Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440054

Wydział Geodezji i Kartografii 

GK 01
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ O BRAKU KSIÊGI WIECZYSTEJ 

    Wnioski do procedury  
  W_GK01

GK 02
AKTUALIZACJA BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, WYDAWANIE ZAWIADOMIEÑ O WPROWADZONYCH ZMIANACH 

    Wnioski do procedury  
   W_GK 02
   W_GK 02a
   W_GK 02b

GK 03
WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW ORAZ WYCIĄGÓW Z REJESTRU GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI UDZIELANIE INFORMACJI Z DANYCH PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH Z REJESTRU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

    Wnioski do procedury  
    W_GK 03
    W_GK 03a

GK 04
UDOSTÊPNIENIE DANYCH Z PAÑSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W ZWIĄZKU ZE SPORZĄDZENIEM OPERATU SZACUNKOWEGO 

    Wnioski do procedury  
    W_GK 04

GK 05
WYDANIE OPINII O POCHODZENIU GRUNTÓW 

    Wnioski do procedury  
    W_GK 05

GK 06
WYDANIE KOPII Z MAP

Wnioski do procedury
  W_GK 06

GK 07
OBSŁUGA JEDNOSTEK WYKONASTWA GEODEZYJNEGO I KLASYFIKATORÓW GRUNTÓW


Wnioski do procedury
  W_GK 07

GK 08
ZGŁOSZENIE BUDYNKU LUB LOKALU DO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wnioski do procedury
  W_GK 08

GK 09
OPINIA ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wnioski do procedury
  W_GK 09

GK 10
POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI OPRACOWAÑ GEODEZYJNYCH LUB KARTOGRAFICZNYCH Z DOKUMENTAMI ZNAJDUJĄCYMI SIÊ W ZASOBIE

Wnioski do procedury
  W_GK 10

GK 11
WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCYCH GLEBOZNAWCZĄ KLASYFIKACJE GRUNTÓW

Wnioski do procedury
  W_GK 11

Wersja do druku


Liczba odsłon:  10141

Treść wytworzył(a): Ewa Bednarska, 2012-10-30 14:29:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-10-30 15:20:28

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-08-13 12:29:43