Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081

Wydział Środowiska i Rolnictwa 

ŚR 01
UZYSKANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA  

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 01

ŚR 02
ZGŁOSZENIE INSTALACJI , Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA, A KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA  

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 02

ŚR 03
UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI
 

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 03

ŚR 04
UZYSKANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI 

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 04

ŚR 05
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW  

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 05

ŚR 06
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE LUB TRANSPORT ODPADÓW  

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 06

ŚR 07
PRZYJÊCIE INFORMACJI O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI  

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 07

ŚR 08
UZYSKANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ INSTRUKCJÊ EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA  

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 08

ŚR 09
UZYSKANIE ZGODY NA ZAMKNIECIE SKŁADOWISKA LUB JEGO WYDZIELONEJ CZÊŚCI  

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 09

ŚR 10
ZGŁOSZENIE DO REJESTRU POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW  

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 10

ŚR 11
UZYSKANIE DECYZCJI ZATWIERDZAJĄCEJ ⏞PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW⏠ 

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 11

ŚR 12 
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UCZESTNICTWO W SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CO2  

    Wnioski do procedury
    W_ŚR 12

ŚR 13
UZYSKANIE POZWOLEÑ WODNOPRAWNYCH, WYMAGANYCH ZGODNIE Z ART. 122 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. PRAWO WODNE   

    Wnioski do procedury 
    W_ŚR 13

ŚR 14
UZYSKANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA PRZEGRADZANIE RYBACKIMI NARZÊDZIAMI POŁOWOWYMI WIÊCEJ NIŻ POŁOWY SZEROKOŚCI KORYTA WODY PŁYNĄCEJ (WYŁĄCZENIE NA WODACH NIE ZALICZONYCH DO WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH ŻEGLOWYCH)


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USTAWIANIE SIECIOWYCH RYBACKICH NARZÊDZI POŁOWOWYCH NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH ŻEGLOWNYCH NA SZLAKU ŻEGLOWNYM LUB W BEZPOSREDNIM JEGO SĄSIEDZTWIE
 

    Wnioski do procedury 
    W_ŚR 14

ŚR 15
UZYSKANIE DECYZJI USTANAWIAJĄCEJ STREFÊ OCHRONNĄ UJÊCIA WODY (OBEJMUJĄCĄ WYŁĄCZNIE TEREN OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ)  

    Wnioski do procedury 
    W_ŚR 15

ŚR 16
UZYSKANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ LINIÊ BRZEGU (DLA WÓD INNYCH NIŻ MORSKIE WODY WEWNÊTRZNE, GRANICZNE I ŚRÓDLĄDOWE)  

    Wnioski do procedury 
    W_ŚR 16

ŚR 17
UZYSKANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ ROZGRANICZENIE GRUNTÓW, KTÓRE BYŁY POKRYTE WODAMI PRZED WYKONANIEM URZĄDZENIA WODNEGO, OD POZOSTAŁYCH GRUNTÓW (DLA WÓD INNYCH NIŻ WODY MORSKIE WEWNÊTRZNE, GRANICZNE I ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE)  

    Wnioski do procedury  
    W_ŚR 17

ŚR 18
WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY I TERMINY WYKONANIA USTAWOWEGO OBOWIĄZKU UTRZYMANIA URZĄDZEÑ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 18

ŚR 19
UZYSKANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 19

ŚR 20
WYDANIE KARTY WÊDKARSKIEJ  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 20

ŚR 21
REJESTRACJA SPRZÊTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 21


ŚR 22
WYDANIE KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 22

ŚR 23
UDOSTÊPNIANIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ (NIEODPŁATNIE) 

    Wnioski do procedury  
    W_SR 23

ŚR 24
ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 24

ŚR 25
ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO ⏓ INŻYNIERSKIEJ 

    Wnioski do procedury  
    W_SR 25

ŚR 26
ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY 

    Wnioski do procedury  
    W_SR 26

ŚR 27
ZGŁOSZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE WIERCENIA W CELU WYKORZYSTYWANIA CIEPŁA ZIEMI 

    Wnioski do procedury  
    W_SR 27

ŚR 28
UZYSKANIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 28

ŚR 29
ZATWIERDZENIE PROJEKTÓW PRAC GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 29

ŚR 30
ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PRZETRZYMYWANYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 30

ŚR 31
POZYSKIWANIE DREWNA NIEZGODNIE Z UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU LUB DECYZJĄ WYDANĄ NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI STANU LASÓW  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 31

ŚR 32
WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA LEGALNOŚCI POZYSKANIA DREWNA  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 32

ŚR 33
ZMIANA LASU NA UŻYTEK ROLNY W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH POTRZEB WŁAŚCICIELA LASÓW W STOSUNKU DO LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAÑSTWA  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 33

ŚR 34
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE, HODOWANIE LUB UTRZYMYWANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAÑCÓW  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 34

ŚR 35
NADZÓR NAD WYPŁATĄ EKWIWALENTU ZA ZALESIENIE GRUNTÓW ROLNYCH W LATACH 2002 ⏓ 2003  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 35

ŚR 36
UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYCINKÊ DRZEW I KRZEWÓW KTÓRE UTRUDNIAJĄ WIDOCZNOŚÆ SYGNALIZATORÓW I POCIĄGÓW, A TAKŻE UTRUDNIAJĄ EKSPLOATACJÊ URZĄDZEÑ KOLEJOWYCH ALBO POWODUJĄ TWORZENIE ZASP ŚNIEŻNYCH
 

    Wnioski do procedury  
    W_SR 36

ŚR 37
WYRAŻANIE ZGODY, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, NA CHWYTANIE I PRZETRZYMYWANIE ZWIERZYNY ŁOWNEJ  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 37

ŚR 38
WYDAWANIE ZGODY NA ODŁÓW LUB ODSTRZAŁ REDUKCYJNY W PRZYPADKU SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA W FUNKCJONOWANIU OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH LUB UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 38

ŚR 39
WYDAWANIE ZGODY NA WYCINKÊ DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚÆ GMINY  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 39

ŚR 40
PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM LUB PRZEBUDOWĄ DRZEWOSTANÓW ZNISZCZONYCH PRZEZ KLÊSKI ŻYWIOŁOWE  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 40

ŚR 41
PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW NA CAŁKOWITE LUB CZÊŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 41

ŚR 42
WYDZIERŻAWIANIE OBWODÓW ŁOWIECKICH POLNYCH  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 42

ŚR 43
UDOSTÊPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ZNAJDUJĄCYCH SIÊ W POSIADANIU STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPSKU  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 43

ŚR 44
DOKONANIE OCENY UDATNOŚCI UPRAW, KTÓRE POWSTAŁY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z SEKCJI GWARANCJI FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ  

    Wnioski do procedury  
    W_SR 44

ŚR 45
USTALENIE WYSOKOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH POLNYCH

Wnioski do procedury
    W_SR 45

 

ŚR 46
WYDOBYWANIE PIASKÓW I ŻWIRÓW, PRZEZNACZONYCH DLA ZASPOKOJENIE POTRZEB WŁASNYCH OSOBY FIZYCZNEJ

Wnioski do procedury
   W_ŚR 46
Wersja do druku


Liczba odsłon:  4386

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-07-03 12:23:05

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-07-03 12:21:17