trwałego utrzymania lasów,

-      przekazywanie w zarząd LP (nadleśnictw) gruntów Skarbu Paąstwa przeznaczonych do zalesienia,

-      wnioskowanie o przekazywanie przez LP nieprzydatnych gruntów, budowli
i budynków w użytkowaniu wieczystym innym jednostkom organizacyjnym,

-      wydawanie nadleśnictwom opinii o rocznym planie zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Paąstwa,

-      wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu paąstwa,

-      opracowywanie w odniesieniu do właścicieli lasów zadaą w zakresie wyrêbu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielêgnowania i ich ochrony,  w tym ochrony p.poż do chwili opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów,

-      aktualizacja powierzchni leśnej,

-      przeprowadzenie oceny udatności upraw oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na lesne, jeżeli zalesienia gruntów dokonano na podstawie przepisów
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i gwarancji Rolnej,


b) z zakresu ustawy o ochronie przyrody

                 -     wydawanie zezwoleą na wycinkê drzew z terenu nieruchomości stanowiących własnośŚ gmin

-      współpraca ze Strażą Ochrony przyrody, Słowiąskim Parkiem Narodowym
i parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” oraz organizacjami pozarządowymi
w zakresie popularyzacji ochrony przyrody,

-      prowadzenie rejestru określonych roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów miêdzynarodowych o ochronie przyrody w związku
z rozporządzeniem Ministra Środowiska

 

c) z zakresu ustawy Prawo łowieckie 

-      wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,

-      naliczanie i rozliczanie czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich polnych,

-      wydawanie zgody na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszaąców,

-      wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

-      wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny

d) z zakresu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesieą 

-      prowadzenie dokumentacji finansowej za zalesienia gruntów rolnych w latach 2002 – 2003

-      przeprowadzenie oceny udatności upraw w.w.

e) z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

-    nakazywanie zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, ze wzglêdu na ochronê gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  6973

Treść wytworzył(a): Eugenia Bereszyąska Naczelnik Wydziału ŚR, 2012-08-22 08:45:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2012-08-22 08:54:16

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-05-29 11:25:10