Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440053

Wydział Finansowo-Budżetowy

FN 01 
UMARZANIE, ODRACZANIE LUB ROZKŁADANIE NA RATY SPŁATY NALEŻNOŚCI PIENIÊŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI SŁUPSKIEMU ORAZ JEGO JEDNOSTKOM PODLEGŁYM (OSOBY FIZYCZNE)

    Wnioski do procedury
    W_FN 01 

FN 02
UMARZANIE, ODRACZANIE LUB ROZKŁADANIE NA RATY SPŁATY NALEŻNOŚCI PIENIÊŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI SŁUPSKIEMU ORAZ JEGO JEDNOSTKOM PODLEGŁYM (OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ)  

    Wnioski do procedury 
    W_FN 02

FN 03
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI 

    Wnioski do procedury  
    W_FN 03 

FN 04
ZWROT NADPŁATY 

    Wnioski do procedury 
    W_FN 04 

FN 05
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI WOBEC POWIATU SŁUPSKIEGO I SKARBU PAÑSTWA 

    Wnioski do procedury  
    W_FN 05


Wersja do druku


Liczba odsłon:  2071

Treść wytworzył(a): Elżbieta PołeŚ - Główny Ksiêgowy, 2013-01-22 09:29:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-01-22 15:33:54

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-22 15:26:45