Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081

ARCHIWUM PRZETARGÓW
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawê do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Zmiana treści SIWZ do przetargu na dostawê do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Przetarg na dostawê do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługê prawną Starostwa Powiatowego w Słupsku

Przetarg na obsługê prawną Starostwa Powiatowego w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługê renowacji i konserwacji plafonu znajdującego siê w sali lustrzanej pałacu w Damnicy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na usługê udzielenia Powiatowi Słupskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 1.971.168,00 zł na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów

Przetarg na usługi konserwacyjne i renowacyjne malowidła "Pory roku" i dekoracji sztukatorskiej na plafonie w sali lustrzanej pałacu w Damnicy ul. Korczaka 1 oraz remont stropu nad salą lustrzaną

Pismo z dnia 6 września 2012 r. dot. przetargu na usługê udzielenia Powiatowi Słupskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 1.971.168,00 zł na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów

Odpowiedź do zapytania dot. przetargu na usługê udzielenia Powiatowi Słupskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 1.971.168,00 zł na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów

Odpowiedzi do zapytaą dot. przetargu na usługê udzielenia Powiatowi Słupskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 1.971.168,00 zł na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów

Odpowiedzi do zapytaą dot. przetargu na usługê udzielenia Powiatowi Słupskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 1.971.168,00 zł na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów

Odpowiedzi do zapytaą dot. przetargu na usługê udzielenia Powiatowi Słupskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 1.971.168,00 zł na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu na usługê udzielenia Powiatowi Słupskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 1.971.168,00 zł na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu na usługê udzielenia Powiatowi Słupskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 1.971.168,00 zł na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów

Przetarg na usługê udzielenia Powiatowi Słupskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 1.971.168,00 zł na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacjê inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy społecznej w Machowinku"

Przetarg na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacjê inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kosciuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku - etap II - umieszczono 13 lipca 2012r.

Przetarg na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku w Ustce ul. Kościuszki 2a

Dotyczy przetargu na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla wybranych obrêbów ewidencyjnych gminy Kobylnica, gminy Słupsk, gminy Ustka wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej w PUWG 2000s.6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla wybranych obrêbów ewidencyjnych gminy Kobylnica, gminy Słupsk, gminy Ustka wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej w PUWG 2000s.6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty na likwidacjê eternitowych pokryŚ dachowych na terenie powiatu słupskiego

Przetarg na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla wybranych obrêbów ewidencyjnych gminy Kobylnica, gminy Słupsk, gminy Ustka wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej w PUWG 2000s.6

Przetarg na likwidacjê eternitowych pokryŚ dachowych na terenie powiatu słupskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacjê inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - etap II"

Przetarg na realizacjê inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - etap II"

Zawiadomienie o wyborze oferty na instalowanie kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych oraz montaż dodatkowego pionu rury spustowej na budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Odpowiedzi do zapytaą dotyczących przetargu na instalowanie kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych na budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zmiana terminu składania ofert dotycząca przetargu na instalowanie kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych na budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Przetarg na instalowanie kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych na budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługê druku wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2012 roku

Unieważnienie przetargu na instalowanie kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych na budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Odpowiedz do zapytaą oraz zmiana treści SIWZ do przetargu na instalowanie kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych na budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Przetarg na instalowanie kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych na budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Odpowiedzi do zapytaą do przetargu na druk wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2012 roku

Odpowiedzi do zapytaą do przetargu na druk wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2012 roku

Przetarg na druk wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2012 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku

Odpowiedzi na zapytania do przetargu na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4252-2012 z dnia 04.01.2012 r. dotyczącego przetargu na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku

Odpowiedzi na zapytania do przetargu na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku

Przetarg na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na kompleksowa dostawê energii elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy przetargu na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Przetarg na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Przetarg na kompleksową dostawê energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20

Zawiadomienie o unieważnieniu postêpowania na kompleksową dostawê energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20

Przetarg na kompleksową dostawê energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na remont dachu w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na remont dachu w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - etap I

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - etap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla obrêbów ewidencyjnych miasta Ustka oraz wybranych obrêbów ewidencyjnych gminy Ustka wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej w PUWG 2000s6

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla obrêbów ewidencyjnych miasta Ustka oraz wybranych obrêbów ewidencyjnych gminy Ustka wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej w PUWG 2000s6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla obrêbów ewidencyjnych gminy Ustka wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej w PUWG 2000s6.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na remont sali konferencyjnej w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 ...

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawê materiałów budowlanych na potrzeby robót budowlanych prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê materiałów budowlanych na potrzeby robót budowlanych prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonym na remont sali konferencyjnej w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont sali konferencyjnej w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem z nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest ...


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizacjê budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku ⏓ etap I

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla obrêbów ewidencyjnych gminy Ustka wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej w PUWG 2000s6

Zawiadomienie o o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorêczania, odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Poprawiony formularz oferty do przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorêczania, odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Odpowiedzi do zapytaą dotyczących przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorêczania, odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorêczania, odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Zawiadomienie o unieważnieniu postêpowania na usługê polegającą na świadczeniu usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczenia, dorêczania i odbioru przesyłek pocztowych...

Odpowiedzi do zapytaą dotyczących przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorêczania, odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorêczania, odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 48 m-cy.

Odpowiedź do zapytania do przetargu nieograniczonego na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 48 m-cy

Odpowiedzi do zapytaą cz. 3 przetargu nieograniczonego na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 48 m-cy

Odpowiedzi do zapytaą cz. 2 przetargu nieograniczonego na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 48 m-cy

Odpowiedzi do zapytaą cz. 1 przetargu nieograniczonego na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 48 m-cy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 48 m-cy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługê polegającej na udzieleniu i obsłudze złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słupskiego w roku 2011 oraz na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155,00 zł

Odpowiedź do zapytaą cz. 6 dotyczących usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155,00 zł

Odpowiedzi do zapytaą cz. 5 dotyczących usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155,00 zł.

Odpowiedzi do zapytaą cz. 4 dotyczących usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słupskiego w roku 2011 oraz na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów.

Odpowiedzi do zapytaą cz. 3 dotyczących usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słupskiego w roku 2011 oraz na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów.

Odpowiedzi do zapytaą cz. 2 dotyczących usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słupskiego w roku 2011 oraz na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów.

ODPOWIEDZI DO ZAPYTAÑ cz.1 - dotyczy usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155 zł

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dotyczy usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155 zł

Usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155,00 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści dziewiêŚ sto piêŚdziesiąt piêŚ zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słupskiego w roku 2011 oraz na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem z nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest polegających w szczególności na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do utylizacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawê kompletnego sprzêtu medycznego na wyposażenie łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z montażem oraz z zabudową przedziału medycznego

Odpowiedzi do zapytaą do przetargu nieograniczonego na dostawê kompletnego sprzêtu medycznego na wyposażenie łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z montażem oraz z zabudową przedziału medycznego

Odpowiedź do zapytania do przetargu nieograniczonego na dostawê kompletnego sprzêtu medycznego na wyposażenie łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z montażem oraz z zabudową przedziału medycznego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do przetargu nieograniczonego na dostawê kompletnego sprzêtu medycznego na wyposażenie łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z montażem oraz z zabudową przedziału medycznego

Odpowiedzi do zapytaą do przetargu nieograniczonego na dostawê kompletnego sprzêtu medycznego na wyposażenie łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z montażem oraz z zabudową przedziału medycznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê kompletnego sprzêtu medycznego na wyposażenie łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z montażem oraz z zabudową przedziału medycznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługê druku wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2011 roku

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego na usługê druku wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2011 roku - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 1 LUTEGO 2011 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługê druku wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2011 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postêpowania na dostawê kompletnego sprzêtu medycznego na wyposażenie łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z montażem oraz z zabudową przedziału medycznego

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego na dostawê kompletnego sprzêtu medycznego na wyposażenie łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z montażem oraz z zabudową przedziału medycznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê kompletnego sprzêtu medycznego na wyposażenie łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z montażem oraz z zabudową przedziału medycznego

Wybór oferenta- dotyczy ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawê łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z przyczepą podłodziową i żurawikiem wyciągowym nabrzeżnym

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawê łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z przyczepą podłodziową i żurawikiem wyciągowym nabrzeżnym

Odpowiedzi na zapytania nr 2 do przetargu nieograniczonego na dostawê łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z przyczepą podłodziową i żurawikiem wyciągowym nabrzeżnym

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego na dostawê łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z przyczepą podłodziową i żurawikiem wyciągowym nabrzeżnym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê łodzi - ambulansu wodnego (morskiego) wraz z przyczepą podłodziową i żurawikiem wyciągowym nabrzeżnym

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizacjê bocznej klatki schodowej w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawê do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Odpowiedź na treśŚ zapytaą dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na modernizacjê bocznej klatki schodowej w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizacjê bocznej klatki schodowej w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługê kredytu w wysokości 4.379.817,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dziewiêŚ tysiêcy osiemset siedemnaście zł) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizacjê zadania inwestycyjnego pn ⏞Przebudowa drogi powiatowej Reblino- WrzącaâŹ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługê prawną Starostwa Powiatowego w Słupsku

Zmiana SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na obsługê prawną Starostwa Powiatowego w Słupsku prowadzoną przez radców prawnych

Zmiana SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na obsługê prawną Starostwa Powiatowego w Słupsku prowadzoną przez radców prawnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawê sprzêtu komputerowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługê prawną Starostwa Powiatowego w Słupsku

Odpowiedź na treśŚ zapytaą dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługê kredytu w wysokości 4.379.817,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dziewiêŚ tysiêcy osiemset siedemnaście zł) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizacjê zadania inwestycyjnego pn ⏞Przebudowa drogi powiatowej Reblino- WrzącaâŹ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê sprzêtu komputerowego

Odpowiedź na treśŚ zapytaą dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługê kredytu w wysokości 4.379.817,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dziewiêŚ tysiêcy osiemset siedemnaście zł) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizacjê zadania inwestycyjnego pn ⏞Przebudowa drogi powiatowej Reblino- WrzącaâŹ

Zawiadomienie o unieważnieniu postêpowania na dostawê sprzêtu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptacjê poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14

Odpowiedź na treśŚ zapytaą dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługê kredytu w wysokości 4.379.817,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dziewiêŚ tysiêcy osiemset siedemnaście zł) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizacjê zadania inwestycyjnego pn ⏞Przebudowa drogi powiatowej Reblino- WrzącaâŹ

Odpowiedź na treśŚ zapytaą dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługê kredytu w wysokości 4.379.817,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dziewiêŚ tysiêcy osiemset siedemnaście zł) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizacjê zadania inwestycyjnego pn ⏞Przebudowa drogi powiatowej Reblino- WrzącaâŹ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrêbów ewidencyjnych gminy Słupsk wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej wraz z utworzeniem i konfiguracją w systemie Ewid2007 mapy rastrowej w PUWG 2000s6

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê sprzêtu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem z nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest polegających w szczególności na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do utylizacji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzieleniu i obsłudze kredytu w wysokości 4.379.817,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dziewiêŚ tysiêcy osiemset siedemnaście zł) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizacjê zadania inwestycyjnego pn ⏞Przebudowa drogi powiatowej Reblino- WrzącaâŹ

Odpowiedź na treśŚ zapytaą dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na adaptacjê poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot. przetargu nieograniczonego na adaptacjê poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla obrêbów ewidencyjnych gminy Słupsk wg oznaczonych sekcji mapy metodą wektoryzacji rastrów. 2. Utworzenie i konfiguracja w systemie Ewid2007 mapy rastrowej w PUWG 2000 strefa 6 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ⏞Termomodernizacjê budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce ⏓ docieplenie ścian czêści mieszkalnejâŹ

Odpowiedź na treśŚ zapytaą dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem z nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest polegających w szczególności na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do utylizacji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na adaptacjê poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem z nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest polegających w szczególności na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do utylizacji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ⏞Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce ⏓ docieplenie ścian czêści mieszkalnejâŹ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ⏞Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ⏓ wymiana instalacji co oraz kotłów w pałacuâŹ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku na ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wymiany wewnêtrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ⏞Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ⏓ wymiana instalacji co oraz kotłów w pałacuâŹ.

Odpowiedź na treśŚ zapytaą dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ⏞Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ⏓ wymiana instalacji co oraz kotłów w pałacuâŹ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ⏞Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ⏓ wymiana instalacji co oraz kotłów w pałacuâŹ.

Wyjaśnienia dotyczące przetargu - ⏞Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku na ul. Sienkiewicza 20 w SłupskuâŹ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługê złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 9.815.822,00 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.obsługi kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 434.283 zł.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ⏞Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku na ul. Sienkiewicza 20 w SłupskuâŹ

Odpowiedź na treśŚ zapytaą dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługê kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 434.283 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: 1. termomodernizacjê Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z w wysokości 214.411 zł, 2. termomodernizacjê Budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w wysokości 219.872 zł

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonym na wymianê wewnêtrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianê wewnêtrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. odnowienia elewacji budynku Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku polegającej na renowacji tylnej ściany starego budynku oraz dociepleniu czêści dobudowanej budynku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługê kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 434.283 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: 1. termomodernizacjê Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z w wysokości 214.411 zł, 2. termomodernizacjê Budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w wysokości 219.872 zł.

WYJAŚNIENIA - wykonawcy, dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługê złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 9.815.822,00 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kompleksowej dostawy energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20

Zawiadomienie o unieważnieniu postêpowania dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na na udzielenie i obsługê kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 434.283 zł.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonym na odnowienie elewacji budynku Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku polegającej na renowacji tylnej ściany starego budynku oraz dociepleniu czêści dobudowanej

Odpowiedź na treśŚ zapytaą dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługê złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 9.815.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słupskiego w roku 2010 w kwocie 9.063.259 zł oraz na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów w kwocie 752.563 zł

Zmiana SIWZ dot. przetargu nieograniczonym na odnowienie elewacji budynku Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku polegającej na renowacji tylnej ściany starego budynku oraz dociepleniu czêści dobudowanej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonym na odnowienie elewacji budynku Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku polegającej na renowacji tylnej ściany starego budynku oraz dociepleniu czêści dobudowanej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odnowienie elewacji budynku Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku polegającej na renowacji tylnej ściany starego budynku oraz dociepleniu czêści dobudowanej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawê do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na udzielenie i obsługê kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 434.283 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: 1. termomodernizacjê Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z w wysokości 214.411 zł, 2. termomodernizacjê Budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w wysokości 219.872 zł.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługê złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 9.815.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słupskiego w roku 2010 w kwocie 9.063.259 zł oraz na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów w kwocie 752.563 zł

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawê energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20

Informacja o rozstrzygniêciu II ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonych w miejscowości Włynkowo, dz. nr 184/12 o pow. 0,0908 ha

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawê sprzêtu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawê artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Zmiana treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawê sprzêtu komputerowego

Zmiana treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawê artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki Renault Laguna GKB 900 V

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê sprzêtu komputerowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

O G Ł O S Z E N I E - Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2010 roku
Starosta Słupski ogłasza, co nastêpuje : Przeznacza siê do sprzedaży w trybie II ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowaną nieruchomośŚ Skarbu Paąstwa położoną w obrêbie Włynkowo gm. Słupsk posiadającą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Słupsku ksiêgê wieczystą Nr SL1S/00005255/6. nr 184/12 o pow. 0,0908ha


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawê sprzêtu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê sprzêtu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dźwigu platformy dla osób
niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 317956-2009 z dnia 15.09.2009 r. dotyczących remontu dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Wyjaśnienia zapytaą do treści SIWZ dotyczących remontu dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Wyjaśnienia zapytaą do treści SIWZ dotyczących wykonania dźwigu-platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dźwigu platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Odpowiedzi nr 5 na zapatynia do treści SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego

Odpowiedzi nr 4 na zapatynia do treści SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego

Zmiany w SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego

Odpowiedzi nr 3 na zapatynia do treści SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego

Odpowiedzi nr 2 na zapatynia do treści SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego

Odpowiedzi na zapatynia do treści SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu operatu ewidencyjnego o dane o budynkach i lokalach dla jednostki ewidencyjnej gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie

Zmiana treści SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego

Wyjaśnienie zapytaą do treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego<

Zmiana treści SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu operatu ewidencyjnego o dane o budynkach i lokalach dla jednostki ewidencyjnej gmina Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu powiatu słupskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu operatu ewidencyjnego o dane o budynkach i lokalach dla jednostki ewidencyjnej gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianê instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu operatu ewidencyjnego o dane o budynkach i lokalach dla jednostki ewidencyjnej gmina Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie

Wyjaśnienie zapytaą do treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonym na wymianê instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Wyjaśnienia zapytaą do treści SIWZ dot przetargu na wymianê instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr:186972-2009 z dnia 10.06.2009r. dotyczącej: wymiany instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Odpowiedzi na zapytania dotyczące wymiany instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku- OR.VI.343-6/1/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.[...] wiêcej>>

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianê instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin: Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie

Zmiana treści Załącznika Nr 7 SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin: Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie

Rozstrzygniêcie protestu dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin: Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zawiadomienie o wniesieniu protestu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków..- OR.VI.343-5/1/2009.[...] wiêcej>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- OR.VI.3430-4/5/2009 przetarg na materiały biurowe[...] wiêcej>>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 110210 - 2009 z 17.04.2009 r. dotyczącego przetargu nieograniczonego na na remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zmiana treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin: Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartośŚ szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieą publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku

Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu nieograniczonego na remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Starosta Słupski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Paąstwa[...] wiêcej>>

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawê sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku

Przetarg nieograniczony na remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartośŚ szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieą publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na ⏞Zakup i dostawa sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk âŹ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.500.000zł

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ⏞Zakup i dostawa sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk ⏠- termin składania ofert 16.12.2008r.

Wyjaśnienie III dla Wykonawców na PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 206.000 EURO NA UDZIELENIE I OBSŁUGÊ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 3.500.000,00 ZŁ

Wyjaśnienie II dla Wykonawców na PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 206.000 EURO NA UDZIELENIE I OBSŁUGÊ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 3.500.000,00 ZŁ

Wyjaśnienie I dla Wykonawców na PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 206.000 EURO NA UDZIELENIE I OBSŁUGÊ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 3.500.000,00 ZŁ

PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 206.000 EURO NA:UDZIELENIE I OBSŁUGÊ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 3.500.000,00 ZŁ


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartośŚ szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieą publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na ⏞Zakup i dostawa sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk âŹ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ⏞Zakup i dostawa sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk ⏠- termin składania ofert 31.10.2008r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartośŚ szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieą publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą konserwacjê korytarzy i klatki schodowej budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Przetarg nieograniczony na bieżącą konserwacjê korytarzy i klatki schodowej budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zawiadomienie dot. unieważnienia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptacjê czêści budynku zespołu pałacowego przy ul. Korczaka 1 w Damnicy w celu udostêpnienia pomieszczeą socjalno-dydaktycznych osobom niepełnosprawnych.

Przetarg nieograniczony na adaptacjê czêści budynku zespołu pałacowego przy ul. Korczaka 1 w Damnicy w celu udostêpnienia pomieszczeą socjalno-dydaktycznych osobom niepełnosprawnym

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na załoźeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin: Kobylnica i Dêbnica Kaszubska puwiat słupski, województwo pomorskie

Zawiadomienie dot. unieważnienia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptacjê czêści budynku zespołu pałacowego przy ul. Korczaka 1 w Damnicy w celu udostêpnienia pomieszczeą socjalno-dydaktycznych osobom niepełnosprawnych.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartośŚ szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieą publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na załoźeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin: Kobylnica i Dêbnica Kaszubska puwiat słupski, województwo pomorskie

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Protest nr 2 do przetargu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie

Protest nr 1 do przetargu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie

Zapytanie nr 3 do treści SIWZ - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie

Przedłużenie terminu składania ofert i zawiadomienie o wniesieniu dwóch protestów dotyczących "zapisów w SIWZ" na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie dla Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Przetarg nieograniczony na adaptacjê czêści budynku zespołu pałacowego przy ul. Korczaka 1 w Damnicy w celu udostêpnienia pomieszczeą socjalno-dydaktycznych osobom niepełnosprawnym

Zapytanie nr 2 do treści SIWZ - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie

Zapytanie nr 1 do treści SIWZ - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie dla Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawê do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku polegający na naprawie oraz wymianie elementów wiêźby dachowej, konserwacji elementów drewnianych, remoncie pokrycia dachu, remoncie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remoncie gzymsów i kominów, wymianie stolarki okiennej na identyczną co do wzoru

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku...

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku polegający na naprawie oraz wymianie elementów wiêźby dachowej, konserwacji elementów drewnianych, remoncie pokrycia dachu, remoncie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remoncie gzymsów i kominów, wymianie stolarki okiennej na identyczną co do wzoru

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy al. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawê do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 36 miesiêcy

Dotyczy niepodpisania umowy na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji i budynków i lokali dla obszaru gmin: Kobylnica i Dêbnica Kaszubska powiat słupski, województwo pomorskie

Zapytania cz.II do treści SIWZ na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 36 miesiêcy

Zapytania do treści SIWZ na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 36 miesiêcy

Przetarg nieograniczony na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 36 miesiêcy

Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówieą na remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy al. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji i budynków i lokali dla obszaru gmin: Kobylnica i Dêbnica Kaszubska powiat słupski, województwo pomorskie

II pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciêżarowego marki citroen c 15d

Przetarg nieograniczony na remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy al. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie dla Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Przetarg nieograniczony na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciêżarowego marki citroen c 15d

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeliczenie punktów osnowy III klasy metodą ścisłego wyrównania sieci oraz osnowy pomiarowej do układu 2000

Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony na - "Przeliczenie punktów osnowy III klasy metodą ścisłego wyrównania sieci oraz osnowy pomiarowej do układu 2000 dla Powiatu Słupskiego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzêtu komputerowego wraz z dostawą na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawê samochodu osobowego do celów służbowych

Przetarg nieograniczony na dostawê sprzêtu komputerowego -2008r. (dodano wyjaśnienia do SIWZ)

Przetarg nieograniczony na dostawê samochodu osobowego

Informacja o wyborze oferty na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 złotych, przeznaczonego na spłatê wcześniej zaciągniêtych kredytów, którego spłata odbywaŚ siê bêdzie w latach 2008 - 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 złotych, przeznaczonego na spłatê wcześniej zaciągniêtych kredytów, którego spłata odbywaŚ siê bêdzie w latach 2008-2017.

III modyfikacja SIWZ dot. udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 złotych, przeznaczonego na spłatê wcześniej zaciągniêtych kredytów, którego spłata odbywaŚ siê bêdzie w latach 2008 ⏓ 2017

II modyfikacja SIWZ dot. udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 złotych, przeznaczonego na spłatê wcześniej zaciągniêtych kredytów, którego spłata odbywaŚ siê bêdzie w latach 2008 ⏓ 2017

I modyfikacja SIWZ dot. udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 złotych, przeznaczonego na spłatê wcześniej zaciągniêtych kredytów, którego spłata odbywaŚ siê bêdzie w latach 2008 ⏓ 2017

Ogłoszenie o zamówieniu dot. udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 złotych, przeznaczonego na spłatê wcześniej zaciągniêtych kredytów, którego spłata odbywaŚ siê bêdzie w latach 2008-2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont pomieszczeą na biuro obsługi interesanta w budynku starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. remontu pomieszczeą na biuro obsługi interesanta w budynku Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup i dostawa sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie i druk materiałów promujących zdrowe odżywianie na bazie ryb

Zawiadomienie o unieważnieniu postêpowania na roboty budowlane, dot. remontu elewacji frontowej zabytkowego budynku przy Alei Sienkiewicza 20 w Słupsku

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeą na biuro obsługi interesanta w budynku starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku

informacja o unieważnieniu postêpowania "Dostawa doposażenia do OSW Damnica"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane, dot. remontu elewacji frontowej zabytkowego budynku przy Alei Sienkiewicza 20 w Słupsku, o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartośŚ kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ogłoszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy o przetargu na zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Ogłoszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy o przetargu na dostawê sprzêtu komputerowego, pomocy dydaktycznych, sprzêtu gospodarstwa domowego, mebli oraz sprzêtów różnych

Ogłoszenie Starosty Słupskiego z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Paąstwa przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawê.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Zakup i dostawê sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w ogłoszonym postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Starostwa Słupskiego.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w ogłoszonym w dniu 13 marca 2007 r. postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości 60000 EURO, , na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Słupsku

Starosta Słupski informuje, iż zostało unieważnione postêpowanie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy oraz prowadzącej parking strzeżony. Nowe postêpowanie zostanie ogłoszone w najbliższym czasie.

Postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonywanie wycen nieruchomości na potrzeby Starostwa i Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk".

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w ogłoszonym w dniu 3 marca 2007 r. postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości 60000 EURO, na zakup i dostawê sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Ogłoszenie ZDP o przetargu nieograniczonym na "Dostawa i montaż kosiarki"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na ⏞Zakup i dostawa sprzêtu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk ⏠- termin składania ofert 23.03.2007r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na ⏞Roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych dla potrzeb Zamawiającego w 2007-2008 r."

Ogłoszenie ZDP o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawa samochodu ciêżarowego"

Ogłoszenie ZDP o II przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawa remontera dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku"

Ogłoszenie ZDP o przetargu nieograniczonym na "Wycinka drzew przydrożnych przy drogach powiatowych w 2007r."

Ogłoszenie ZDP o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawa samochodu ciêżarowego"

Ogłoszenie ZDP o przetargu nieograniczonym na ⏞Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego przy użyciu mieszanki mineralno ⏓ asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu 'MAGMA' âŹ

Ogłoszenie ZDP o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawa remontera dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku"

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego

Ogłoszenie ZDP o przetargu nieograniczonym na "Dostawa znaków pionowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku"

Ogłoszenie ZDP o przetargu nieograniczonym na "Dostawa żwiru płukanego frakcji 2/8 w ilości 500 Mg i 8/16 w ilości 500 Mg do remontów cząstkowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w roku 2007"

Zawiadomienie o wyborze oferty, w trybie zapytania o cenê, na wykonanie pomiarów uzupełniających w 2007 roku (podziałów nieruchomości, wznowieą granic) na terenie Powiatu Słupskiego

Ogłoszenie ZDP o przetargu nieograniczonym na "dostawê żwiru płukanego frakcji 2/8 w ilości 1600 Mg i 8/16 w ilości 1200 Mg do remontów cząstkowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w latach 2007 - 2009".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTCE, UL. BURSZTYNOWA 12.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60.000 Euro - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.500.000 złotych, przeznaczonego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatê wcześniej zaciągniêtych kredytów, którego spłata odbywaŚ siê bêdzie w latach 2007-2009.

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na roboty budowlane ⏞Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk - sezon zimowy 2006/2007âŹ

Ogłoszenie dot. udzielenia zamówienia w sprawie wykonania robót budowlanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce

Usługi transportowe dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku z podziałem na zadania

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu zakoączonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrêbie Warcino gm. Kêpice

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na roboty budowlane ⏞Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk - sezon zimowy 2006/2007⏠- MODYFIKACJA

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na roboty budowlane ⏞Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej w Ustce w ciągu drogi powiatowej Nr 1112G Ustka ⏓ GąbinoâŹ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawê paliwa

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na roboty budowlane ⏞Dostawa soli drogowej w ilości około 200 Mg do mieszanki piaskowo - solnej przy Zimowym Utrzymaniu Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk w sezonie zimowym 2006/2007âŹ

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na roboty budowlane ⏞Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk - sezon zimowy 2006/2007âŹ

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na roboty budowlane ⏞Modernizacja ul. Buczka w Kêpicach w ciągu drogi powiatowej Nr 1196GâŹ

Postêpowanie w trybie ⏞zapytania o cenê" na dostawê etyliny Pb 95 do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Słupsku

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na roboty budowlane ⏞Przebudowa drogi powiatowej Nr 1142G Wiszno ⏓ Grapice od km 7+190 do km 7+405 w m. Grapice ⏓ III etapâŹ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o podpisaniu umowy na dostawê "Wielozadaniowego systemu do drukowania i kopiowania dokumentacji wielkoformatowej kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze"

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na Szlaki rowerowe Krainy w Kratê

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU/ WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA dot. postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na ⏞Szlaki rowerowe Krainy w Kratê ⏓ przewodnikâŹ

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na roboty budowlane ⏞Fizyczne uspokojenie ruchu na ul. Grunwaldzkiej w Ustce w ciągu drogi powiatowej Nr 1112G Ustka ⏓ GąbinoâŹ

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na modernizacjê skrzyżowania ul. Kościelnej i Skarszewskiej w Dêbnicy Kaszubskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1172G droga wojewódzka Nr 210 ⏓ Skarszów Dolny ⏓ I etap

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na przebudowê drogi powiatowej Nr 1103G Lêdowo-Modła od km 0+745 do km 0+915 polegającej na ułożeniu nawierzchni z płyt żelbetowych typu ⏞JUMBO⏠na powierzchni 671m2, z umocnieniem krawêdzi gruzem budowlanym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do równowartości 60 000 EURO na dostawê wyposażenia drobnego dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na przebudowê drogi powiatowej Nr 1103G Lêdowo-Modła od km 0+745 do km 0+915 polegającej na ułożeniu nawierzchni z płyt żelbetowych typu ⏞JUMBO⏠na powierzchni 671m2, z umocnieniem krawêdzi gruzem budowlanym

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowê dróg powiatowych Nr 1153G, Nr 1150G, Nr 1151G i drogi gminnej Nr 114021G.

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na odnowê nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1149G Barcino-Osieki

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na przebudowê drogi powiatowej Nr 1139G Główczyce-Mianowice

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o przetargu na przebudowê drogi powiatowej Nr 1103G Lêdowo-Modła


Archiwum przetargów ze strony Starostwa II pisemny citroensiwz_bank2

- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 1 LUTEGO 2011 r.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  4620

Treść wytworzył(a): Dorota Wysocka, 2012-12-24 11:39:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2012-12-24 11:40:51

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-12-17 13:30:05