Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440020

Uchwały Rady Powiatu Słupskiego

Treści uchwał dostêpne są po naciśniêciu numeru uchwały.
Plik w formacie MS-WORD lub ADOBE PDF

Dokumenty opublikowane:

Lp.Znak i rodzaj dokumentuZ dniaStatusObowiązuje doWykonawca
1.III/18/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr L/375/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków.
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
2.III/14/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego Powiatu Słupskiego, którego mandat wygasł
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
3.III/15/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2011 rok
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
4.III/16/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjêcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego na łata 2011 - 2020
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
5.III/17/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
6.III/24/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2011 rok
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
7.III/19/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/340/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Wodne ratownictwo medyczne w powiecie słupskim"
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
8.III/20/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
9.III/21/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany składu Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
10.III/22/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
11.III/23/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2011 rok
2010-12-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
12.II/6/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce wygaszonego mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2010-12-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
13.II/7/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2010-12-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
14.II/8/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego
2010-12-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
15.II/9/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupskiego
2010-12-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
16.II/10/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego
2010-12-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
17.II/11/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego
2010-12-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
18.II/12/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego
2010-12-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
19.II/13/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego
2010-12-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
20.I/5/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia miesiêcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego
2010-12-02Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
21.I/4/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie stwierdzenia wygaśniêcia mandatu radnego Powiatu Słupskiego
2010-12-02Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
22.I/3/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyboru Wicestarosty Słupskiego
2010-12-02Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
23.I/2/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyboru Starosty Słupskiego
2010-12-02Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
24.I/1/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego
2010-12-02Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
25.L/368/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przyznawania wyróżnieą i nagród za wysokie wyniki sportowe w miêdzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2010-11-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
26.L/369/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniêżnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym.
2010-11-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
27.L/370/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pt. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego" w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
2010-11-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
28.L/371/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuą"
2010-11-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
29.L/372/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w celu dofinansowania zakupu paliwa do samochodów służbowych.
2010-11-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
30.L/373/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kêpice w celu dofinansowania remontu strażnicy OSP Korzybie.
2010-11-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
31.L/374/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok.
2010-11-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
32.L/375/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków.
2010-11-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
33.L/376/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/344/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie zaciągniêcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.
2010-11-09Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
34.XLIX/366/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przyznania pierwszeąstwa w nabyciu lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 53 w miejscowości Machowino, gm. Ustka
2010-10-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
35.XLIX/367/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010-10-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
36.XLVIII/347/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Objazda- Przewłoka i nr 1115G Wytowno-Bydlino,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
37.XLVIII/349/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Gminie Kobylnica pomocy finansowej na realizacjê zadania pn.Przebudowa układu komunikacyjnego pomiêdzy droga krajową nr 6 i nr 21, obsługującego wêzły komunikacyjne obwodnicy miasta Słupska, obejmującą ciąg ulic Widziąska w Kobylnicy - Główna w Widzinie oraz Akacjowa w Bolesławicach na terenie Gminy Kobylnica - etap I,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
38.XLVIII/351/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacjê inwestycji pn.Przebudowa drogi gminnej nr 100058G w ciągu ulicy Sportowej w Ustce wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ustecką,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
39.XLVIII/356/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Dêbnica Kaszubska dotyczącej realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Podwilczyn,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
40.XLVIII/355/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kêpice dotyczacej realizacji zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo oraz chodnika w miejscowości Osowo i drogi powiatowej nr 1166G w miejscowości Bronowo,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
41.XLVIII/354/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Smołdzino dotyczącej realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G Smołdzino - Kluki oraz drogi powiatowej w miejscowości Żelazo,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
42.XLVIII/358/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
43.XLVIII/359/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyjêcia Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
44.XLVIII/360/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w Powiecie Słupskim,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
45.XLVIII/361/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przekazania Gminie Słupsk zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
46.XLVIII/365/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX VI/276/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku zmienionej uchwałami: Nr XXXVII/285/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 r., Nr XLII/316/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2010 r. i Nr XLV/332/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2010 r.
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
47.XLVIII/363/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przekazania Gminie Dêbnica Kaszubska spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową ,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
48.XLVIII/362/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przekazania Gminie Miasto Ustka spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
49.XLVIII/357/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pt. Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Kêpicach,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
50.XLVIII/353/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karżcinie,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
51.XLVIII/352/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk - Krêpa wraz z budową ciągu pieszo -rowerowego. Etap I,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
52.XLVIII/364/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku.
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
53.XLVIII/346/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kêpice dotyczącej realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Osowo,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
54.XLVIII/348/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki - Stara Dąbrowa,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
55.XLVIII/350/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dêbnicy Kaszubskiej wraz z przebudową ulicy Kościelnej,
2010-09-28Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
56.XLVII/345/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1141G Łebieą- Strzyżyno.
2010-08-31Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
57.XLVII/344/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zaciągniêcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2010-08-31Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
58.XLVII/342/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
2010-08-31Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
59.XLVII/341/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze,
2010-08-31Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
60.XLVII/343/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok,
2010-08-31Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
61.XLVI/337/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok
2010-08-03Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
62.XLVI/338/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Poprawa bezpieczeąstwa mieszkaąców powiatu słupskiego"
2010-08-03Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
63.XLVI/339/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Poprawa bezpieczeąstwa mieszkaąców powiatu słupskiego"
2010-08-03Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
64.XLVI/340/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Wodne ratownictwo medyczne w powiecie słupskim"
2010-08-03Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
65.XLV/327/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Obwodu Lecznictwa ogólnego S.P.Z.O.Z. w Słupsku
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
66.XLV/328/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
67.XLV/329/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych dla szkółi placówek publicznych i niepublicznych zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
68.XLV/330/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w Powiecie Słupskim
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
69.XLV/331/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdzialania z innymi powiatami w realizacji programu pod nazwą "Sprawna Admininistracja Geodezyjna i Kartograficzna'.
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
70.XLV/333/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu S|upskiego Nr XLII/313/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zadaą na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
71.XLV/334/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Slupskiego
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
72.XLV/335/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupskiego
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
73.XLV/336/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie stwierdzenia wygaśniêcia mandatu radnego
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
74.XLV/332/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 pazdziernika 2009 r.w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku zmienionej uchwałami: Nr XXXVII/285/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. i Nr XLII/316/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2010 r.
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
75.XLV/326/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010r.
2010-06-29Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
76.XLIV/324/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pod tytułem ,,Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat' w dniach 22-30 lipca 2010 roku,
2010-05-25Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
77.XLIV/323/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok
2010-05-25Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
78.XLIV/325/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Słupskiego NR XLI/309/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów_na realizacjê zadania publicznego pn.Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"
2010-05-25Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
79.XLIII/322/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego
2010-04-30Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
80.XLIII/321/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zaciągniêcia kredytu termomodernizacyjnego
2010-04-30Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
81.XLIII/320/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok
2010-04-30Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
82.XLIII/319/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjêcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słupskiego
2010-04-30Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
83.XLIII/318/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie stwierdzenia wygaśniêcia mandatu radnego
2010-04-30Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
84.XLIII/317/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2009 rok
2010-04-30Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
85.XLII/316/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku zmienionej uchwałą Nr XXXVII/285/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 r.
2010-04-02Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
86.XLII/313/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu RehabiIitacji Osób Niepe|nosprawnych
2010-03-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
87.XLII/312/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010r.
2010-03-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
88.XLII/315/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. Wyższe kwalifikacje zawodowe - wiêksze możliwoci na rynku pracy" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Powiatu Słupskiego.
2010-03-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
89.XLII/314/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego i Technikum Uzupe|niającego Nr 6 wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku, z siedzibą w S|upsku przy ulicy Szczeciąskiej 36.
2010-03-30Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
90.XLI/308/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok
2010-02-23Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
91.XLI/309/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizacjê zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"
2010-02-23Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
92.XLI/310/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących siê na obszarze Powiatu Słupskiego
2010-02-23Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
93.XLI/311/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiêdzy Powiatem Słupskim a gminami: Kêpice, Słupsk, Główczyce, Dêbnica Kaszubska w celu realizacji projektu pod nazwą "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kêpice, Dêbnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej"
2010-02-23Obowiązujący Wójcik Sebastian - OR.VIII
94.XL/301/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia woli przejêcia od Samorządu województwa Pomorskiego zadaą publicznych obejmujących prowadzenie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Slupi' i obszarów chronionego krajobrazu na terenie powiatu słupskiego
2010-01-26Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
95.XL/302/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego Nr 6 wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ulicy Szczeciąskiej 36
2010-01-26Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
96.XL/303/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 'Szansa na rozwój i pracê -szansą na sukces' w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX "Rozwój Ksztalcenia i kompetencji w regionach...
2010-01-26Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
97.XL/304/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Sanrodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczneg Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51
2010-01-26Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
98.XL/305/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udzialów Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o.
2010-01-26Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
99.XL/307/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie niektórych zadaą z zakresu administracji rządowej
2010-01-26Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
100.XL/300/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010rok
2010-01-26Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII
101.XL/306/2010 - Uchwała Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. przez Starostê Słupskiego.
2010-01-26Obowiązujący Górak Mirosław - OR-VIII

Wersja do druku


Liczba odsłon:  5705

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2009-12-15 08:41:13