Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Uchwała Nr 375/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 374/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 373/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 372/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu ''Akademia Kobiet'' opracowanego przez Powiat Słupski Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego[...wiêcej>>

Uchwała Nr 371/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu słupskiego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 370/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 369/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Kobylnica [...wiêcej>>

Uchwała Nr 368/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 367/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 366/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 365/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia oraz wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu ''Szansa na rozwój i pracê - szansą na sukces'' opracowanego przez Powiat Słupski Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013[...wiêcej>>
- traci moc zmieniona Uchwałą Nr 385/2010

Uchwała Nr 364/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Slupsku [...wiêcej>>
-Tracą moc:
1)uchwała nr 203/2004 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku,
2)uchwała nr 335/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku,
3)uchwała nr 47/2007 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku,
4)uchwała nr 167/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku.

Uchwała Nr 362/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 361/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zgłoszenia członków Rady Nadzorczej Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 360/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego[...wiêcej>>

Uchwała Nr 359/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie dokonania darowizny prawa wlasności nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Slupskiego na rzecz skarbu Paąstwa [...wiêcej>>

Uchwała Nr 358/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów Polonez Truck i Lublin 3314 użyczonych przez Powiat Słupski Domowi Pomocy Społecznej w Lubuczewie [...wiêcej>>

Uchwała Nr 357/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzêtu medycznego dla Powiatowego obwodu Lecznictwa Ogólnego- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 356/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie przyjêcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>
( Uwaga duży plik 7,24 MB - czas pobierania ok 3-5 minut )

Uchwała Nr 355/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie przyznawania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku[...wiêcej>>

Uchwała Nr 354/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt plakatu i hasło dotyczące ochrony zabytków przed dewastacją[...wiêcej>>

Uchwała Nr 353/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 352/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania prztargów oraz rokowaą na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gałêzów [...wiêcej>>

Uchwała Nr 351/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku''. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 350/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Slupskiego za III kwartal 2009 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 349/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego za 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 348/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom, sportowcom, w związku z organizowanymi XXI Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi - Vancouver 2010 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 347/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 346/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 345/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Slupsku oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody [...wiêcej>>

Uchwała Nr 344/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia oraz wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu ''Zielone światło dla edukacji w Zespole Szkół Technicznych w Ustce - na bis" opracowanego przez Powiat Słupski Zespó| Szkól Technicznych w Ustce w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 343/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu Słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 342/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia oraz wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu ''Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy-kontnuacja" opracowanego przez Powiat Słupsk Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 341/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 340/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Załączniki do uchwały nr 340/2009r. (do pobrania w formacie *.xls)

Uchwała Nr 339/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 338/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych [...wiêcej>>

Uchwała Nr 337/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 336/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych [...wiêcej>>

Uchwała Nr 335/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg wojewódzkich [...wiêcej>>

Uchwała Nr 334/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 333/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przyjêcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie [...wiêcej>>

Uchwała Nr 332/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1111G Gałêzinowo - Strzelinko" [...wiêcej>>

Uchwała Nr 331/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 330/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>
- Traci moc uchwała Nr 200/2008 ZP z dnia 31 lipca 2008 roku.

Uchwała Nr 329/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>
- Traci moc uchwała Nr 199/2008 ZP z dnia 31 lipca 2008 roku.

Uchwała Nr 328/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 327/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu powiatu w I półroczu 2009 roku. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 326/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Wójtowi Gminy Ustka [...wiêcej>>

Uchwała Nr 325/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 324/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce [...wiêcej>>
-Traci moc uchwała Nr 4/2006 ZP z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Uchwała Nr 323/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce [...wiêcej>>
- Traci moc uchwała Nr 12/2006 ZP z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Uchwała Nr 322/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im . Mikołaja Kopernika w Ustce [...wiêcej>>

Uchwała Nr 321/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce [...wiêcej>>

Uchwała Nr 320/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 38/2007 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2001 roku dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie do zadania i złożenia wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego ,,Wniosku Aplikacyjnego'' o dofinansowanie projektu pt. ''Informatyzacja paąstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego... ...wiêcej>>

Uchwała Nr 319/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu slupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 318/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2009 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 317/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 316/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty [...wiêcej>>

Uchwała Nr 315/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu [...wiêcej>>

Uchwała Nr 314/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 313/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 312/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych [...wiêcej>>

Uchwała Nr 311/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania aktualizacji programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami dla Gminy Potêgowo [...wiêcej>>

Uchwała Nr 310/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własniośŚ Powiatu Słupskiego na nieruchomośŚ niezabudowaną stanowiącą własnośŚ Zbigniewa Łukasika poł. w Siemianicach [...wiêcej>>

Uchwała Nr 309/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 308/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa mostu na rzece Słupi w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz z dojazdami do drogi nr 210 i drogi nr 101260G" [...wiêcej>>

Uchwała Nr 307/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej obrêbie Gałêzów gmina Dêbnica Kaszubska. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 306/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 305/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 304/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu ,,Akademia Kobiet" opracowanego przez Powiat Słupski - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu operacyjnego Kapital Ludzki 2007- 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 303/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 302/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonania czynności prawnych oraz do składania oświadczeą woli w sprawach majątkowych powiatu dotyczących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku [...] wiêcej>>

Uchwała Nr 301/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie realizacji i rozliczania projektu systemowego "Wyższe kwalifikacje zawodowe _ wiêksze możliwości na rynku pracy" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spolecznej, Dzia|ania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [...] wiêcej>>

Uchwała Nr 300/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 299/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia do wyrażenia oświadczenia woli [...wiêcej>>

Uchwała Nr 298/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 297/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 296/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeą woli związanych z realizacją projektu pn "Przebudowa mostu na rzece Słupi w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz z dojazdami do drogi 210 i drogi nr 101260G''' kóry został rekomendowany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach dzialania 8.1.1_3 nr wniosku WND-RPPM.08.01,01-0G023/09 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 295/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu ,,Europa bez granic" opracowanego przez Powiat Slupski - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach konkursu ,,Innowacyjne projekty na rzecz mobilności pracowników UE'' [...wiêcej>>

Uchwała Nr 294/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce [...wiêcej>>

Uchwała Nr 293/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 292/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzêtu medycznego dla Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 291/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 290/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 289/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. ,,DAJÊ RADOŚÆ" [...wiêcej>>

Uchwała Nr 288/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 287/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 286/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu stypendialnego po. ,,Matura lepszym startem w przyszłośŚ młodzieży Powiatu Słupskiego-4 edycja''składanego do konkursu 01/2.2/2009 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdaąsku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 285/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2009 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 284/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu budżetu powiatu słupskiego w 2008r. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 283/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 282/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 281/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 280/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjêcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie [...wiêcej>>

Uchwała Nr 279/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w 2009 roku oraz powołania Komisji do rozstrzygniêcia konkursu [...wiêcej>>

Uchwała Nr 278/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2009roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 277/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 276/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadaą samorządu powiatowego w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiêbiorczości [...wiêcej>>

Uchwała Nr 275/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 274/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie ustalenia sposobu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat słupski, na rok szkolny 2009/2010 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 273/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 272/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009r. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 271/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009r. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 270/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania aktualizacji programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami dla Gminy Kobylnica [...wiêcej>>

Uchwała Nr 269/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania aktualizacji programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami dla Gminy Damnica [...wiêcej>>

Uchwała Nr 268/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania aktualizacji programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami dla Gminy Kêpice [...wiêcej>>

Uchwała Nr 267/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowaą na zbycie nieruchomości Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>
- Traci moc uchwała Zarządu Nr 186/2004 z dnia 11 października 2004r.

Uchwała Nr 266/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 265/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu słupskiego w 2009 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 264/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie przyjêcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dolinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objêtych dofinansowaniem w 2009 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 263/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym [...wiêcej>>

Uchwała Nr 262/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 261/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie majątku trwałego Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsk [...wiêcej>>
- traci moc uchwała Nr 134/2008 ZP z dnia 7 lutego 2008r.
- traci moc zmieniono Uchwałą Nr 381/2010.

Uchwała Nr 260/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadaą publicznych związanych z realizacją zadaą samorządu powiatowego w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ratownictwa i ochrony ludności działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, upowszechniania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 259/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zmiany składu Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym siê twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury powołanej uchwałą Nr 140/2008 z dnia 6 marca 2008r . [...wiêcej>>

Uchwała Nr 258/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie przyjêcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu słupskiego" [...wiêcej>>

Uchwała Nr 257/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkaącami Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 256/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania aktualizacji planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska dla Gminy Ustka [...wiêcej>>

Uchwała Nr 255/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z kierowaniem i bieżącą dzialalnością Domu Pomocy Społecznej w Machowinie [...wiêcej>>
- Traci moc uchwała Nr 11/2006 ZP z dnia 18 grudnia 2006r.

Uchwała Nr 254/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu slupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 253/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu slupskiego na 2009 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 252/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu oraz planu finansowego zadaą z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2009 rok [...wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  3241

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2010-10-27 13:58:52

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-10-27 13:54:48