Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440062
Porozumienie zawarte w dniu 23.12.2009r pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w zakresie orzekania o stopniu nipełnosprawności i nipełnosprawności osób z terenu Powiatu Słupskiego.[...]wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 5 października 2009 roku w w sprawie warunków powierzenia przez Powiat Słupski zadania z zakresu edukacji publicznej Gminie Główczyce [...]wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 9 października 2009 roku w Słupsku pomiêdzy Powiatem Słupskim, a Gminą Miejską Słupsk, zwaną dalej ⏞powiatem dotującym" w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku w 2009 roku.[...]wiêcej>>

ANEKS nr 3 do porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2006r. w sprawie wspófinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od dnia 1 września 2006r . do dnia 31 sierpnia 2010 roku tj. w okresie trwania kadencji zawarty w dniu 8 września 2009 r z GMINĄ USTKA. .[...]wiêcej>>

ANEKS nr 3 do porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2006r. w sprawie wspófinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od dnia 1 września 2006r . do dnia 31 sierpnia 2010 roku tj. w okresie trwania kadencji zawarty w dniu 8 września 2009 r z GMINĄ MIASTO USTKA. .[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 30 września 2009r. w sprawie wspólpracy na rzecz realizacji przedsiêwziêcia inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Mieroslawskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku''.[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 4 września 2009r. pomiêdzy Powiatem Słupskim z siedzibą w Słupsku a Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejw Słupsku Panią Jolantą Kamiąską.[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 1 września 2009r. pomiêdzy Powiatem Słupskim z siedzibą w Słupsku w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.[...]wiêcej>>

Porozumienie w sprawie aktywizacja wspólnot samorządowych z dnia 5 czerwca 2009r. [...]wiêcej>>

Porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Słupsk Organizacji Samorządowo-Diecezjalnych dożynek
Województwa Pomorskiego w Zamełowie zwane dalej "porozumieniem" .[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 29 maja 2009r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Potêgowo w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski zadania z zakresu edukacji publicznej Gminie Potêgowo .[...]wiêcej>>

Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizacjê zadania publicznego pn." Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"'[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 19 stycznia 2009r. zawarta pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie realizacji przez Miasto Słupsk zadania własnego Powiatu Słupskiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 15 stycznia 2009r. PARR w Słupsku współpraca na rzecz Utworzenia Bałtyckiego Centrum Czystej Energii (BCCE)[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 15 stycznia 2009r. zawarta pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych bêdących mieszkaącami Powiatu Słupskiego, w warsztatach Terapii Zajêciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska[...] wiêcej>>