Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440062
Porozumienie z dnia 5 grudnia 2008r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji programu " Bezpieczna i przyjazna szkoła..." [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 30 października 2008r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Domem Pomocy Społecznej w Lubuczewie w sprawie realizacji "Programu wyrównywania różnic pomiêdzy regionami [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 19 września 2008r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Wojskową Komendą Uzupełnieą w sprawie promocji służby wojskowej, aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz pomocy szkoleniowej [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 18 września 2008r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w przedmiocie realizacji zadania edukacji publicznej w zakresie kształcenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowanką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lêborku [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 26 września 2008r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miasto Ustka - ANEKS nr 2 w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Związku Nauczycielstwo Polskiego[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 11 września 2008r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, w sprawie powierzenia w roku szkolnym 2008/2009 obowiązków doradcy metodycznego [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 8 sierpnia 2008r. zawarta pomiêdzy Powiatem Tczewskim a Powiatem Słupskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie[...] wiêcej>>

List intencyjny z dnia 25 czerwca 2008r. pomiêdzy Radą Regionalną Federacji Stowarzyszeą Naukowo-Technicznych Naczelniej Organizacji Technicznej a Powiatem Słupskim w sprawie współpracy partnerskiej w zakresie wspólnej organizacji projektu ze środków MFEOG i NMF - Komponent 2 - Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, obszar tematyczny - działania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony środowiska, pt. "Ekologiczne systemy grzewcze - edukacja dla każdego" [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 27 maja 2008r. zawarte pomiêdzy Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiêbiorczości i Zarządxania w Łodzi a Powiatem w przedmiocie prowadzenia praktyk studenckich [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 23 kwietnia 2008r. zawarte pomiêdzy Województwem Pomorskim a Powiatem o współpracy w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu "GRYF" [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/2008 z dnia 17.04.2008 r. do porozumienia zawartego dnia 23 marca 2005 r. pomiêdzy Starostą Powiatu Słupskiego a Wójtem Gminy Dêbnica Kaszubska [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/2008 z dnia 17.04.2008 r. do porozumienia zawartego dnia 23 marca 2005 r. pomiêdzy Starostą Powiatu Słupskiego a Wójtem Gminy Główczyce [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/2008 z dnia 17.04.2008 r. do porozumienia zawartego dnia 23 marca 2005 r. pomiêdzy Starostą Powiatu Słupskiego a Burmistrzem Kêpic [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/2008 z dnia 17.04.2008 r. do porozumienia zawartego dnia 23 marca 2005 r. pomiêdzy Starostą Powiatu Słupskiego a Wójtem Gminy Potêgowo [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2008r. zawarte pomiêdzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdaąsku a Powiatem Słupskim w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdaąsku na zakup videorejestratora do bezpośredniego pomiaru rzeczywistej prêdkości pojazdu kontrolowanego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 26 marca 2008r. zawarte pomiêdzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 26 marca 2008r. zawarte pomiêdzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ustce [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 26 marca 2008r. zawarte pomiêdzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 10 marca 2008r. zawarte pomiêdzy Gminą Miasto Ustka a Powiatem Słupskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacjê zadania w postaci organizacji VII Miêdzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2008 i V Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2008 oraz III edycji Biegu po NiepodległośŚ w formie dotacji celowej [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 5 marca 2008r. zawarte pomiêdzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Powiatem Słupskim i Gminą Kobylnica w sprawie określenia ogólnych zasad współpracy oraz finansowania, a także sposobu postêpowania mającego na celu wykonanie projektu i przebudowê skrzyżowaą drogi krajowej nr 6 [...] wiêcej>>

Porozumienie w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku zawarte w dniu 3 marca 2008 r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 29 lutego 2008r. zawarte pomiêdzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Starostą Słupskim w sprawie wspólnej realizacji przez Strony zadaą wynikających z projektu pt. "Informatyzacja paąstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostêpniania przez internet" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 30.01.2008r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie realizacji przez Miasto Słupsk zadania własnego Powiatu Słupskiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 30.01.2008r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, bêdących mieszkaącami Powiatu Słupskiego, w Warsztatach Terapii Zajêciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska [...] wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  2118

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2011-11-30 13:48:49

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-04-19 13:15:49