Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440033
Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2013 roku AB-I-C.6740.1152.1.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê ścieżki rowerowej w miejscowości Głobino, gm.Słupsk na działkach nr: 255, 2/2, 256, 112, 115, 116, 2/3, 296, 295, 294, 29, 277. - umieszczono 29.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2013 roku AB-I-C.6740.53.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie kanalizacji deszczowej w miejscowości Ustka dz. nr: 17/2 i 2688/2, ul. Pomorska. - umieszczono 29.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2013 roku AB-I-C.6740.9.1.2013 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Lużki obr. Warcino, gmina Kêpice dz. nr: 31, 59, 6712, 92. - umieszczono 29.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2013 roku AB-I-C.6740.49.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie rewitalizacji placów wokół Kościoła na dz. 405 i 168/3 w miejscowości Ustka. - umieszczono 29.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.42.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania i wydania pozwolenia na budowê sieci gazowej niskiego ciśnienia w Kobylnicy przy ulicy Topolowej na działkach nr: 1177, 1040/7 - obrêb Kobylnica. - umieszczono 29.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2013 roku AB-I-A.6740.41.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, oraz powiązaą obwodów linii kablowych 0,4 kV na działkach numer 384/2, 336 - obrêb Dêbnica Kaszubska, gmina Dêbnica Kaszubska oraz demontaż słupowej stacji transformatorowej oraz dwóch stanowisk słupowych linii napowietrznej 15 kV na działce numer 38412, 336 obrêb
Dêbnica Kaszubska, gmina Dêbnica Kaszubska. - umieszczono 29.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2013 roku AB-I-B.6740.38.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Objazda na działkach nr: 119/7, 122, 63, 128/3, obrêb Objazda, gmina Ustka. - umieszczono 25.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2013 roku AB-I-B.6740.37.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Wodnica na działkach nr: 285, 263, obrêb Wodnica, gmina Ustka. - umieszczono 25.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2013 roku AB-I-B.6740.1154.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne.i na działkach nr 171/14, 170/15, 160/13, 160/11 w miejscowości Włynkówko, obrêb Włynkówko, gmina Słupsk, kategoria obiektu XXVI. - umieszczono 25.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2013 roku AB-I-B.6740.1149.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej na działkach nr 117, 618/2, 697, 727, 741, 770, 793, 797 w miejscowości Przewłoka, obrêb Przewłoka, gmina Ustka, kategoria obiektu XXVI. - umieszczono 25.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.2.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê domu jednorodzinnego, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wewnêtrzną linią zasilania energetycznego na działkach nr 219/7, 219/1 - w miejscowości Widzino, obrêb Widzino - gmina Kobylnica. . - umieszczono 22.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2013 roku AB-I-E.6741.1087.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowê na przebudowê - linii kablowej napowietrznej 0,4kV, budowê linii kablowych 0,4kV oraz przyłączy kablowych 0,4kV w miejscowości Kuleszewo na działkach nr: 67/1, 65, 62, 234, 80, 63, 79, 235, 56, 236, 52/1, 52/4, 51/1, 50, 49/6, 49/3, 49/2, 84/1, 88/1, 87, 89/1, 89/2, 78, 3, 42/13 - obrêb Kuleszewo - gmina Kobylnica oraz demontaż linii
napowietrznej 0,4kV w miejscowości Kuleszewo na działkach nr: 67/1, 65, 61, 62, 64, 234, 80, 79, 235, 56, 236, 52/1, 51/1, 49/6, 49/3, 49/2, 47/1, 84/1, 88/1, 87, 89/1, 89/2 - obrêb Kuleszewo gmina Kobylnica, . - umieszczono 22.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.1166.3.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê sieci kanalizacji sanitarnej w Sycewicach na dz. nr: 134, 135 - obrêb Sycewice - gmina Kobylnica. - umieszczono 22.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.1094.3.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê sieci wodociągowej w Objeździe na dz. nr: 89, 88/19, 88/20 - obrêb Objazda - gmina Ustka. - umieszczono 22.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2013 roku AB-I-A.6740.33.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê domu jednorodzinnego z siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i przyłączem wod-kan, wewnêtrzną linią zasilania energetycznego na działce numer 93/14,93/10,97 obrêb Włynkówko, gmina Słupsk. - umieszczono 22.01.2013 r. [...] wiêcej>>

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Słupskiego z dnia 22 stycznia 2012r. nr ŚR-II.6341.130.2012- zawiadamiam że w dniu 07.01.2013r. na wniosek gminy Dêbnica Kaszubska (ul. Zjednoczenia 16, 76-248 Dêbnica Kaszubska) wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z komunalnego ujêcia wody zlokalizowanego na dz. nr 223/12 i 223/13 w m-ci Budowo. - umieszczono 22.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2013 roku AB-I-C.6740.24.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê sieci wodociągowej na dz. nr: 10/94, 10/96, 10/99, 34/5, 32, 48/1, 50, 35, 8/17, 8/9, 812, 8/12, 8/4 w miejscowości Bobrowniki gmina Damnica. - umieszczono 21.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2013 roku AB-I-C.6740.12.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 3, 612, 7/2, 8/8, 9, 13/2, 13/5, 14/1, 202/12, wraz z przyłączami na dz. nr: 4, 5 , 6/4, 6/5, 6/6, 7/5, 8/1, 8/12, 10, 11, 12/5, 13/1, 13/3, 1314, 205/12, oraz na prace remontowe przepompowni ścieków,w miejscowości Kêpce, ul. Kopernika. - umieszczono 21.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.1178.1.2012 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parterem usługowym wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działkach nr: 355/2, 357 w miejscowości
Redzikowo, gm. Słupsk. - umieszczono 21.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.1176.2012 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania oraz wydania pozwolenia na "Budowê drogi gminnej - ulica Polna w Koączewie" na działkach nr: 178, 179, 191 - obrêb Koączewo - gmina Kobylnica. - umieszczono 18.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.1168.2012 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenie projektu zagospodarowania i wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4kV oraz złącz kablowych w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1177, 1082/1, 1082/2, 1081/2 - obrêb Kobylnica - gmina Kobylnica. - umieszczono 18.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.1033.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej OAkV w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 523, 525 ,690, 1481- obrêb Kobylnica. - umieszczono 18.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2013 roku AB-I-A.6740.1150.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na działkach numer 334/4, 336 obrêb Dêbnica Kaszubska, gmina Dêbnica Kaszubska. - umieszczono 18.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.1167.2012 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu wydania pozwolenia na budowê sieci wodociągowej i kanałizacji sanitarnej w Kwakowie na działkach nr: 55/6, 56, 57/18 - obrêb Kwakowo - gmina Kobyłnica. - umieszczono 18.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.22.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV oraz powiązaą linii kablowej 0,4 kV z siecią napowietrzną 0,4 kV na działkach nr: 176/1, 176/2, 115, 81, 118/1 w miejscowości Włynkowo, gm. Słupsk - umieszczono 17.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.6.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 27 obrêb Gorzysław, gm. Główczyce na działkach nr: 114/3, 148, 150/6 obrêb Szczypkowice, gm.Główczyce na działkach nr: 36, 38, 32, 58, 63, 204, 213, 221, 239/3, 26, 229/3, 231/2, 196, 229/5, 197/1, 202/3, 227, 203, 216/1, 219, 220, 222/1, 224/3, 225, 231/1, 234, 233, 30, 31, 33, 44/1, 62/2, 65/1, 65/2, 66/2, 66/1, 70, 71, 74, 75, 34, 229/2, 229/7 obrêb Stowiêcino, gm.Główczyce - umieszczono 17.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2013 roku AB-I-A.6740.1143.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê słupa linii napowietrznej 0,4 kV, oraz przyłącza kablowego 0,4 kV na działkach numer 48, 101/1, 109 - obrêb Gogolewo, gmina Dêbnica Kaszubska oraz demontaż słupa linii napowietrznej 0,4 kV na działce numer 101/1 - obrêb Gogolewo, gmina Dêbnica Kaszubska - umieszczono 16.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2013 roku AB-I-A.6740.1171.2012 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê zespołu elektrowni wiatrowych Karżcino - budowa elektrowni wiatrowej EW7 na działce numer: 156, 248 - obrêb Karżcino, gmina Słupsk - umieszczono 15.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.1146.1.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 204/7, 166 w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk - umieszczono 14.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.1144.1.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr: 125/3, 125/9, 125/10 w miejscowości Wierzbiêcin, obrêb Bruskowo Małe, gm. Słupsk - umieszczono 14.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2012 roku AB-I-A.7351-15/10/12 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê elektrowni biogazowej o mocy 2MW zlokalizowanej na działce 244/6 - obrêb Darżyno - gmina Potêgowo, oraz budowê linii kablowej 15 kV, przebudowê w istniejącej linii kablowej 15 kV z linią światłowodową na działkach nr 244/6, 244/9, 244/10, 244/13, 245/1 - obrêb Darżyno - gmina Potêgowo oraz działkach numer 34/2, 39/9, 39/102 - obrêb Chlewnica, gmina Potêgowo - umieszczono 14.01.2013 r. [...] wiêcej>>


Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2013 roku AB-I-D.6741.15.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwołenia na budowê linii kabłowej 0,4 kV na działkach nr: 225/6, 225/10 w miejscowości Włynkowo, gm.Słupsk oraz działkach nr: 116/21, 118, 119/3 w miejscowości Włynkówko, gm.Słupsk. - umieszczono 11.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2013 roku AB-I-D.6741.14.1.2013 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie o wydania pozwolenia na budowê linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 177, 273 w miejscowości Izbica, gm. Główczyce. - umieszczono 11.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013 roku AB-I-E.6741.1036.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej 15 kV w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 8/2, 12, 634/2, 10, 635 - obrêb Kobylnica - gmina Kobylnica. - umieszczono 10.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013 roku AB-I-E.6741.1033.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami w Kobylnicy na działkach nr: 523, 525, 690, 1481- obrêb Kobyłnica- gmina Kobylnica. - umieszczono 10.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.1106.1.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej 110 kV wraz ze światłowodem (Etap IV) dla inwestycji pod nazwą - "Farma wiatrowa Potêgowo, Linia kablowa 110 kV wraz ze światłowodem do projektowanej abonenckiej stacji 30/110 kV Sulechówko", na działkach nr: 102/5, 102/6, 97 w miejscowości Bruskowo Małe, gm. Słupsk, na działkach nr: 165, 273 w miejscowości Bruskowo Wielkie, gm.Słupsk, na działkach nr: 323/2, 323/3, 328, 339/1, 340/1, 330/3, 330/2, 341/1, 342, 343, 2 w miejscowości Bruskowo Leśnictwo, gm. Słupsk oraz na działkach nr: 145, 178, 137, 136, 128/2, 233, 226, 234, 128/1, 184 w miejscowości Swołowo, gm. Słupsk. - umieszczono 10.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.56.1.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej SN wraz ze światłowodem, na działkach nr: 339, 266, 106, 112/1, 112/2 w miejscowości Wrzeście-Kêpno, gm. Słupsk oraz na działkach nr: 76, 77, 80, 23/2, 83, 84, 85 w miejscowości Lubuczewo, gm. Słupsk - umieszczono 10.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2013 roku AB-I-C.6740.1153.1.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej 0.4 kV wraz ze złączami w miejscowości Damnica na dz. nr: 81/10, 45, 207, 75/1. - umieszczono 10.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2013 roku AB-I-C.6740.9.2012 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowê linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Luzki obr. Warcino, gmina Kêpice dz. nr: 31, 59, 67/2, 92. - umieszczono 10.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2013 roku AB-I-E.6740.1050.2012 o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania i wydania pozwolenia na budowê zespołu dziesiêciu domków jednorodzinnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kobylnicy na działkach nr: 1542, 67/16, 66/5, 67/18, 639/4 - obrêb Kobylnica - umieszczono 09.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2013 roku AB-I-B.6740.1149.2012 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowê gazociągu średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej, w miejscowości Przewłoka na działkach nr 117, 618/2, 697, 727,741, 770, 793, 797, obrêb Przewłoka, gmina Ustka. - umieszczono 08.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2013 roku AB-I-B.6740.1148.2012 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowê sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Niestkowo na działkach nr: 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/16 ,28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21, 28/22, 26, 15/1, obrêb Niestkowo, gmina Ustka. - umieszczono 08.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2013 roku AB-I-B.6740.1154.2012 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowê wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 171/14, 170/15, 160/13, 160/11 - w miejscowości Włynkówko, obrêb Włynkówko - gmina Słupsk. - umieszczono 07.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2013 roku AB-I-D.6740.1152.2012 o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowê ścieżki rowerowej w miejscowości Głobino, gm.Słupsk na działkach nr: 255, 2/2, 256, 281, 112, 115, 116, 2/3, 296, 295, 294, 29, 277. - umieszczono 07.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2013 roku AB-I-A.6740.1143.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê słupa linii napowietrznej 0,4 kV, oraz przyłącza kablowego 0,4 kV na działkach numer 48, 101/1, 109 - obrêb Gogolewo, gmina Dêbnica Kaszubska oraz na demontaż słupa linii napowietrznej 0,4 kV na działce numer 101/1 - obrêb Gogolewo, gmina Dêbnica Kaszubska. - umieszczono 07.01.2013 r. [...] wiêcej>>

OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 04 stycznia 2013r. nr ŚR-II.6341.108,127.2012 z a w i a d a m i a m o uchyleniu pkt 3 decyzji Starosty Słupskiego Nr 277/03 z dnia 19.12.2003r... - umieszczono 07.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2012 roku AB-I-D.6740.1129.1.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej 04 kV wraz ze zlączami kablowymi na dzialkach nr: 519/1, 335/8 w miejscowości Siemianice, gm. Slupsk. - umieszczono 02.01.2013 r. [...] wiêcej>>

Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2012 roku AB-I-D.6740.1188.1.2012 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê linii kablowej 04 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr: 515, 516 w miejscowości Wrzeście, obrêb Wrzeście-Kêpno, gm. Słupsk. - umieszczono 02.01.2013 r. [...] wiêcej>>
pozostałe lata:

 

2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok


Wersja do druku


Liczba odsłon:  2842

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-15 15:18:54

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-15 15:17:48