Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081

Wydział Architektoniczno ⏓ Budowlany

AB 01
WYDAWANIE POZWOLEÑ NA BUDOWÊ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wnioski do procedury
   W_AB 01A
   W_AB 01B

AB 02
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEÑ NA WYKONANIE OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wnioski do procedury
   W_AB 02A
   W_AB 02B

AB 03
PRZENIESIENIE DECYZJI POZWLENIA NA BUDOWÊ NA RZECZ INNEJ OSOBY

Wnioski do procedury
   W_AB 03A
   W_AB 03B

AB 04
WYDAWANIE POZWOLEÑ NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWI CZÊŚCI LUB CAŁOŚCI LOKALU, OBIEKTU

Wnioski do procedury
   W_AB 04A
   W_AB 04B

AB 05
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEÑ O ZAMIARZE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wnioski do procedury
   W_AB 05A
   W_AB 05B

AB 06
WYDAWANIE POZWOLEÑ NA ROZBIÓRKÊ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wnioski do procedury
   W_AB 06A
   W_AB 06B

AB 07
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ O SAMODZIELNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO LUB UŻYTKOWEGO

Wnioski do procedury
   W_AB 07

AB 08
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ DO DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Wnioski do procedury
   W_AB 08

AB 09
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wnioski do procedury
   W_AB 09A
   W_AB 09B

AB 10
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEÑ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Wnioski do procedury
   W_AB 10A
   W_AB 10B

AB 11
ZATWIERDZANIE ZMIAN POZWOLENIA NA BUDOWÊ

Wnioski do procedury
   W_AB 11A
   W_AB 11B

AB 12
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ O BRAKU SPRZECIWU DO ZGŁOSZEÑ

Wnioski do procedury
   W_AB 12

AB 13
UZGADNIANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

AB 14
UZGADNIANIE PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

AB 15
UZGADNIANIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

AB 16
WYDAWANIE DECYZJI O LOKALIZACJI DRÓG WRAZ Z POZWOLENIEM NA UŻYTKOWANIE W TRYBIE SPEC USTAWY

AB 17
UDZIELANIE BĄDŹ ODMOWA ZGODY NA ODSTÊPSTWA OD WARUNKÓW TECHNICZNO ⏓BUDOWLANYCH, PO WCZEŚNIEJSZYM UZYSKANIU UPOWAŻNIENIA OD MINISTRA


Wersja do druku


Liczba odsłon:  15789

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-08-20 12:15:20

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-08-20 12:14:42