Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440009

T e r m i n a r z  posiedzeą komisji  Rady Powiatu Słupskiego luty 2013 r.

  

1. Komisja Polityki Społecznej                             18.02.2013r. godz. 1400     

   (Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1)

 

2. Komisja Rolnictwa, Środowiska                    19.02.2013r. godz. 1200

    i Bezpieczeąstwa Publicznego

 

3. Komisja Budżetu i Finansów oraz                  20.02.2013r. godz. 1430

     Rozwoju Powiatu                                        

 


   Na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 3 Statutu Powiatu Słupskiego zwołujê posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego w dniu 19 lutego 2013 r. (wtorek) o godz. 12.00, które odbêdzie siê w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Szarych Szeregów 14, II piêtro pokój 206.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjêcie porządku posiedzenia.
2. Przyjêcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Wyrażenie opinii o informacji Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku nt.
     „stanu bezpieczeąstwa  na terenie powiatu słupskiego za 2012 r."

4. Wyrażenie opinii o informacji Komendanta Miejskiego Paąstwowej Straży
     Pożarnej  w Słupsku nt. „stanu  bezpieczeąstwa pożarowego na terenie powiatu
     słupskiego za 2012 r."

5. Wyrażenie opinii o informacji Starosty Słupskiego z pracy Komisji
     Bezpieczeąstwa i Porządku  Publicznego  za 2012 r.

6. Informacja o realizacji Programu Zapobiegania Przestêpczości oraz Ochrony
    Bezpieczeąstwa Obywateli i Porządku Publicznego na terenie powiatu
    słupskiego na  lata 2009-2013 za 2012 r.

7. Wyrażenie opinii o projektach uchwał:
      1) w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/202/2012 Rady Powiatu Słupskiego
           z dnia  25 września 2012 roku w   sprawie umowy pomiêdzy Powiatem
          Słupskim  a Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania pn.
           „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuą- Etap II",

       2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok,
       3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego
8. Sprawozdanie z pracy Komisji za II półrocze 2012 r.

9. Sprawy różne. 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY 
                                                                       Komisji Rolnictwa Środowiska
                                                                      i  Bezpieczeąstwa Publicznego

                                                                                    MARCIN BIAŁAS


Na podstawie § 49 ust. 1 pkt 3 Statutu Powiatu Słupskiego zwołujê posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego na dzieą  20 lutego 2013 roku (środa) o godz. 14.30, które odbêdzie siê w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjêcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjêcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej.
 4. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego w sprawie:

1)    zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Teatr, muzyka, taniec sposobem   na przełamanie barier” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,

2)    zmiany uchwały Nr XVI/148/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego  pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – wiêksze możliwości na rynku pracy” realizowanego przez PCPR w Słupsku w ramach POKL 2007-2013,

3)    udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego,

4)    zmiany uchwały Nr XIX/202/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuą – Etap II”,

5)    zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok,

6)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego.

     5. Sprawozdanie z pracy Komisji za II półrocze 2012 roku.

     6.  Sprawy różne.

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                           Budżetu i Finansów

                                                                                        oraz Rozwoju Powiatu

                                                                                            Zbigniew Kamiąski


 Na podstawie § 49 ust. 1 pkt 3 Statutu Powiatu Słupskiego zwołujê wyjazdowe  posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzieą 18 lutego  2013 roku (poniedziałek) o godz. 14.00, które odbêdzie siê w siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku przy ul. Fabrycznej 1.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjêcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjêcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja nt. „Przeciwdziałania problemowi bezrobocia osób młodych na lokalnym rynku pracy”.
 4. Sprawozdanie z działalności Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Słupskim   za 2012 rok.
 5. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego w sprawie:

1)    przyjêcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,

2)    zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Teatr, muzyka, taniec sposobem              na przełamanie barier” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,

3)    zmiany uchwały Nr XVI/148/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego  pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – wiêksze możliwości na rynku pracy” realizowanego przez PCPR w Słupsku w ramach POKL 2007-2013,

4)    zmiany „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2014” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/147/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia  24 kwietnia 2012 roku,

5)    udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego,

6)    zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ul. Bursztynowej 12,

7)    zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok,

8)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego.

      6. Sprawozdanie z pracy Komisji za II półrocze 2012 roku.

      7. Sprawy różne.

   

 

 

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                             Polityki Społecznej
                                                                                                              Andrzej  Kordylas

 

 


 


Wersja do druku


Liczba odsłon:  3719

Treść wytworzył(a): Aneta Zakrzewska - Wydział Organizacyjny, 0000-00-00 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-11 14:10:40

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-11 14:09:54