Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1439956

Porozumienie zawarte w dniu 31 grudnia 2004 roku pomiêdzy Powiatem Słupskim reprezentowanym przez: 1. Zdzisława Kołodziejskiego - Starostê Powiatu Słupskiego 2. Sławomira Ziemianowicza - Wicestarostê Powiatu Słupskiego a Gminą Miejską Słupsk, reprezentowaną przez: Macieja Kobyliąskiego - Prezydenta Miasta Słupska ,w sprawie współfinansowania w 2005 roku kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku. [...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu16 grudnia 2004 roku pomiêdzy Gminą Miejską Słupsk, reprezentowaną przez Ryszarda Kwiatkowskiego -Zastêpcê Prezydenta Miasta Słupska, zwaną dalej "Organizatorem" a Powiatem Słupskim, w imieniu którego działają: 1. Zdzisław Kołodziejski - Starosta Słupski 2. Sławomir Ziemianowicz - Wicestarosta Słupski zwanym dalej "Uczestnikiem",w sprawie organizacji praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, [...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 9 czerwca 2004 roku pomiêdzy Powiatem Słupskim reprezentowanym przez Zdzisława Kołodziejskiego - Starostê Powiatu Słupskiego, Sławomira Ziemianowicza - Wicestarostê Powiatu Słupskiego a Gminą Miejską Słupsk, reprezentowaną przez Macieja Kobyliąskiego - Prezydenta Miasta Słupska w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku [...] wiêcej>>

Porozumienie w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekê Publiczną w Słupsku zadaą powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Słupskiego zawarte w dniu 15 kwietnia 2004 r. [...] wiêcej>>

Porozumienie pomiêdzy Powiatem Słupskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostê Słupskiego - Zdzisława Kołodziejskiego, członka Zarządu - Leszka Krefta a Gminą Główczyce, w imieniu której działa Wójt Gminy - Czesław Kosiak zawarte w dniu 15 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski zadaą z zakresu edukacji publicznej Gminie Główczyce [...] wiêcej>>

Porozumienie pomiêdzy Powiatem Słupskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostê Słupskiego - Zdzisława Kołodziejskiego, członka Zarządu - Leszka Krefta a Gminą Dêbnica Kaszubska, w imieniu której działa Wójt Gminy - Grzegorz Grabowski, zawarte w dniu 1 marca 2004 r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski zadaą z zakresu edukacji publicznej Gminie Dêbnica Kaszubska [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 roku w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gdyni [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 1 stycznia 2004 roku w sprawie obsługi mieszkaąców Powiatu słupskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku [...] wiêcej >>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  924

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2010-04-19 13:19:49

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2007-11-05 12:29:56