Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447958

ZARZĄDZENIA STAROSTY Z 2009r.ZARZĄDZENIE NR 88/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 31 grudnia 2009 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2009 Starosty Słupskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Slupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 87/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany do zarządzenia Nr 81/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. dot. inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 86/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuniêci awarii instalacji centralnego ogrzewania budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 85/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryrysowego..[...] - zmienione Zarządzeniem Nr 84/2012

ZARZĄDZENIE NR 84/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na roczne świadczenie obsługi prawnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14, 76- 200 Słupsk..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 83/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora ds. planowania budżetu i realizacji zmian w toku wykonywania budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 82/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2009 Starosty Słupskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 81/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 80/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwacjê korytarza II piêtra w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku w ramach robót uzupełniających..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 80/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwacjê korytarza II piêtra w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku w ramach robót uzupełniających..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 79/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe na wykonanie dźwigu platformy dla osób niepełnosprawnycwh budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 78/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki SKODA Octavia GS 51329,stanowiącego mienie Starostwa Powiatowego w Słupsku.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 77/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty uzupełniające wykonania dźwigu platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 76/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeą Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 75/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dnia 23 i 28 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy''.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 74/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działaą w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji''.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 73/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego''.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 72/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym''.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 71/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego''.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 70/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku''.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 69/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego budowania systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 68/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego budowania systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 67/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 66/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na zmianê instalacji centralnego o ogrzewania budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku w ramach robót uzupełniających[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 65/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wdrożenia instrukcji określającej procedury postêpowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeą i obiektów Urzêdu Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 64/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2009 Starosty Słupskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Slupsku [...] wiêcej>>
- wprowadzono zmiany w §13 ust.3 Zarządzenia nr 34/2009

ZARZĄDZENIE NR 63/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2009 Starosty Słupskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników StarostwaP owiatowegow Slupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 62/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/2007 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 61/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 91/2010.

ZARZĄDZENIE NR 60/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 października 2009 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2009 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników w Starostwie Powiatowym w Slupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 59/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 października 2009 r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 58/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na kontynuacjê remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 57/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 września 2009 r. w sprawie powolania Komisji ds. likwidacji wyeksploatowanego sprzêtu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Slupsku..[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 56/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku corocznego przeglądu aktualności dokumentów Systemu Zarządzania Jakością.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 55/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia wewnêtrznej struktury poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowegow Słupsku.[...] wiêcej>>
-Traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 9/2010

ZARZĄDZENIE NR 54/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustaIenia jednolitego układu graficznego zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postêpowania z projektami aktów prawnych.[...] wiêcej>>
- zmiany w § 2,3 oraz załaczniku 5 wprowadzono Zarządzeniem Nr 5/2010

ZARZĄDZENIE NR 53/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu Słupskiego[...] wiêcej>>
- zmiany w §1 i §11 Regulaminu wprowadzone Zarządzeniem 65/2010

ZARZĄDZENIE NR 52/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 września 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora ds. kontroli w Wydziale Organizacyjnym[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 51/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 50/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 września 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza 20[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 49/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowego w 2009 roku deficytu budżetoweg powiatu słupskiego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 48/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego nie nadających siê do dalszego użytkowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 47/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na montaż dźwigu dla niepełiosprawnych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 46/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia dnia 14 i 17 sierpnia 2009 r. dniem wolnym od pracy [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 45/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 lipca 2009 r.w sprawie powołania komisji do oceny i likwidacji zużytego sprzêtu obrony cywilnej i wyposażenia [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 44/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Ustka i Słupsk, powiat słupski,województwo pomorskie..[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 43/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r.w sprawie powołania powiatowej komisji konkursowej do wyłonienia laureatów Konkursu 'Piêkna Wieś 2009'.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 42/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r.w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 41/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r.w sprawie upoważnienia do sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 40/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r.w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiêbiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego, niezarobkowego przewozu drogowego z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym z warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 39/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 czerwca 2009 r.w sprawie zasad postêpowania w przypadku zmiany miejsca pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 38/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 czerwca 2009 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2007 Starosty Słupskiego z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów związanych z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>
- zmienione Zarządzeniem 24/2011

ZARZĄDZENIE NR 37/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 czerwca 2009 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. obsługi budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 36/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 35/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeą, wykrywania i alarmowania w 2009 roku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 34/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>
-traci moc Zarządzenie Starosty Nr 3/99 oraz Zarządzenie 69/2007
-zmiany w §13 ust. 3 Zarządzenie Nr 64/2009
-zmiany §10 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a Zarządzenie Nr 93/2010
-zmiany §10 ust. 2 i §16 pkt 4 Zarządzenie Nr 51/2012
-zmiany §28 ust. 2 Zarządzenie Nr 81/2012

ZARZĄDZENIE NR 33/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>
- §12 i 14 zmieniony w Zarządzeniu Nr 84/2010.
- §10 pkt 9 zmieniony w Zarządzeniu Nr 6/2011.
- §8 i §13 zmieniony Zarządzeniem Nr 38/2012

ZARZĄDZENIE NR 32/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 31/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powolania zespolu powypadkowego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 30/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 29/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie powołania członków Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn.,,Dajê RadośŚ''[...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 30/2010

ZARZĄDZENIE NR 28/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie powolania zespolu powypadkowego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 27/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesiêcznego wynagrodzenia dla dyrektorów/kierowników i zastêpców dyrektorów/kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 26/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia Nr 3/2009 Starosty Słupskiego z dnia 21 stycznia 2009 roku dotyczącego ustalenia Celów jakościowych na rok 2009 dla Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 25/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Kobylnica (18 obrêbów)i Dêbnica Kaszubska (15 obrêbów) Powiat Słupski, województwo pomorskie[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 24/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Slupsku,ul. Szarych Szeregów 14,76-200 Słupsk [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 23/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu operatu ewidencyjnego o dane, o budynkach i lokalach dla jednostek ewidencyjnych: gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potêgowo, powiat słupski, województwo pomorskie[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 22/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora ds. planowania budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 21/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeg|ądu i wydzie|enia dokumentacji niearchiwalnej kategorii ,,B" oraz komisyjnego jej zniszczenia[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 20/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeą Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 19/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 marca 2009 r.w sprawie: powolania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy u|. Szarych Szeregów 14 w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia ⏞Ksiêgi procedur audytu wewnêtrznego⏠w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 17/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 16/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2007 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2007r. dotyczącego ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych oraz zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 15/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>
Zarządzenie nr 15/2009 traci moc z dniem 14.10.2009r. - zm. zarządzeniem nr 61/2009r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 13/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 12/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia ⏞Procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku przez Interesantów oraz Pracowników UrzêduâŹ[...] wiêcej>>
- zmienione przez Zarzadzenie Nr 13/2011
- zmienione przez Zarzadzenie Nr 120/2011

ZARZĄDZENIE NR 11/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia ⏞karty audytu wewnêtrznego⏠w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 58/2011

ZARZĄDZENIE NR 10/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzêdnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzêdnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>
-zmienione przez Zarządzenie Nr 106/2010

ZARZĄDZENIE NR 9/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkaąców w domach pomocy spolecznej[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 8/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 7/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowaą na zbycie nieruchomości Skarbu Paąstwa [...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem nr 4/2010

ZARZĄDZENIE NR 6/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 lutego 2009 r. w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadaą obrony cywilnej, ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w 2009 roku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu koączącego tê służbê w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 4/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 3/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia Celów jakościowych na rok 2009 dla Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/2007 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznychw Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeąstwa Teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz osoby jego zastêpującej [...] wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  9151

Treść wytworzył(a): Sławomir Ziemianowicz, 2012-07-05 08:08:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2012-11-08 12:48:20

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-11-08 12:47:52