Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego ukazuje cele wraz z kierunkami jego działania podzielone na obszary strategiczne, które stanowią najistotniejsze pola działania powiatu, wytyczając jednocześnie kierunki prac na najbliższe lata. DziałalnośŚ Powiatu Słupskiego koncentrowaŚ siê bêdzie na piêciu obszarach takich jak: ekologia, gospodarka, infrastruktura, przestrzeą, społecznośŚ. Wariant opracowany na podstawie propozycji grupy liderów lokalnych pn. ⏞Infrastruktura⏠uzyskał najwiêksze poparcie w trakcie konsultacji społecznych i na nim właśnie zostaną skoncentrowane główne wysiłki.

Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest oszacowanie możliwości finansowych samorządu pod kątem realizacji zamierzonych inwestycji. Plan określa szczególne obszary, które stanowią wyodrêbnione elementy przestrzeni powiatu w podziale na obszar: budownictwa mieszkaniowego, turystycznego, rekreacyjno ⏓ wypoczynkowego, Słowiąskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego ⏞Dolina SłupiâŹ, infrastruktury sportowo ⏓ rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej, obszar wokół ciągów komunikacyjnych, gospodarki wodno ⏓ ściekowej, wokół zabudowy letniskowej i bazy turystycznej oraz przestrzennej oferty inwestycyjnej. Powyższe obszary zostały zapisane w priorytetach i celach pierwszorzêdnych, traktuje siê je jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2006-2009.

Natomiast obszary zapisane w celach drugorzêdnych są bliższe projekcji realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2013 i obejmują: obszary zabytkowych układów urbanistycznych, infrastruktury oświatowej, współpracy miêdzyregionalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego.

Priorytetowe inwestycje Starostwa przeznaczone do realizacji na najbliższe lata zostały zaproponowane przez członków zespołu zadaniowego powołanego przez Starostê Powiatu Słupskiego i przeszły formułê konsultacji.

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje także analizê gospodarki finansowej samorządu w latach 2003-2005, z uwzglêdnieniem planu budżetu jednostki na 2006 rok oraz projekcjê potencjału inwestycyjnego na lata 2006 ⏓ 2013. Dokument ten sporządzony został w wyniku przeprowadzenia analizy podstawowych kategorii finansowych generowanych przez samorząd oraz w oparciu o dane planistyczne, przygotowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, dotyczące polityki gospodarczej jednostki. Dotyczy to inwestycji finansowych zarówno w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu Powiatu i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne.

Podczas pierwszej debaty strategicznej pracowano nad analizą zasobów wewnêtrznych i analizą otoczenia zewnêtrznego pod kątem szans i zagrożeą. Przeprowadzono tzw. analizê SWOT. Analiza ta została zweryfikowana podczas aktualizacji niniejszego dokumentu przez zespół ekspertów. Analiza SWOT stała siê podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagadnieą strategicznych w zakresie czterech grup czynników: ⏞mocnych stron, ⏞słabych stronâŹ, ⏞szansâŹ, ⏞zagrożeąâŹ Powiatu Słupskiego.

Podczas sesji, jej uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie na najważniejsze czynniki i ich uszeregowanie wg obszarów analizy. Przeprowadzone wśród uczestników debaty badania ankietowe dały możliwośŚ poznania powiatu poprzez pryzmat ich opinii, pozwoliły dodatkowo przybliżyŚ i określiŚ najważniejsze jego problemy.

Ankietowani mieszkaący odpowiadali na pytania, co ⏓ ich zdaniem ⏓ jest mocną stroną powiatu, z jakimi powiat boryka siê trudnościami i jak można je zwalczaŚ, wykorzystując rysujące siê szanse. Respondenci kwantyfikowali również podstawowe dziedziny życia społeczno ⏓ gospodarczego w rozbiciu na poszczególne cechy. Wyniki ankiet były podstawą do przeprowadzenia analizy SWOT. Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje siê powiat, pozwala sformułowaŚ koncepcje zrównoważonego rozwoju.

Zbiór informacji o mocnych i słabych stronach powiatu i stojących przed nim szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach powiatu ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego).

Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, Strategią Rozwoju Społeczno ⏓ Gospodarczego Województwa Pomorskiego oraz Strategią Rozwoju Społeczno ⏓ Gospodarczego Powiatu Słupskiego.

Pełny tekst do pobrania.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  5722

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2007-10-27 23:50:00

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2007-10-27 23:38:27