Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447958

ZARZĄDZENIA STAROSTY Z 2007 ROKU ZARZĄDZENIE NR 72/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- zmienione Zarządzeniem Nr 74/2010

ZARZĄDZENIE NR 71/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 70/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze młodszego referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 69/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 34/2009.

ZARZĄDZENIE NR 68/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- zmienione przez Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 3 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego. [...] wiêcej>>
- załącznik Nr 2 Zarządzenia zmieniony Zarządzeniem Nr 68/2010
- załącznik Nr 1 Zarządzenia zmieniony Zarządzeniem Nr 100/2008 oraz 4/2009 na podstawie Zarządzenia Nr 14/2010
- załączniki Nr 1 i 2 zmienione Zarządzeniem Nr 103/2010
- załączniki Nr 1 i 2 oraz §5 zmienione Zarządzeniem Nr 2/2011
- zmieniony Zarządzeniem Nr 16/2011
- zmienione Zarządzeniem Nr 23/2011
- zmienione Zarządzeniem Nr 64/2011
- zmienione Zarządzeniem Nr 71/2011
- zmienione Zarządzeniem Nr 110/2011
- zmienione Zarządzeniem Nr 3/2012
- zmienione Zarządzeniem Nr 10/2012

ZARZĄDZENIE NR 66/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 65/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu [...] wiêcej>>
- zmiana w § 6 ust.1 Regulaminu dokonana przez Zarządzenie Nr 6/2010

ZARZĄDZENIE NR 64/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 63/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w 2007 r. zgodnie z ogłoszeniem [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 62/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych oraz zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 61/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych oraz zasad obowiązujących przy sporzadzaniu pism[...] wiêcej>>
traci moc z dniem 22.09.2009r zm. ZS 54/2009

ZARZĄDZENIE NR 60/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie określenia zasad korzystania i obsługi sprzêtu komputerowego, sieci komputerowej, sieci Internet oraz oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 59/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie dostêpu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- zmieniony Zarządzeniem 44/2011
- zmieniony Zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 14/2013

ZARZĄDZENIE NR 58/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych wytycznych wykonywania działalności kontrolnej, przepływu informacji oraz obiegu dokumentów pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne [...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 32/2010

ZARZĄDZENIE NR 57/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 56/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze kierownika Oddziału Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 55/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie inwentaryzacji okresowej 4 letniej pełnej w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 54/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie odwołania obowiązku składania informacji z realizacji zadaą w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 53/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 52/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora w Oddziale Gospodarczym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 51/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 października 2007 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2006 Starosty Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 50/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie powołania zespołu oceniającego ryzyko zawodowe [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 49/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór kredytodawcy [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 48/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora w Oddziale Gospodarczym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 47/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora ds. transportu w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 46/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze kierownika Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 45/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie określenia zasad i miejsc przechowywania pieczêci i pieczątek urzêdowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 11/2010r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeą, wykrywania i alarmowania w 2007 roku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 43/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. obsługi Rady i Komisji Powiatu w Wydziale Organizacyjnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 42/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 41/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 40/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- utrata mocy zmienione Zarządzeniem Nr 100/2010

ZARZĄDZENIE NR 39/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 38/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do nadzorowania przebiegu wybrakowanego sprzêtu i materiałów obrony cywilnej na terenie powiatu słupskiego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 37/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 maja 2007roku w sprawie ustalenia wewnêtrznej struktury poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 36/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 35/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2007 r.
w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postêpowania sprawdzającego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 34/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2007 r.
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy siê dostêp do informacji niejawnych [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 33/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 lipca 2007 r.
w sprawie powierzenia Wicestaroście czynności zastrzeżonych dla Starosty Słupskiego [...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem nr 17/2011

ZARZĄDZENIE NR 32/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 lipca 2007 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własnośŚ Skarbu Paąstwa [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 31/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze kierownika Oddziału Gospodarczego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 30/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 29/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie sposobu postêpowania z dokumentami niearchiwalnymi, zawartymi na nośnikach papierowych [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 28/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniêtych pojazdów. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 27/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 lipca 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora ds. ratownictwa i ochrony ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 26/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na: kierownicze stanowisko urzêdnicze naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, stanowisko urzêdnicze inspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 25/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2006 Starosty Słupskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 24/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze młodszego referenta ds. ewidencji i wydawania uprawnieą do kierowania w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 23/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze: podinspektora ds. obsługi funduszy celowych, sprawozdawczości i obsługi kancelaryjnej wydziału, podinspektora ds. obsługi finansowej organu w Wydziale Finansowo-Budżetowym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 22/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania członków komisji do przekazania dokumentów kat. "A" z wyborów do Rady Powiatu Słupskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r. oraz do oceny dokumentacji niearchiwalnej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 21/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze: podinspektora d/s ogólnoorganizacyjnych, podinspektora ds. obsługi Rady i Komisji Powiatu w Wydziale Organizacyjnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 20/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 maja 2007 r.
w sprawie składania informacji z realizacji z zadaą w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 19/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 maja 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 18/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 maja 2007 r.
w sprawie ustalenia wewnêtrznej struktury poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 17/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 16/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeąstwa i Porządku Powiatu Słupskiego [...] wiêcej>>
- traci moc zm. Zarządzeniem 36/2011

ZARZĄDZENIE NR 15/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeą Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsk [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 14/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaówienia z wolnej rêki na dostawê energii elektrycznej dla potrzeb Zamawiającego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 13/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 12/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze powiatowego rzecznika konsumentów [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 11/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej rêki na dostawê energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz wykonywanie usług pocztowych dla potrzeb Zamawiającego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 10/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygniêcia konkursu ofert z zakresu profilaktyki zdrowotnej w powiecie słupskim w 2007r. zgodnie z ogłoszeniem [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 9/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawê sprzêtu komputerowgo do Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 8/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu premiowania pracowników Oddziału Gospodarczego w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 lutego 2007 r.
w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadaą obrony cywilnej i spraw obronnych w 2007 roku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 6/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych dla potrzeb Zamawiającego w 2007r. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 5/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie: ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów związanych z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- pkt. § 2 zmienione Zarządzeniem Nr 33/2010
- traci moc Zarządzeniem Nr 24/2011

ZARZĄDZENIE NR 4/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli postêpowaą przetargowych przeprowadzonych przez Powiat Słupski w latach 2006-2007 [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 3/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postêpowania w sprawie wyzanczenia jednostek do usuwania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 2/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkaąców w domach pomocy społecznej[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 1/2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej[...] wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  3038

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-14 14:31:16

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-14 14:30:27