Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440020

Uchwały Rady Powiatu Słupskiego

Treści uchwał dostêpne są po naciśniêciu numeru uchwały.
Plik w formacie MS-WORD lub ADOBE PDF

Dokumenty opublikowane:

Lp.Znak i rodzaj dokumentuZ dniaStatusObowiązuje doWykonawca
1.XXXIX/293/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków.
2009-12-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
2.XXXIX/291/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2010 rok
2009-12-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
3.XXXIX/292/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok
2009-12-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
4.XXXIX/299/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2010 rok.
2009-12-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
5.XXXIX/294/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok
2009-12-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
6.XXXIX/295/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXXII/250/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Słupsku.
2009-12-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
7.XXXIX/296/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku
2009-12-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
8.XXXIX/297/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
2009-12-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
9.XXXIX/298/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2010 rok.
2009-12-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
10.XXXVIII/288/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie współdziałania Powiatu Słupskiego z Gminą Kêpice przy reaIizacji projektu pn. ,,Przebudowa uIic Konopnickiej i Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kêpice'.
2009-12-17Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
11.XXXVIII/289/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kêpice dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1196G.
2009-12-17Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
12.XXXVIII/290/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok
2009-12-17Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
13.XXXVII/285/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2009r Rady Powiatu Słupskiego z dnia 7 października 2009r . w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego- Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku
2009-12-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
14.XXXVII/280/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stupskiego na 2009 rok
2009-12-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
15.XXXVII/281/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwaly Nr X/51/99 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu,rodzaju i szczegółowości materialów informacyjnych do projektu budżetu oraz zakresu informacji o przebiegu jego wykonania za I pólrocze.
2009-12-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
16.XXXVII/282/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXVII/205/2009 z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu RehabiIitacji Osób Niepełnosprawnych
2009-12-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
17.XXXVII/283/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im . J. Korczaka w Słupsku
2009-12-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
18.XXXVII/284/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie powiatu słupskiego
2009-12-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
19.XXXVII/286/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnośŚ Starosty Słupskiego.
2009-12-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
20.XXXVII/287/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Paąstwowej Straży Pożarnej w Słupsku w celu dofinansowania zakupu ciêżkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
2009-12-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
21.XXXVI/275/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok
2009-10-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
22.XXXVI/276/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Slupsku
2009-10-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
23.XXXVI/277/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie okleślenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Starosty Slupskiego naj|epszym uczniom sportowcom, w związku z organizowanym XXI Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi - Vancouver 2010
2009-10-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
24.XXXVI/278/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Związku CeIoweg Powiatów Lêborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego przyjêtej przez Zgromadzenie Związku
2009-10-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
25.XXXVI/279/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXVIII/205/2009 z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie określenia zadaą na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
2009-10-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
26.XXXV/262/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Potêgowo dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê zadania polegającego na wykonaniu nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 1141G w miejscowościach Głuszynko-Głuszyno i nr 1185G w miejscowości Rzechcino,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
27.XXXV/263/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Potêgowo dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1188G Darżyno-Łupawa,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
28.XXXV/261/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej udzielenia Gminie Damnica pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
29.XXXV/260/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki-Stara Dąbrowa,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
30.XXXV/259/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê dróg powiatowych nr 1140G (na odcinku od miejscowości Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1141G) na odcinku ok. 600 m i nr 1142G(od skrzyżowania z drogą powiatową 1139G) na odcinku długości ok. 450m,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
31.XXXV/258/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Dêbnica Kaszubska dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê zadania polegającego na wykonaniu nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 1191G w miejscowości Kotowo oraz drogi powiatowej nr 1176G w miejscowości Podwilczyn,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
32.XXXV/257/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Główczyce dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê zadania polegającego na wykonaniu nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 1135G z miejscowości Zgojewo w kierunku miejscowości Żelkowo,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
33.XXXV/256/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
34.XXXV/264/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dot. udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1153 G na terenie miejscowości Zagórki na odcinku od pêtli autobusowej do boiska oraz drogi powiatowej Nr 1158 G na odcinku Kwakowo-Kuleszewo,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
35.XXXV/265/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Gminie Kobylnica pomocy finansowej na realizacjê zadania polegającego na przebudowie ciągu ulic Widziąska w Kobylnicy - Główna w Widzinie na terenie Gminy Kobylnica,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
36.XXXV/266/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kêpice dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1147G Osowo-Ciecholub,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
37.XXXV/273/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
38.XXXV/274/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie powierzenia Gminie Główczyce zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej.
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
39.XXXV/272/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/252/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjêcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
40.XXXV/271/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia woli do podejmowania przez Powiat Słupski działaą zmierzających do podpisania umowy o współpracy z partnerskim Powiatem Bełchatowskim orazudzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu do realizacji tych działaą,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
41.XXXV/270/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia opinii na temat utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzêdzie Pracy w Słupsku oraz zapewnienia w budżecie powiatu słupskiego na 2010 rok środków finansowych z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
42.XXXV/269/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1117G Rowy-Objazda oraz drogi powiatowej nr 1112G Objazda-Gąbino,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
43.XXXV/268/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Miejskiej Słupsk pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
44.XXXV/267/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1111G Gałêzinowo-Strzelinko o długości około 800 m,
2009-09-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
45.XXXIV/254/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupskiego
2009-09-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
46.XXXIV/255/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Slupskiego kategorii drogi powiatowej
2009-09-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
47.XXXIV/249/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok
2009-09-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
48.XXXIV/251/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach i placówkach
2009-09-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
49.XXXIV/252/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego
2009-09-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
50.XXXIV/250/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specja|nych w powiecie słupskim
2009-09-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
51.XXXIV/253/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słupskiego
2009-09-01Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
52.XXXIII/248/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok
2009-07-29Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
53.XXXII/236/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
54.XXXII/244/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
55.XXXII/240/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjêcia powiatowego programu opieki nad zabytkami .pn."Program opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2009- 2012"
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
56.XXXII/232/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego obwodu Lecznictwa ogólnego S.P.Z.O.Z. w Slupsku.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
57.XXXII/233/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
58.XXXII/234/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/2008 Rady Powiatu Slupskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
59.XXXII/235/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
60.XXXII/237/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
61.XXXII/238/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radê Powiatu Słupskiego.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
62.XXXII/239/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/213/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawnia i realizacji stypendiów w roku szkolnym 2008/2009 dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
63.XXXII/240/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjêcia powiatowego programu opieki nad zabytkami .pn. Program opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2009- 2012"
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
64.XXXII/241/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/215/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miasto Ustka dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na modernizacjê drogi powiatowej nr 1112G.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
65.XXXII/232/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego S.P.Z.o.Z. w Słupsku
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
66.XXXII/247/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Wyższe kwalifikacje zawodowe wiêksze możliwości na rynku pracy' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej...
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
67.XXXII/246/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie porozumienia pomiêdzy Powiatem Slupskim, a województwem Pomorskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Słupskiemu realizacji zadania pn. ,,Samorządowo- Diecezjale Dożynki Województwa Pomorskiego w Zamełowie" w dniu 13 września 2009 r.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
68.XXXII/245/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Słupskiego do zgromadzenia związku celowego Powiatów Lêborskiego i Słupskiego województwa Pomorskiego.
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
69.XXXII/244/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie statutu Powiatu Słupskiego
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
70.XXXII/243/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie sprawie przystąpienia do realizacji programu Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Program wyrównywania różnic miêdzy regionami II'
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
71.XXXII/242/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizacjê zadania publicznego pn. 'Wdraźanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"
2009-06-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
72.XXXI/227/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok
2009-05-25Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
73.XXXI/228/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Slupski zadania z zakresu edukacji publicznej Gminie Potêgowo.
2009-05-25Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
74.XXXI/229/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu dzialalności Rady Społecznej Powiatowego Obwodu Lecznictwa ogólnego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.
2009-05-25Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
75.XXXI/230/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zawarcia porozumienia pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka, Gminą Koby|nica i Gminą Kêpice w sprawie współdziałania w zakresie rea|izacji zadaą z zakresu gospodarki wodnej.
2009-05-25Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
76.XXXI/231/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1153G na terenie miejscowości Zagórki na odcinku od pêtli autobusowej do boiska oraz drogi powiatowej Nr 1158G na odcinku Kuleszewo - Lulemino.
2009-05-25Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
77.XXX/221/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu słupskiego za 2008rok.
2009-04-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
78.XXX/222/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009rok
2009-04-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
79.XXX/223/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie uchwalenia regulaminu przynawania stypendiów dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazja|nych dla których organen prowadzącym jest powiat słupski
2009-04-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
80.XXX/224/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Ustce
2009-04-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
81.XXX/225/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany statutu Związku Celowego Powiatów Lêborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego
2009-04-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
82.XXX/226/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku
2009-04-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
83.XXIX/213/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów w roku szkolnym 2008/2009 dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego,
2009-04-07Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
84.XXIX/214/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1108G Pêplino- Duninowo- Wielichowo,
2009-04-07Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
85.XXIX/215/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Ustka dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na modernizacjê drogi powiatowej nr 1112G,
2009-04-07Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
86.XXIX/216/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê ul. Bałtyckiej w Rowach wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową,
2009-04-07Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
87.XXIX/217/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Smołdzino dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê zadania polegającego na poszerzeniu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1123G Smołdzino-Smołdziąski Las,
2009-04-07Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
88.XXIX/218/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/252/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjêcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego,
2009-04-07Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
89.XXIX/220/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku.
2009-04-07Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
90.XXIX/219/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie likwidacji Szpitala Powiatu Bytowskiego w Bytowie,
2009-04-07Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
91.XXIX/208/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok
2009-04-06Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
92.XXIX/211/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/101/2007 Rady Powiatu slupskiego z dnia 22 paździenlka 2007 r w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiêdzy powiatem slupskim, a gminami: Kêpice, Słupsk, Główczyce, Dêbnica Kaszubska w celu reatizacji projektu pod trazwą 'Dziedzictwo i kultura malych ojczyzn powiatu slupskiego w miejscowościach: Warcino, Osowo,Budowo,Swołowo,Wrzeście,Żelkowo
2009-04-06Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
93.XXIX/207/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok
2009-04-06Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
94.XXIX/209/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok
2009-04-06Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
95.XXIX/210/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIIa14712004 Rady Powiatu S|upskiego z dnia 14 grudnia 2004 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągniêcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości
2009-04-06Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
96.XXIX/212/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu stypendialnego na rok szkolny 2008/2009 dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego
2009-04-06Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
97.XXVIII/206/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Miasta Słupska
2009-03-03Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
98.XXVIII/205/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2009-03-03Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
99.XXVIII/204/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizacjê zadania publicznego pn. ?Wdrażanie lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015",
2009-03-03Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
100.XXVII/197/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjêcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok
2009-01-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
101.XXVII/198/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośŚ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługe lat, matywacyjnego i funkcyjnego.... w szkołach i placówkach powiatu słupskiego.
2009-01-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
102.XXVII/199/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmain w budżecie powiatu słupskiego na 2009r.
2009-01-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
103.XXVII/200/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych, dla których organem rejestrowym jest Powiat Słupski.
2009-01-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
104.XXVII/201/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Powiatu Słupskiego
2009-01-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
105.XXVII/203/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia nabycia prawa przez Starostê Słupskiego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.
2009-01-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
106.XXVII/196/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie programu Zapobiegania Przestêpczości ... na lata 2009-2011 Powiatu Słupskiego
2009-01-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII
107.XXVII/202/2009 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Słupskiego
2009-01-27Obowiązujący Górak Mirosław - OR.VIII

Wersja do druku


Liczba odsłon:  6082

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2009-01-02 07:37:07