Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081

Wydział Polityki Społecznej

PS 01
WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

    Wnioski do procedury
    W_PS 01

PS 02
ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 

    Wnioski do procedury 
    W_PS 02

PS 03
WYKREŚLENIE SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 

    Wnioski do procedury  
    W_PS 03

PS 04
PRZYZNANIE DOTACJI SZKOLE/PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ 

    Wnioski do procedury 
    W_PS 04

PS 05
ROZLICZENIE DOTACJI PRZYZNANEJ SZKOLE/PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ

    Wnioski do procedury  
    W_PS 05

PS 06
DECYZJA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UZYSKANEGO W DRODZE POSTEPOWANIA EGZAMINACYJNEGO

    Wnioski do procedury  
    W_PS 06

PS 07
SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 

    Wnioski do procedury  
    W_PS 07

PS 08
KIEROWANIE NIELETNICH DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH LUB MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII WSKAZANYCH PRZEZ OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W WARSZAWIE.  

    Wnioski do procedury 
    WPS_08

PS 09
PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ RADÊ POWIATU SŁUPSKIEGO 

    Wnioski do procedury  
    W_PS 09

PS 10
PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO Z TERENU POWIATU SŁUPSKIEGO OSIĄGAJĄCEJ WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIÊDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM 

    Wnioski do procedury  
    W_PS 10

  

PS 11
PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU POWIATU NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAÑ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA

Wnioski do procedury 
     WPS_11   

      W_PS11A

 

PS 12
PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA REALIZACJÊ ZADAÑ PUBLICZNYCH UJÊTYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wnioski do procedury
     W_PS12A
     W_PS12B
     W_PS12C


Wersja do druku


Liczba odsłon:  3357

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-09-24 13:17:55

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-09-12 12:05:45