Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

GN 01 
ZWROT GRUNTÓW POD BUDYNKAMI 

    Wnioski do procedury
    WGN01

GN 02
ZWROT GRUNTÓW ODDANYCH W DOŻYWOTNIE UŻYTKOWANIE 

    Wnioski do procedury
    WGN02

GN 03
O ZEZWOLENIE NA WYŁĄCZENIE GRUNTU Z UŻYTKOWANIA ROLNEGO 

    Wnioski do procedury
    WGN03

GN 04
ODBIÓR REKULTYWACJI GRUNTÓW 

    Wnioski do procedury
    WGN04A
    WGN04B

GN 05
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 

    Wniosek do procedury
    WGN05

GN 06
UZGODNIENIE INWESTYCJI 

    Wnioski do procedury
    WGN06

GN 07
USTANOWIENIE /WYGASZENIE/ TRWAŁEGO ZARZĄDU NA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAÑSTWA 

    Wnioski do procedury
    WGN07

GN 08
USTANOWIENIE /WYGASZENIE/ TRWAŁEGO ZARZĄDU NA NIERUCHOMOŚCI POWIATU SŁUPSKIEGO 

    Wnioski do procedury
    WGN08

GN 09
SPRZEDAŻ GRUNTU NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO 

    Wnioski do procedury
    WGN09

GN 10
AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ / STAWKI PROCENTOWEJ / ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

    Wnioski do procedury
    WGN10

GN 11
NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI / UŻTKOWANIA WIECZYSTEGO /NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM 

    Wnioski do procedury
    WGN11

GN 12
NAJEM LOKALU 

    Wnioski do procedury
    WGN12
    WGN12A

GN 13 
DZIERŻAWA 

    Wnioski do procedury
    WGN13
    WGN13A

GN 14
WYWŁASZCZENIE  

    Wnioski do procedury 
    WGN14

GN 15
ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI

Wnioski do procedury
   WGN15

GN 16
DAROWIZNA 

    Wnioski do procedury 
    WG16
    WG16A

GN 17
NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI / UŻTKOWANIA WIECZYSTEGO /NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGOWYM 

    Wnioski do procedury 
    WGN17

GN 18
ZAMIANA 

    Wnioski do procedury 
    WGN18
    WGN18A

GN 19
PRZYZNANIE BONIFIKATY W OPŁACIE ROCZNEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE NA CELE MIESZKANIOWE

Wniosek do procedury
    WGN19
Oświadczenie
    WGN19

GN 20
OGRANICZENIE SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Wnioski do procedury
   WGN20

GN 21
ODSZKODOWANIA ZA WYWŁASZCZONE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI PUBLICZNE

Wnioski do procedury
   WGN21

Wersja do druku


Liczba odsłon:  3931

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-07-10 13:40:12

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-04-05 10:42:10