Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506

Podstawą rozwoju Powiatu Słupskiego jest zaktualizowana strategia, która określa, misjê oraz cele i kierunki działania do roku 2011. Dokument ten poddany ocenie radnych, a nastêpnie uchwalony przez Radê Powiatu zawiera również opcje i wariant rozwoju. W opracowaniu przedstawiono wyniki bêdące kompilacją debat strategicznych poprzedniego dokumentu pn. Strategia Społeczno ⏓ Gospodarcza Powiatu Słupskiego i autorskiego uporządkowania wyników prac uczestników sesji. Zmiana treści poszczególnych celów i kierunków działania miała jedynie za zadanie dostosowanie wcześniej wypracowanych priorytetów do aktualnej sytuacji społeczno ⏓ gospodarczej Powiatu.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest ⏞Raport o stanie powiatu⏠zawierający podstawowe informacje o Powiecie Słupskim uwzglêdniając stan jednostek podległych bezpośrednio Zarządowi Powiatu.

Zamieszczona ⏞Analiza Porównawcza⏠opracowana na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli Starostwa Powiatowego, z Centrum Badaą Strategicznych w Warszawie oraz Banku Danych Regionalnych Głównego Urzêdu Statystycznego stała siê podstawą Diagnozy Stanu.

Raport został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników poszczególnych Urzêdów Gmin położonych na terenie Powiatu Słupskiego, jak i przy udziale pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.

W proces aktualizacji Strategii Społeczno ⏓ Gospodarczej Powiatu Słupskiego do roku 2011 zostało włączonych kilkadziesiąt osób, bêdących reprezentantami środowisk społecznych, biznesowych, samorządowych, Rady Powiatu. Aktualizacja Strategii pod kątem jej dostosowania do wymogów Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nastąpiła w marcu 2006 roku.


Pełny tekst Strategii Rozwoju Społeczno ⏓ Gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011 do pobrania.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  5900

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2007-10-27 23:48:54