Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Uchwała Nr 9/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 8/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówieą publicznych. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 7/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Machowinie [...wiêcej>>

Uchwała Nr 6/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 5/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu słupskiego[...wiêcej>>

Uchwała Nr 4/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 3/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 2/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie umorzenia wierzytelności [...wiêcej>>

Uchwała Nr 1/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia oraz wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu ⏞Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011 roku" opracowanego przez Powiat Słupski/Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 466/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 465/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia woli przejêcia w skład mienia Powiatu Słupskiego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1561 położona w mieście Ustka. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 464/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 463/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 462/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjêcia projektu budżetu powiatu na 2011 rok.[...wiêcej>>

Uchwała Nr 461/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjêcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011 - 2020[...wiêcej>>

Uchwała Nr 460/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w budynku Machowino 53, udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży oraz ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na działce nr 536[...wiêcej>>

Uchwała Nr 459/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 458/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie przyjêcia regulaminu Powiatowego Konkursu Kolêd i Pastorałek[...wiêcej>>

Uchwała Nr 457/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2010 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych[...wiêcej>>

Uchwała Nr 456/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 455/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie umorzenia wierzytelności[...wiêcej>>

Uchwała Nr 454/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego i zasad odpłatności z tytułu ich obciążania [...wiêcej>>- uchylona przez Uchwałê 74/2011 Zarządu Powiatu z 9 czerwca 2011 roku w sprawie zasad płatności za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego oraz za zajêcie terenu położonego poza granicami pasa drogowego dróg publicznych w celu budowy urządzeą infrastruktury technicznej na nieruchomościach bêdących własnością Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 453/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 452/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego oraz zmian w planie wydatków jednostek organizacyjnych na rok 2010 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 451/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Ustka spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową [...wiêcej>>

Uchwała Nr 450/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie przekazania Gminie Dêbnica Kaszubska spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową [...wiêcej>>

Uchwała Nr 449/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie powierzenia administrowania nieruchomością stanowiącą własnośŚ Powiatu Słupskiego[...wiêcej>>

Uchwała Nr 448/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu opracowanego przez Powiat Słupski/Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet LX ⏞Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 ⏞Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu pn. ⏞Teatralne wêdrówki przez życie"[...wiêcej>>

Uchwała Nr 447/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego oraz zmian w planie wydatków jednostek organizacyjnych na rok 2010[...wiêcej>>

Uchwała Nr 446/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2011 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2011-2014[...wiêcej>>

Uchwała Nr 445/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego na rzecz Skarbu Paąstwa[...wiêcej>>

Uchwała Nr 444/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 222/2002 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz regulaminu jej działania[...wiêcej>>

Uchwała Nr 443/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowaą na zbycie nieruchomości Powiatu Słupskiego[...wiêcej>>

Uchwała Nr 442/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2010 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 441/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego oraz w planie wydatków jednostek organizacyjnych na rok 2010[...wiêcej>>

Uchwała Nr 440/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy[...wiêcej>>

Uchwała Nr 439/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówieą publicznych[...wiêcej>>

Uchwała Nr 438/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umów kredytu na przedsiêwziêcie termomodernizacyjne i umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego[...wiêcej>>

Uchwała Nr 437/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Ksiêgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie realizacji i rozliczania projektu systemowego "Wyższe kwalifikacje zawodowe - wiêksze możliwości na rynku pracy" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki[...wiêcej>>

Uchwała Nr 436/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych[...wiêcej>>

Uchwała Nr 435/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych[...wiêcej>>

Uchwała Nr 434/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjêcia regulamninu Powiatowego Konkursu na Chleb i Wieniec Dożynkowy[...wiêcej>>

Uchwała Nr 433/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopieą awansu zawodowêo nauczyciela mianowanego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 432/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zaktualizowanego "Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej'' z mieszkaącami Powiatu Słupskiego[...wiêcej>>

Uchwała Nr 431/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2010 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych[...wiêcej>>

Uchwała Nr 430/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego oraz zmian w planie wydatków jednostek organizacyjnych na rok 2010 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 429/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 428/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania porozumieą przez Głównego Ksiêgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 427/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy [...wiêcej>>

Uchwała Nr 426/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2009 dyrektorowi Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego-Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku w likwidacji[...wiêcej>>

Uchwała Nr 425/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie rozwiąznia umowy o pracê z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku - Panią Haliną Mrozik[...wiêcej>>

Uchwała Nr 424/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania Programu wymiany eternitowych pokryŚ dachowych w powiecie słupskim '' [...wiêcej>>

Uchwała Nr 423/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 422/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 421/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasda i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 420/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 419/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku zmiana uchwały Nr 379/2010 z 14 stycznia 2010r. w sprawie przekazania uprawnieą jednostkom budżetowym powiatu do zaciągania zobowiązaą z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i nastêpnym (2011) jest niezbêdna do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 418/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych [...wiêcej>>

Uchwała Nr 417/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Sławomirowi Ziemianowiczowi [...wiêcej>>
- zmieniona Uchwałą Nr 69/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 417/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Sławomirowi ZiemianowiczowiUchwała Nr 416/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu słupskiego w 2009 roku[...wiêcej>>
-załączniki nr 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym po wypełnieniu wniosku o udostêpnienie danych osobowych.

Uchwała Nr 415/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 414/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przejêcia w skład mienia Powiatu Słupskiego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 243/1 położona w Bierkowie, gm. Słupsk [...wiêcej>>

Uchwała Nr 413/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przejêcia w skład mienia Powiatu Słupskiego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1561 położona w mieście Ustka[...wiêcej>>

Uchwała Nr 412/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przejêcia w skład mienia Powiatu Słupskiego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1560/108 położona w mieście Ustka[...wiêcej>>

Uchwała Nr 411/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 410/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 162/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród osobom zajmującym siê twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury[...wiêcej>>

Uchwała Nr 409/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 408/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do nieodpłatnego udostêpniania sal konferencyjnych w Starostwie Powiatowym w Slupsku. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 407/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2010roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.[...wiêcej>>

Uchwała Nr 406/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2010.[...wiêcej>>

Uchwała Nr 405/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok.[...wiêcej>>

Uchwała Nr 404/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w 2010 roku oraz powołania Komisji do rozstrzygniêcia konkursu. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 403/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianycb do realizacji w 2010 roku. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 402/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku upoważnienia do składania świadczeą woli w sprawach majątkowych powiatu. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 401/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkuru ofert na prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuączo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 400/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 399/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie Powiatu Słupskiego[...wiêcej>>
-Traci moc uchwała Nr 392/2010 Zaządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2010 roku.


Uchwała Nr 398/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia sposobu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat słupski, na rok szkolny 2010/2011 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 397/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2010[...wiêcej>>

Uchwała Nr 396/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie likwidacji barier architektonicznych w nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego.[...wiêcej>>

Uchwała Nr 395/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 394/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok[...wiêcej>>

Uchwała Nr 393/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego.[...wiêcej>>

Uchwała Nr 392/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie Powiatu Słupskiego.[...wiêcej>>
-Uchwała Nr 392/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego traci moc z dniem 15 kwietnia 2010r. zgodnie z uchwałą Nr 399/2010r.

Uchwała Nr 391/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu słupskiego za 2009r.[...wiêcej>>

Uchwała Nr 390/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie umorzenia należności "KMM" Spółki z o.o. w Głobinie.[...wiêcej>>

Uchwała Nr 389/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 388/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 387/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie przyjêcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objêtych dofinansowaniem w 2010 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 386/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie powołania likwidatora Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku oraz określenia czynności likwidacyjnych [...wiêcej>>

Uchwała Nr 385/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia oraz wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu "Szansa na rozwój i pracê - szansą na sukces" opracowanego przez Powiat Słupski/Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 [...wiêcej>>
-Traci moc uchwała Nr 365/2009 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 grudnia 2009r.

Uchwała Nr 384/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym i kredytu inwestycyjnego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 383/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 382/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie ewidencjii sporządzania sprawozdaą budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkê budżetową Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 381/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajêcie majątku trwałego Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku.[...wiêcej>>
-Traci moc uchwała Nr 261/2009 z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr 380/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadaą z zakresu administracji rządowej oraz zadaą zleconych ustawami na 2010 rok. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 379/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania uprawnieą jednostkom budżetowym powiatu do zaciągania zobowiązaą z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i nastêpnym (2011) jest niezbêdna do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku. [...wiêcej>>
- zmian w załączniku dokonano Uchwałą Nr 419/2010

Uchwała Nr 378/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania uprawnieą kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesieą planowanych wydatków budżetowych oraz zmian w planie finansowym dochodów wlasnych. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 377/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. ,,DAJÊ RADOŚÆ''. [...wiêcej>>
-Traci moc uchwała Nr 289/2009 z dnia 7 maja 2009r.

Uchwała Nr 376/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadaą publicznych ujêtych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok. [...wiêcej>