Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081

Wydział Komunikacji i Drogownictwa 

KM 01
REJESTRACJA POJAZDÓW 

    Wnioski do procedury
    W_KM 01

KM 02
CZASOWA REJESTRACJA POJAZDÓW 

    Wnioski do procedury
    WKM_02

KM 03
WNIOSEK O WYDANIE TABLIC (TABLICY) INDYWIDUALNYCH 

    Wnioski do procedury
    W_KM 03

KM 04
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

    Wnioski do procedury
    W_KM 04

KM 05
WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO (UTRATA, ZNISZCZENIE) 

    Wnioski do procedury
    W_KM 05

KM 06
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA WPISY 

    Wnioski do procedury
    W_KM 06

KM 07
WYREJESTROWANIE POJAZDU 

    Wnioski do procedury
    W_KM 07

KM 08
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU ZAREJESTROWANEGO  

    Wnioski do procedury
    W_KM 08

KM 09
ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO 

KM 10
ODBIÓR ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB POZWOLENIA CZASOWEGO 

    Wnioski do procedury
    WKM_10

KM 11
WPISANIE LUB WYKREŚLENIE ZASTAWU REJESTROWEGO 

    Wnioski do procedury
    W_KM 11

KM 12 
ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ POJAZD DO ZASILANIA GAZEM 

    Wnioski do procedury
    W_KM 12

KM 13
DOKONANIE ADNOTACJI VAT /1 ⏓ 4/ W DOWODZIE REJESTRACYJNYM  

    Wnioski do procedury 
    W_KM 13

KM 14
DOKONANIE ADNOTACJI TAXI, HAK, L W DOWODZIE REJESTRACYJNYM  

    Wnioski do procedury 
    W_KM 14

KM 15
ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU W POJEŹDZIE ZAREJESTROWANYM ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH ZMIENIAJĄCYCH RODZAJ POJAZDU  

    Wnioski do procedury 
    W_KM 15

KM 16
WYMIANA PODWOZIA LUB RAMY 

    Wnioski do procedury 
    W_KM 16

KM 17
WTÓRNIK KARTY POJAZDU  

    Wnioski do procedury  
    W_KM 17

KM 18
WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ NA SZYBÊ, ZNAKÓW LEGALIZACYJNYCH NA TABLICE 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 18

KM 19
WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH  

    Wnioski do procedury  
    W_KM 19

KM 20
CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU ORAZ PRZEDŁUŻENIE OKRESU CZASOWEGO WYCOFANIA POJAZDU Z RUCHU 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 20

KM 21
PRZYWRÓCENIE DO RUCHU POJAZDU CZASOWO WYCOFANEGO LUB SKRÓCENIE OKRESU CZASOWEGO WYCOFANIA POJAZDU Z RUCHU 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 21


KM 22
NADANIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH POJAZDU I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 22

KM 23
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ZAREJESTROWANIE POJAZDU (WYDANIE KARTY POJAZDU) 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 23

KM 24
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 24

KM 25
OBOWIĄZKOWA WYMIANA PRAWA JAZDY 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 25

KM 26
WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ PRZEZ PAÑSTWO STRONÊ KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 26

KM 27
WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NIEOKREŚLONEGO W KONWENCJACH O RUCHU DROGOWYM 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 27

KM 28
WTÓRNIK PRAWA JAZDY 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 28

KM 29
MIÊDZYNARODOWE PRAWO JAZDY 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 29

KM 30
ROZSZERZENIE UPRAWNIEÑ 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 30

KM 31
ZAŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE JAZDY LUB ŚWIADECTWIE KWALIFIKACJI 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 31

KM 32
WYDANIE KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 32

KM 33
PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W CELU PONOWNEGO PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAÑSTWOWEGO 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 33

KM 34
ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY LUB PRZYWRÓCENIE COFNIÊTEGO UPRAWNIENIA 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 34

KM 35
WPIS/ZMIANA ZAKRESU WPISU DO REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJÊ KONTROLI POJAZDÓW  

    Wnioski do procedury  
    W_KM 35

KM 36
INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJÊ KONTROLI POJAZDÓW  

    Wnioski do procedury  
    W_KM 36

KM 37
UDZIELENIE/ZMIANA UPRAWNIENIA DIAGNOSTY DO WYKONYWANIA BADAÑ TECHNICZNYCH POJAZDÓW  

    Wnioski do procedury  
    W__KM 37

KM 38
WYKREŚLENIE Z REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJÊ KONTROLI POJAZDÓW 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 38

KM 39
WPIS/ZMIANA ZAKRESU WPISU DO REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW  

    Wnioski do procedury  
    W_KM 39

KM 40
INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW  

    Wnioski do procedury  
    W_KM 40

KM 41
WYKREŚLENIE WPISU Z REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 41

KM 42
WPIS/ZMIANA ZAKRESU WPISU DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW/ WYKŁADOWCÓW  

    Wnioski do procedury  
    W_KM 42

KM 43
ZMIANA LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 43

KM 44
PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY 

    Wnioski do procedury  
    W_KM 44

KM 45
UZYSKIWANIE ZEZWOLEÑ KAT. II I III NA CZAS OKREŚLONY, NA PRZEJAZDY POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH PO DROGACH PUBLICZNYCH

Wnioski do procedury 
    W_KM 45a
    W_KM 45b

KM 46
WYDAWANIE ZEZWOLEÑ NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY (ZEZWOLENIE NA IMPREZY NA DRODZE)

Wnioski do procedury 
    W_KM 46A 
    W_KM 46B
  
    W_KM 46C


KM 47
ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wnioski do procedury 
    W_KM 47

KM 48
ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wnioski do procedury 
    W_KM 48

KM 49
PRZEPROWADZENIE EGZAMINU W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Wnioski do procedury 
    WKM_49

KM 50
Wydanie/zmiana zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne

Wnioski do procedury 
    WKM_50

KM 51
Informacja o wymianie pojazdu samochodowego zgłoszonego do zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne

Wnioski do procedury 
    WKM_51 


KM 52
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wnioski do procedury
   WKM_52


KM 53
Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wnioski do procedury 
    WKM_53

KM 54
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wnioski do procedury 
    WKM_54

KM 55
Wydanie wtórnika licencji lub wtórnika wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wnioski do procedury 
    WKM_55

KM 56
Informacja o wymianie pojazdu samochodowego zgłoszonego do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wnioski do procedury
    WKM_56

KM 57
Zrzeczenie siê licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / osób

Wnioski do procedury 
    WKM_57

KM 58
Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnieą wynikających z licencji

Wnioski do procedury 
    WKM_58

KM 59
Przeniesienie uprawnieą wynikających z licencji w przypadku śmierci osoby fizycznej, wstêpującemu na jej miejsce spadkobiercy

Wnioski do procedury 
    WKM_59

KM 60
Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wnioski do procedury 
    WKM_60

KM 61
Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wnioski do pobrania 
    WKM_61

KM 62
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wnioski do pobrania 
    WKM_62

KM 63
Wydanie wtórnika zezwolenia lub wtórnika wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych/ regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wnioski do pobrania
   WKM_63

KM 64
Zrzeczenie siê zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wnioski do pobrania
   WKM_64

KM 65
Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wnioski do pobrania
   WKM_65

KM 66
Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art. 97a)

Wnioski do procedury
    WKM_66

KM 67
Wydanie profilu kandydata na kierowcê (PKK)

Wnioski do procedury
   WKM_67

Wersja do druku


Liczba odsłon:  14038

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-14 13:37:12

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-13 11:57:21