Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506

ZAWIADOMIENIA I DECYZJE

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 roku AB-I-C.6740.1176.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê "drogi gminnej- ulica Polna w Koączewie" w miejscowości Koączewo na działkach nr: 178, 179, 191, 37, 48/1 obrêb Koączewo, gmina Kobylnica. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 roku AB-I-C.6740.12.1.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 3, 6/2, 7/2, 8/8, 9, 1312, 13/5, 14/1, 202/12, wraz z przyłączami na dz. nr: 4, 5, 6/4, 6/5, 6/6, 7/5, 8/1, 8/12, 10, 11, 12/5, 13/1, 13/3, 13/4, 205/12, oraz na prace remontowe przepompowni ścieków wraz z drogą dojazdową, w miejscowości Kêpce, ul. Kopernika. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 roku AB-I-B.6740.89.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi, w miejscowości Machowino na działkach nr: 328/2 ,318/12, 318/7, 318/9, obrêb Machowino, gmina Ustka. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 roku AB-I-B.6740.100.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Rowy na działkach nr: 783, 182/3, 182/14, obrêb Rowy, gmina Ustka. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 roku AB-I-D.6740.84.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV na działce nr 35/15 w miejscowości Niewiarowo, obrêb Siemianice, gm.Słupsk. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 roku AB-I-D.6740.94.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 54/1, 61, 155 w miejscowości Łêkwica, gm. Słupsk. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2013 roku AB-I-D.6740.22.2.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê linii kablowej 15 KV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV oraz powiązaą linii kablowej 0,4kV z siecią napowietrzną 0,4 kV na działkach nr: 176/1, 176/2, 115, 81, 118/1 w miejscowości Włynkowo, gm. Słupsk. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2013 roku AB-I-D.6740.14.2.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê linii kablowej 0.4 kV na działkach nr: 177, 273 w miejscowości Izbica, gm. Główczyce. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2013 roku AB-I-D.6740.6.2.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 27 obrêb Gorzysław, gm. Główczyce, 114/3, 148, 150/6 obrêb Szczypkowice, gm.Główczyce, 36, 38, 32, 58, 63, 204, 213, 221, 239/3, 26,229/3, 23112, 196, 229/5, 197/1, 202/3, 227, 203, 216/1, 219, 220, 222/1, 224/3, 225, 231/1, 234, 233, 30, 31, 33, 44/1, 62/2, 65/1, 65/2, 66/2, 66/1, 70, 74, 75, 34, 229/2, 229/7 obrêb Stowiêcino, gm.Główczyce. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 roku AB-I-C.6740.3.2.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê linii kablowej 0.4 kV oraz złączy na dz. nr: 168/3, 177/2, 185, 186/12, 188/5, 198, 199/9, 199/29, 199/30, 1683/9, 1683/10, 1684/9, 1684/63, 2508, 2509, 2510 - ETAP I w miejscowości Ustka, ul.Czerwonych Kosynierów. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 roku AB-I-B.6740.35.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê nawierzchni ciągów pieszych wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej na działce nr 79/1 w miejscowości Duninowo, obrêb Duninowo, gmina Ustka, kategoria obiektu VIII. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2013 roku AB-I-B.6740.96.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii napowietrznej 0.4 kV na dz. nr: 10/14, 10/56, 15/1, 22/2, 33/2, wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej 0.4 kV na dz. nr: 5/11, 10/14, 10/56, 10/57, 22/2, 33/2, Obr. Bobrowniki
gmina Damnica. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2013 roku AB-I-B.6740.95.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê mroźni wysokiego składowania - obiekt "Ul", rozbudowê magazynu opakowaą - obiekt "NI", zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu w miejscowości Duninowo na działkach nr: 39/1, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/9, 39/10, 39/11, 39/13, 39/12, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, 78/1, 78/3, 78/5, 79/1, 81, 29, obrêb Duninowo PGR, gmina Ustka. - umieszczono 15.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 roku ŚR-II.6341.5.2013 o wydaniu decyzji udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujêcia gminnego w Główczycach zlokalizowanego na dz. nr 539/3, 544/17, 544/59 obrêb Główczyce (studnie SW-1B/12 i SW-2/74) - umieszczono 14.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 roku AB-I-E.6740.1167.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - na działkach nr 57/18, 56, 55/6 - w miejscowości Kwakowo, obrêb Kwakowo - gmina Kobylnica. - umieszczono 13.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2013 roku AB-I-A.6740.41.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,powiązaą obwodów linii kablowych 0,4 kV oraz demontaż słupowej stacji transformatorowej, dwóch stanowisk słupowych linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Dêbnica Kaszubska na działkach nr: 384/2, 336 obrêb Dêbnica Kaszubska, gmina Dêbnica Kaszubska. - umieszczono 13.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2013 roku AB-I-B.6740.38.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 119/7, 122 ,63, 128/3 w miejscowości Objazda, obrêb Objazda, gmina Ustka. - umieszczono 13.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2013 roku AB-I-D.6740.79.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê stanowiska słupowego w linii napowietrznej 15 kV nr 103, linii kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 04 kV wraz ze złączami na działkach nr: 51/6, 165, 166, 167, 178 w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk oraz na demontaż stanowiska słupowego w linii napowietrznej 15 kV na działce nr 197/1 w miejscowości Bierkowo, gm.Słupsk. - umieszczono 13.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2013 roku AB-I-D.6740.75.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 86/4, 167/92, 167/93, 167/148, 167/159, 167/192, 167/193 w miejscowości Krêpa, gm. Słupsk. - umieszczono 13.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2013 roku ŚR-II.6341.21.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z komunalnego ujêcia wody zlokalizowanego na terenie dz. nr 531/16 obrêb Pobłocie gmina Główczyce - umieszczono 08.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2013 roku AB-I-C.6740.24.1.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê sieci wodociągowej na działkach nr: 10/94, 10/96, 10/99, 34/5, 32, 48/1, 50, 35, 8/17, 8/9, 8/2, 8/12, 8/4 obr. Bobrowniki gmina Damnica - umieszczono 07.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 lutego 2013 roku AB-I-E.6740.78.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania oraz wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV oraz złącz kablowych na działkach nr 916, 1532, 1524, 1522, 1516, 918/3 w miejscowości Kobylnica, obrêb Kobylnica, gmina Kobylnica - umieszczono 08.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 lutego 2013 roku AB-I-D.6740.72.2.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowê linii kablowej 15 kV dla siłowni wiatrowych Strzelino na działce nr 196 w miejscowości Strzelino, gm. Słupsk - umieszczono 08.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 lutego 2013 roku AB-I-D.6740.70.2.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowê linii kablowej 15 kV dla siłowni wiatrowych Bierkowo na działce nr 196 w miejscowości Strzelino, gm. Słupsk - umieszczono 08.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.1137.2012 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê drogi gminnej - ulica Mikołajczyka w Kobylnicy na działkach nr: 155/1, 159/10, 646/1, 646/2, 1347 - obrêb Kobylnica - umieszczono 07.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.1132.2012 o wydaniu decyzji pozwolenia na budowê słupowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym, budowê słupa linii napowietrznej 15 kV oraz demontaż słupa linii napowietrznej w miejscowości Kwakowo na działkach nr: 57/58, 57/57, 50/2 - obrêb Kwakowo - gmina Kobylnica - umieszczono 07.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2013 roku ŚR-II.6341.130.2013 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z komunalnego ujêcia wody zlokalizowanego na dz. nr 223/12 i 223/13 w m-ci Budowo gm. Dêbnica Kaszubska - umieszczono 05.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 roku AB-I-E.6740.759-1.2009 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 661/09 z dnia 24 września 2009 roku wydanej w sprawie przebudowy drogi gminnej na działkach nr: 139/4, 191, 139/5, 111, 190, 139/2 - obrêb Widzino - gmina Kobylnica oraz działkach nr: 921, 909/3, 916 - obrêb Kobylnica - umieszczono 04.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.46.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania i wydania pozwolenia na budowê słupowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV, stanowiska słupowego linii napowietrznej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowê linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Wodnica na działkach nr: 94/4, 94/5, 94/6, 25, 155/1, 155/2 - obrêb Wodnica - gmina Ustka - umieszczono 04.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 roku AB-I-C.6740.61.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz budową drogi dojazdowej w miejscowości Barcino gmina Kêpice na dz. nr: 77/5, 76, 398 - umieszczono 04.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 roku AB-I-B.6740.51.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi, w miejscowości Wytowno na działkach nr: 345, 117, 193/1, 291, 11/14, obrêb Wytowno, gmina Ustka - umieszczono 04.02.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.58.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV oraz linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 320, 316, 263, 266, 282, 98, 7 w miejscowości Głobino, gm. Słupsk - umieszczono 31.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.56.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 152, 155, 188/3, 593 w miejscowości Główczyce, gm. Główczyce - umieszczono 31.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.31.2.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce Etap II - Rumsko-Równo-Klêcino" na działkach nr: 68/3, 74/5, 74/15, 74/13, 45, 67, 46, 60, 53, 51/2, 43/2, 43/1, 37/3, 38, 64/22, 71/1, 61, 57/2, 71/2, 58, 64/14, 62, 64/1, 64/2, 64/17, 64/16, 64/11, 64/10, 64/9, 59/3, 44/2, 44/1, 43/3, 35, 31/1, 86/1, 264/1 obrêb Rumsko, gm.Główczyce, 74, 47, 62, 84, 35/6, 48, 49, 50, 9, 42/1, 36, 34, 13/1, 59/2, 26, 262/3, 31/8 obrêb Równo, gm. Główczyce, 2, 342/8, 266, 20, 24/1 obrêb Klêcino, gm. Główczyce - umieszczono 31.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 roku ŚR-II.6341.5.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z nowo wykonanego otworu 1B/12 oraz 2/74 na terenie ujêcia gminnego w Główczycach (dz. nr 539/3, 544/17, 544/59 obrêb Główczyce) - umieszczono 31.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2013 roku AB-I-B.6740.35.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania i wydania pozwolenia na wykonanie prac budowlanych - remont ścieżek wokół kościoła parafialnego w Duninowie wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego A-197, w miejscowości Duninowo na działce nr 79/1 - obrêb Duninowo, gmina Ustka. - umieszczono 30.01.2013 r. [...] wiêcej>>
ARCHIWUM


Wersja do druku


Liczba odsłon:  16051

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-15 15:01:17

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-15 15:00:18