Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447958

ZARZĄDZENIA STAROSTY Z 2010r.
ZARZĄDZENIE NR 116/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zaleceą do miejsko/gminnych planów zarządzania kryzysowego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 115/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 114/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 113/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 112/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 111/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia 24 i 27 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 110/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacjê bocznej klatki schodowej w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 109/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 108/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w 2011 roku. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 107/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 106/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2009 Starosty Słupskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzêdnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzêdnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku. [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 10/2009

ZARZĄDZENIE NR 105/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorêczania, odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 104/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 103/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego [...]wiêcej>>
zmienia zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 102/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. ⏞Zakup sprzêtu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 101/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. obsługi organu w Wydziale Finansowo-Budżetowym[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 100/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...]wiêcej>>
- tracą moc Zarządzenia Nr 40/2002 i 40/2007

ZARZĄDZENIE NR 99/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36 /2006 Starosty Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Starosty Słupskiego NR 36/2006 z dnia 24.10.2006 rok, uchylone zarządzeniem Nr 18/2011

ZARZĄDZENIE NR 98/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługê polegającą na obsłudze prawnej Starostwa Powiatowego w Słupsku prowadzona przez radców prawnych.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 97/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 95/2010 Starosty Słupskiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 96/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przejêcia przez Skarb Paąstwa prawa własności nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 95/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 94/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 października 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru na czas zagrożenia i wojny w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- traci moc Zarzadzenie Nr Z-1/2005 starosty Słupskiego z 30.09.2005r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>
- wprowadzono zmiany w § 10 po ust. 1 dodano ust. 1a

ZARZĄDZENIE NR 92/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Słupskiego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 [...] wiêcej>>
- zmiana § 1 Zarządzenia Nr 81/2010 Starosty słupskiego z dnia 15.09.2010r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>
- traci moc Zarządznie Nr 61/2009 Starosty Słupskiego z dnia 14.10.2009r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługê kredytu na wyprzedzające finansowanie działaą finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.379.817,00 zł na realizacjê zdania inwestycyjnego pn. ⏞Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrząca"
[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 89/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Skarbu Paąstwa i zasad odpłatności z tytułu obciążania nieruchomości Skarbu Paąstwa[...] wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Starosty Słupskiego NR 78/2010 z dnia 10.09.2010r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania zużytych służbowych telefonów komórkowych stanowiących mienie Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 87/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 września 2010 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 86/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatkow bieżacych w Starostwie Powiatowym w Słupsku na rok 2010[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 85/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji dla obrêbów ewidencyjnych gminy Słupsk, wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej wraz z utworzeniem i konfiguracją w systemie Ewid 2007 mapy rastrowej w PUWG (Paąstwowym Układzie Odniesieą Geodezyjnych 2000 s.6) [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 84/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2009 Starosty Słupskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>
- zmiany w § 12 i 14 w Zarządzeniu Nr 33/2009r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 82/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii ⏞B" oraz komisyjnego jej zniszczenia[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 81/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 [...] wiêcej>>
- zmiana w §1 Zarządzeniem Nr 92/2010.

ZARZĄDZENIE NR 80/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê sprzêtu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 79/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 września 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora Wydziale Architektoniczno-Budowlanym[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 78/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności z tytułu zajêcia terenu w celu budowy linii kablowej 30kV wraz ze światłowodem na działce nr 231 położonej w obrêbie geodezyjnym Wrzeście - Kêpno[...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 89/2010.

ZARZĄDZENIE NR 77/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w Powiatowym Konkursie na Chleb i Wieniec Dożynkowy [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 75/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Starosty Nr 39/99
- zmienione Zarządzeniem Nr 14/2011
- zmienione Zarządzeniem Nr 25/2011
- zmienione Zarządzeniem Nr 63/2011
- zmienione Zarządzeniem Nr 79/2011
- zmienione Zarządzeniem Nr 16/2012
- zmienione Zarządzeniem Nr 24/2012
- zmienione Zarządzeniem Nr 48/2012
- zmienione Zarządzeniem Nr 8/2013

ZARZĄDZENIE NR 74/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Starosty Nr 72/2007

ZARZĄDZENIE NR 73/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na likwidacjê eternitowych pokryŚ dachowych na terenie powiatu słupskiego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 72/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 71/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego, nie nadających siê do dalszego użytkowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 70/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii ,,B" oraz komisyjnego jej zniszczenia[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 69/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii ,,B" oraz komisyjnego jej zniszczenia[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 68/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 67/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 64/2010 Starosty Slupskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 66/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 53/2010 Starosty Słupskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego o nazwie ,,Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku''[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 65/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2009 Starosty Słupskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu Słupskiego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 64/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok[...] wiêcej>>
- uchylone Zarządzeniem Nr 67/2010 Starosty Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2010 Starosty Słupskiego z dnia 30 czerwca 2010r oku w sprawie powołania powiatowej komisji konkursowej do wyłonienia laureatów Konkursu ''Piêkna Wieś 2010''[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 62/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 61/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie przyjêcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa na lata 2010-2012[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 60/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniêdzy oraz finansowaniu terroryzmu[...] wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Nr 30/2005

ZARZĄDZENIE NR 59/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie powołania powiatowej komisji konkursowej do wyłonienia laureatów Konkursu "Piêkna Wieś 2010"[...] wiêcej>>
- zmiana członka komisji zmieniono Zarządzeniem Nr 63/2010

ZARZĄDZENIE NR 58/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówieą publicznych na wykonanie termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - wymiana instalacji c.o. oraz kotłów, przebudowê instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku oraz termomodernizacjê budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce - docieplenia ścian czêści mieszkalnej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 57/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 56/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 55/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 54/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeąstwa w Urzêdzie.[...] wiêcej>>
- załączniki dostêpne u Administratora Bezpieczeąstwa Informacji.

ZARZĄDZENIE NR 53/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 czerwca 2010 r.w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego o nazwie "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejw Słupsku" [...] wiêcej>>
- uchylone Zarządzeniem nr 66/2010

ZARZĄDZENIE NR 52/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiêbiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego, niezarobkowego przewozu drogowego z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym z warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 51/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówieą publicznych na wykonanie remontu czêści elewacji budynku oraz na remont i przebudowê wewnêtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 50/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 49/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania zamówienia publicznego na udzielenie i obsługê kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 434.283,00 zł [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 48/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania zamówienia publicznego na udzielenie i obsługê złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 9.815.822,00 zł [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 47/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze młodszego referenta w Oddziale Promocji i Współpracy w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 46/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawê energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20 [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 45/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Ksiêgi Jakości Starostwa Powiatowego w Stupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 44/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej zwanego dalej ,,Zespołem"[...] wiêcej>>
- uchyla Zarządzenie Nr 16/2001 z dnia 31 lipca 2001r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie przeprowadzenia oraz określenia czêstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku w dziedzinie bezpieczeąstwa i higieny pracy[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 42/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê: 1.Dokumentów komunikacyjnych i oznaczeniu - kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, pozwoleą czasowych, pozwoleą czasowych wielokrotnego stosowania nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, praw jazdy, miêdzynarodowych praw jazdy. 2.Tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 40/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeąstwa i higieny pracy instrukcji przeciwpożarowej[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 68/2008 Starosty Słupskiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie opracowania kart informacyjnych i kart procesów obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 38/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania zużytych służbowych telefonów komórkowych stanowiących mienie Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 37/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania nieaktualnych pieczątek i pieczêci urzêdowych Starostwa Powiatowego w Słupsku.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 36/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. funduszy celowych dekretacji i ewidencji ksiêgowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 34/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2008 Starosty Słupskiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 33/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2007 Starosty Słupskiego z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów związanych z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>
- zmienione Zarządzeniem 24/2011

ZARZĄDZENIE NR 32/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad wykonywania działalności kontrolnej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku[...] wiêcej>>

-traci moc zm. Zarządzeniem 76/2011 

ZARZĄDZENIE NR 31A/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz jednostkach organizacyjnych powiatu[...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 107/2011

ZARZĄDZENIE NR 31/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii ,,B" oraz komisyjnego jej zniszczenia[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 30/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania członków Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. ''Dajê RadośŚ[...] wiêcej>>

- traci moc zm. Zarządzeniem 38/2011

ZARZĄDZENIE NR 29/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2010 rok[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 28/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,dostawê artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów komputerowych, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.'' [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 27/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie Zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeą Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 26/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia 30 kwietnia 2010r . i 4 maja 2010r. dniem wolnym od pracy[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 25/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego ,,Powiat Slupski"[...] wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Nr 3/2001

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê sprzêtu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji wyeksploatowanego sprzêtu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 22/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 21/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. geodezji i kartografii w Wydziale Geodezji i Kartografii[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 20/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeą, wykrywania i alarmowania w 2010r oku.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 19/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany załączników do "Procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku przez Interesantów oraz Pracowników Urzêdu'' wprowadzonej zarządzeniem Nr 12/2009 Starosty Słupskiego z dnia 5 marca 2009 roku.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami[...]wiêcej>>
- zmieniony §4 Zarządzeniem nr 9/2011

ZARZĄDZENIE NR 17/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkaąców w domach pomocy społecznej [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuączo ⏓ wychowawczej [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją porozumieą w sprawie wykonywania zadaą publicznych z zakresu administracji rządowej, powierzania lub przyjêcia zadaą publicznych, zawieranych przez Powiat Słupski...[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 14/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego...[...]wiêcej>>
zmienia zarządzenie Nr 67/2007 z 13 grudnia 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji korzystania z Edytora Aktów Prawnych XML...[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 12/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2008 Starosy Slupskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej obejmującej pobieranie i gromadzenia środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku...[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 11/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad i miejsc przechowywania pieczêci i pieczątek urzêdowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku....[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 10/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elmentów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postêpowania z projektami aktów prawnych....[...]wiêcej>>
Ujednolica zarzadzenia Starosty Słupskiego nr 54/2009 i 5/2010.
- Zmienione Zarządzeniem nr 12/2011

ZARZĄDZENIE NR 9/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnêtrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>
- traci moc zm. Zarządzeniem 31/2011

ZARZĄDZENIE NR 8/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku...[...]wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem 59/2011

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2008 Starosty Słupskiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 6/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/2007 Starosty Słupskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustaleniu jej regulaminu..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 5/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/2009 Starosty Słupskiego z dnia 22 września 2009 roku w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego zawartości elementów koniecznych ,zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postêpowania z projektami aktów prawnych...[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 4/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowaą na zbycie nieruchomości Skarbu Paąstwa..[...]wiêcej>>
- zmienione Zarządzeniem 1/2012

ZARZĄDZENIE NR 3/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora ds. planowania budżetu i realizacji zmian w toku wykonywania budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 2/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze specjalisty ds. BHP..[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 1/2010 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia Celów jakościowych na rok 2010 dla Starostwa Powiatowego w Słupsku..[...]wiêcej>>

ZS_8_2013