Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440061
Porozumienie z dnia 29.11.2007r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy [...] wiêcej>>

Porozumienie Nr DMB-BC/9-34/8111/07 z dnia 26.11.2007r. pomiêdzy Starostwem Powiatowym w Słupsku a Ministerstwem Edukacji Narodowej - "Poprawa jakości i efektywności działaą wychowawczych, resocjalizacyjnych i dydaktycznych prowadzonych przez MOS w Ustce oraz optymalizacja możliwości organizacyjno-kadrowych ośrodka, w tym poprawa warunków funkcjonowania placówki poprzez..." [...] wiêcej>>

Aneks Nr 1 do Porozumienia z 8 listopada 2006r. w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od 01.09.2006 do 31.08.2010 [...] wiêcej>>

Aneks Nr 1 do Porozumienia z 6 listopada 2006r. w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od 01.09.2006 do 31.08.2010 [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 25 października 2007r. z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Słupsku w sprawie zakresu uzgodnieą w procesie wydawania pozwoleą na budowê dla zamierzeą inwestycyjnych projektowanych w granicach pasa ochronnego na terenie Gminy i Miasta Ustki [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 22 października 2007r. pomiêdzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu z przeznaczeniem na refundacjê czêści należności "Business Mobility International" Sp. z o.o. w Słupsku z tytułu wykonania opracowania pod nazwą "Słupski Powiatowy Program na rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej" [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 17 października 2007r. z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 4 września 2007r. w sprawie utworzenia partnerstwa przedsiêwziêŚ inwestycyjnych podlegających finansowemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 30 sierpnia 2007r. z Powiatem Lêborskim w sprawie przejêcia niektórych zadaą z zakresu oświaty [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 30 sierpnia 2007r. z Powiatem Lêborskim w sprawie przejêcia niektórych zadaą z zakresu oświaty [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 13 sierpnia 2007r. z Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 22 maja 2007r. z Gminą Miejską Słupsk w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 22 maja 2007r. z Gminą Miejską Słupsk w sprawie organizacji praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 22 maja 2007r. z Gminą Miejską Słupsk w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 22 maja 2007r. z Gminą Miejską Słupsk w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 4 kwietnia 2007r. zawarte pomiêdzy Ministrem Środowiska a Powiatem Słupskim w sprawie przekazania prowadzenia Technikum Leśnego w Warcinie Ministrowi Środowiska [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 28 marca 2007r. zawarte z NZOZ w Kobylnicy [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 28 marca 2007r. zawarte z NZOZ w Damnicy [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 28 marca 2007r. zawarte z NZOZ w Budowie [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 28 marca 2007r. zawarte z NZOZ w Borzêcinie [...] wiêcej>>

Porozumienie w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku zawarte w dniu 26 lutego 2007 r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk [...] wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  1093

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2010-04-19 13:16:56

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2008-04-14 15:01:52