Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440062

Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski zadania z zakresu edukacji publicznej Gminie Potêgowo.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 18 maja 2005 roku o współpracy w zakresie realizacji Programu aktywizacji zawodowej skierowanego do byłych pracowników i osób zagrożonych zwolnieniami w służbie zdrowia w województwie pomorskim - PROMEDICA[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 1 stycznia 2005 rok pomiêdzy Miastem Słupsk na prawach powiatu reprezentowane przez Prezydenta Miasta Słupska w osobie Pana Macieja Kobyliąskiego ; a Powiatem słupskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Pana Zdzisława Kołodziejskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pana Sławomira Ziemianowicza - Członka Zarządu, zostało zawarte porozumienie nastêpującej treści: Przedmiotem porozumienia jest sprawa obsługi mieszkaąców powiatu słupskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 23 marca 2005 roku pomiêdzy Zdzisławem Kołodziejskim - Starostą Powiatu Słupskiego zwanym dalej ⏞Starostą" ; a Czesławem Kosiak Wójtem Gminy Główczyce zwanym dalej ⏞Wójtem", zostało zawarte porozumienie nastêpującej treści: Przedmiotem porozumienia jest utworzenie terenowego punktu obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Potêgowo zwanego dalej ⏞Punktem Obsługi".[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 23 marca 2005 roku pomiêdzy Zdzisławem Kołodziejskim - Starostą Powiatu Słupskiego zwanym dalej ⏞Starostą" ; a Grzegorzem Grabowskim Wójtem Gminy Dêbnica Kaszubska zwanym dalej ⏞Wójtem", zostało zawarte porozumienie nastêpującej treści:, Przedmiotem porozumienia jest utworzenie terenowego punktu obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Dêbnica Kaszubska zwanego dalej ⏞Punktem Obsługi".[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 23 marca 2005 roku pomiêdzy Zdzisławem Kołodziejskim - Starostą Powiatu Słupskiego zwanym dalej ⏞Starostą" ; a Jerzym Waldemarem Awchimieni Wójtem Gminy Potêgowo zwanym dalej ⏞Wójtem", zostało zawarte porozumienie nastêpującej treści: ,Przedmiotem porozumienia jest utworzenie terenowego punktu obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Główczyce zwanego dalej ⏞Punktem Obsługi". [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 23 marca 2005 roku pomiêdzy Zdzisławem Kołodziejskim - Starostą Powiatu Słupskiego zwanym dalej ⏞Starostą" ; a Markiem Piotrem Mazurem Burmistrzem Kêpic zwanym dalej ⏞Burmistrzem", zostało zawarte porozumienie nastêpującej treści: ,Przedmiotem porozumienia jest utworzenie terenowego punktu obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta i gminy Kêpice zwanego dalej ⏞Punktem Obsługi". [...] wiêcej>>

 


Wersja do druku


Liczba odsłon:  1100

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2010-06-24 14:00:04

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-06-24 13:59:26