Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440053

Wydział Organizacyjny 

OR 01
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

    Wnioski do procedury
    W_OR 01

OR 02
WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH ( DOT. UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEÑ, KTÓRYCH STATUT NIE PRZEWIDUJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) 

    Wnioski do procedury
    W_OR 02KS 
    W_OR 02UKS

OR 03
UZYSKANIE WYCIĄGU ( WYPISU ) Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH
( DOT. UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEÑ, KTÓRYCH STATUT NIE PRZEWIDUJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)
 

    Wnioski do procedury
    W_OR 03

OR 04
WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK ALBO SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z OBCEGO PAÑSTWA 

    Wnioski do procedury
    W_OR 04

OR 05
WYDANIE ZAŚWIADCZEÑ 

    Wnioski do procedury
    W_OR 05

OR 06
ZGŁOSZENIE ZAŁOŻENIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

    Wnioski do procedury
    W_OR 06

OR 07
WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH (DOT. UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEÑ, KTÓRYCH STATUT NIE PRZEWIDUJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) 

    Wnioski do procedury
    W_OR 07

OR 08
ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH ( DOT. UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEÑ, KTÓRYCH STATUT NIE PRZEWIDUJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) 

    Wnioski do procedury
    W_OR 08

OR 09
WYDANIE DUPLIKATU, ODPISU, WYCIĄGU LUB KOPII

Wnioski do procedury
     W_OR 09

OR 10
WSZCZÊCIE POSTÊPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wnioski do procedury 
    W_OR 10

OR 11
WYDANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wnioski do procedury 
    W_OR 11

OR 18
WYDAWANIE ZEZWOLEÑ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI PRZEZ ZAGRANICZNE OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE

Wnioski do procedury
     WOR_18


Wersja do druku


Liczba odsłon:  3693

Treść wytworzył(a): Ewa Czyż, 2012-01-23 12:00:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-01-23 14:23:33

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-23 14:11:04