Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440020

Treści uchwał dostêpne są po naciśniêciu numeru uchwały. Plik w formacie MS-WORD lub Adobe Acrobat .

Dokumenty opublikowane:

Lp.Znak i rodzaj dokumentuZ dniaStatusObowiązuje doWykonawca
1.XXVI/186/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniêcie pojazdu oraz parkowanie pojazdu usuniêtego.
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
2.XXVI/184/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
3.XXVI/185/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bêdącej organem założycielskim dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
4.XXVI/187/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkaącami powiatu słupskiego
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
5.XXVI/188/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/101/2007 z dnia 22 października 2007r. w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiêdzy powiatem słupskim, a gminami: Kêpice, Słupsk, Główczyce, Dêbnica Kaszubska w celu realizacii projektu pod nazwą ,,Dziedzictwo i
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
6.XXVI/190/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. 'Kreujê wlasną przyszłośŚ- modernizacja oferty kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Ustce' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.2/2O08
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
7.XXVI/192/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośŚ Starosty Słupskiego
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
8.XXVI/193/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2009 rok.
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
9.XXVI/194/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
10.XXVI/195/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2009 rok
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
11.XXVI/189/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. 'Zielone światło dla edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Ustce'
2008-12-23Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
12.XXVI/183/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok
2008-12-23Zmieniony Górak Mirosław - OR.VIII
13.XXVI/191/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
2008-12-23Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
14.XXV/181/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-11-25Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
15.XXV/182/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnośŚ Starosty Słupskiego
2008-11-25Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
16.XXIV/175/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
2008-10-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
17.XXIV/177/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
2008-10-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
18.XXIV/176/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie nadania Statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Ustce
2008-10-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
19.XXIV/180/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie utworzenia związku powiatów z Powiatem Lêborskim i przyjêcia statutu Związku
2008-10-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
20.XXIV/178/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-10-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
21.XXIV/179/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośŚ Starosty Słupskiego
2008-10-28Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
22.XXIII/171/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego
2008-10-07Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
23.XXIII/170/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-10-07Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
24.XXIII/173/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2008-10-07Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
25.XXIII/174/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie utworzenia związku powiatów z Powiatem Lêborskim
2008-10-07Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
26.XXIII/172/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniêżnych Powiatu Słupskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2008-10-07Uchylony Wójcik Sebastian - OR-VIII
27.XXII/163/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim
2008-08-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
28.XXII/164/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie likwidacji Bursy Młodzieżowej w Ustce wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce
2008-08-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
29.XXII/165/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustce
2008-08-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
30.XXII/166/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zamiaru przejêcia na własnośŚ Powiatu Słupskiego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 1 oznaczonej jako działka nr 184/2 obrêb nr 13
2008-08-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
31.XXII/167/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zaciągniêcia zobowiązania wekslowego
2008-08-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
32.XXII/168/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zaciągniêcia zobowiązania wekslowego
2008-08-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
33.XXII/169/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-08-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
34.XXI/162/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Jakubiec na działalnośŚ Starosty Słupskiego
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
35.XXI/161/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Słupskiego do inicjatywy Prezydenta Słupska dotyczącej zmiany granic miasta i powiatu
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
36.XXI/160/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1153 Reblino-Wrząca
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
37.XXI/159/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê dróg powiatowych 1111G Wielichowo-Gałêzinowo oraz 1110G Niestkowo-Gałêzinowo
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
38.XXI/158/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1110G Charnowo-Gałêzinowo
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
39.XXI/157/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1110G - most w Charnowie
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
40.XXI/156/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
41.XXI/155/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
42.XXI/154/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany Nr XXXXI/128/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, i rozkładania na raty należności pieniêżnych Powiatu Słupskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do któryc
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
43.XXI/153/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
44.XXI/152/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego S.P.Z.O.Z. w Słupsku
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
45.XXI/151/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie przyjêcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego 2010", którego czêśŚ stanowi" Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupskiego 2010"
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
46.XXI/150/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Słupskiego
2008-06-24Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
47.XX/143/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-05-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
48.XX/144/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/252/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w przyjêcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego
2008-05-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
49.XX/145/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Dêbnica Kaszubska dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy rzeczowo-finansowej
2008-05-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
50.XX/146/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kêpice dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy rzeczowo-finansowej
2008-05-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
51.XX/147/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Potêgowo dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2008-05-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
52.XX/148/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2008-05-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
53.XX/149/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-05-27Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
54.XIX/136/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu słupskiego za 2007 rok
2008-04-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
55.XIX/137/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2008-04-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
56.XIX/138/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Główczyce dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2008-04-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
57.XIX/139/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2008-04-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
58.XIX/140/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2008-04-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
59.XIX/141/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Smołdzino dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy rzeczowo-finansowej
2008-04-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
60.XIX/142/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
2008-04-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
61.XVIII/135/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
2008-03-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
62.XVIII/129/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2008-03-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
63.XVIII/130/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad czêściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w rodzinach zastêpczych i placówkach opiekuączo-wychowawczych
2008-03-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
64.XVIII/131/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2008-03-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
65.XVIII/132/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie udziału Powiatu Słupskiego jako Partnera w realizacji projektu pn. "SiêgaŚ wyżej. Twórcze zajêcia pozalekcyjne szansą na sukces"
2008-03-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
66.XVIII/133/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok
2008-03-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
67.XVIII/134/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-03-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
68.XVII/127/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zamiaru przekształcenia Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
2008-02-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
69.XVII/126/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-02-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
70.XVII/128/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym
2008-02-26Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
71.XVI/117/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie przetargu na obsługê bankową budżetu powiatu
2008-01-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
72.XVI/118/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok
2008-01-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
73.XVI/119/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego
2008-01-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
74.XVI/120/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Młodzêzowej w Ustce wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce
2008-01-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
75.XVI/121/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie określenia przeznaczenia i standardu oraz zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzêtu medycznego przez Powiatowy Obwód Lecznictwa Ogólnego SP ZOZ w Słupsku
2008-01-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
76.XVI/122/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie przyjêcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok
2008-01-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
77.XVI/123/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeą przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat S
2008-01-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
78.XVI/125/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie powierzenia prowadzenia zadaą publicznych
2008-01-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
79.XVI/124/2008 - Uchwała Rady Powiatu Słupskieg
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośŚ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługê lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokośŚ dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadw
2008-01-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII

Wersja do druku


Liczba odsłon:  3989

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2008-01-03 15:00:48