Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440009
Zalecenia pokontrolne z dnia 20 września 2012r. z kontroli zadaą z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku w 2012 roku. [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ z kontroli zadaą z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku w 2012 roku, przeprowadzona w dniach 6-10.08.2012r. [...]wiêcej>>

SPRAWOZDANIE z kontroli prawidłowości wydawania zaświadczeą przez Wydział Architektoniczno- Budowlany Starostwa Powiatowego w Słupsku w 2011 roku przeprowadzona w dniach 03-11 lipca 2012r.. [...]wiêcej>>

SPRAWOZDANIE z kontroli realizacji zaleceą pokontrolnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzona w dniach 27.03 ⏓ 16.04.2012 r. [...]wiêcej>>

Zalecenia pokontrolne z dnia 24 maja 2012r. z kontroli sposobu udzielenia i rozliczenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert w 2011 r. w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Słupsku. [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ z kontroli sposobu udzielenia i rozliczenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert w 2011 r. w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Słupsku, przeprowadzona w dniach 27.02-15.03.2012r. [...]wiêcej>>


2011r.


SPRAWOZDANIE z kontroli prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzona w dniach 12.12 ⏓ 15.12.2011 r. [...]wiêcej>>

Sprawozdanie z kontroli realizacji zadaą w zakresie gospodarki leśnej w 2011 r. w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku [...]wiêcej>>

Sprawozdanie z funkcjonowania el-Dok System i Turbo EWID w Starostwie Powiatowym w Słupsku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku [...]wiêcej>>

Zalecenia pokontrolne z dnia 23.03.2011r. z kontroli prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych i egzekwowania należności z nich wynikających w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słupsku w 2010 r. [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 24.01-02.02.2011r. dotyczącej prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych i egzekwowania należności z nich wynikających w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słupsku w 2010 r. [...]wiêcej>>


2010r.


Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 16.11-15.12.2010r. dotyczącej realizacji planu dochodów i wydatków, prawidłowośŚ prowadzenia gospodarki finansowej oraz terminowej realizacji i windykacji należności cywilnoprawnych z dnia 20 stycznia 2011 r. [...]wiêcej>>

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniach 12.07-31.08.2010r. dotyczącej realizacji zadaą z zakresu rozwoju i inwestycji w 2009 ⏓ 2010 r. w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku [...]wiêcej>>

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 7.10.2010r. dotyczącej stosowania jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą a także stosowanych procedur w administracji i obsłudze systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Słupsku [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Słupsku w dniach od 19-31.03.2010r. w zakresie realizacji pożyczek na podjêcie działalności gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy udzielonych w latach 1993-1994r. [...]wiêcej>>2009r.


Zalecenia pokontrolne z dnia 28.12.2009r. dotyczące kontroli naliczania i opłat z tytułu wieczystego użytkowania przeprowadzonej w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Katastru w Słupsku [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 21-31.12.2009r. z kontroli problemowej z zakresu realizacji Zarządzenia 59/2007 Starosty Słupskiego z dnia 07 listopada 2007 r., w sprawie dostêpu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 6-12.10.2009r. dotyczącej kontroli naliczania i aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w latach 2007-2009, przeprowadzonej w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Katastru w Słupsku [...]wiêcej>>

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 9-11.12.2009r. dotyczacej Zarzadzeą Starosty-2009r. przeprowadzonej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku. [...]wiêcej>>

Protokół z kontroli problemowej w dniu 28.09.2009r. w zakresie realizacji programu PFRON pn. ''Program wyrównywania różnic miêdzy regionami'' obszar D, przeprowadzonej w Urzêdzie Gminy w Damnicy. [...]wiêcej>>

Protokół z kontroli problemowej w dniu 30.06.2009r. w zakresie realizacji programu PFRON pn. ''Program wyrównywania różnic miêdzy regionami'' obszar B, przeprowadzonej w Urzêdzie Gminy w Słupsku. [...]wiêcej>>

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 5-9.03.2009r. - Domy Dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i w Słupsku z kontroli doraźnej wykorzystania dotacji w 2008r. [...]wiêcej>>

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 25.02.2009r. - Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie kontrola doraźna. [...]wiêcej>>

2008r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 22-23 oraz 29-30.12.2008r. w Starostwie Powiatowym w Słupsku kontrola 5%.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 18.12.2008 w zakresie zrealizowanych zadaą wynikających z umowy PS/11/2008 pomiêdzy Powiatem Słupskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Regionu Słowiąskiego "Kluka"

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 16.12.2008 w zakresie zrealizowanych zadaą wynikających z umowy PS/9/2008 oraz PS/10/2008 pomiêdzy Powiatem Słupskim a Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2008r . w Słupskim Szkolnym Związku Sportowym w Słupsku przu ul. Grottgera 10.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2008r . w Niepublicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia SALUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zielonej 8 w Słupsku.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2008r . w Polskim Towarzystwie Oświaty Zdrowotnej, Oddziale Terenowym z siedzibą w Słupsku przy ul. Piotra Skargi 8.

Protokół z dnia 10.10.2008r. z kontroli problemowej w zakresie realizacji programu PFRON pn. ,,Program wyrównywania różnic miêdzy regionami" obszar C w 2007r . przeprowadzonej w Urzêdzie Gminy w Główczycach.

Protokół z dnia 10.10.2008r. z kontroli problemowej w zakresie realizacji programu PFRON pn. ,,Program wyrównywania różnic miêdzy regionami" obszar C w 2007r . przeprowadzonej w Urzêdzie Miejskim w Kêpicach.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  3026

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-10-25 09:44:45

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-10-25 09:42:18