Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
Zgodnie z Rozdziałem X Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku
w Starostwie obowiązuje nastêpujący tryb tworzenia projektów uchwał Rady Powiatu oraz projektów aktów prawnych Zarządu Powiatu i Starosty oraz sposób ich realizacji:


1. Prawo wystêpowania z wnioskiem o wydanie aktu prawnego przysługuje:

    1) Staroście,
    2) Wicestaroście,
    3) Sekretarzowi Powiatu,
    4) Skarbnikowi Powiatu,
    5) naczelnikom wydziałów.

2. Projekty aktów prawnych przygotowują naczelnicy wydziałów na podstawie polecenia Starosty bądź z własnej inicjatywy w przypadkach, gdy wynika to z przepisów lub potrzeby uregulowania sprawy.

3. Starosta może powołaŚ zespół do opracowania projektu aktu prawnego.

4. Projekty aktów prawnych opracowują w ramach swojej właściwości, uzgadniają i wnoszą pod obrady Zarządu naczelnicy wydziałów.

5. Za stronê prawną i formalną projektów aktów prawnych są odpowiedzialni radcowie prawni.

6. Projekt aktu prawnego opracowuje siê według przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ⏞Zasad techniki prawodawczejâŹ.

7. Do projektu aktu prawnego załącza siê uzasadnienie, obejmujące:

    1) przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma byŚ normowana oraz wyjaśnienie potrzeb i celu wydania aktu prawnego,
    2) wykazanie różnic pomiêdzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym oraz charakterystykê przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych, a także skutków finansowych związanych z wejściem w życie aktu prawnego oraz źródeł finansowania.

8. Pod uzasadnieniem podpisuje siê osoba wnioskująca i opracowująca projekt.

9. Jeżeli projekt aktu prawnego przewiduje wydanie aktów wykonawczych należy dołączyŚ projekty takich aktów.

10. Projekt aktu prawnego wnoszony jest do rozpatrzenia przez Zarząd za pośrednictwem Sekretarza Powiatu.

11. Sekretarz Powiatu, za zgodą Starosty może wycofaŚ projekt aktu prawnego, jeżeli nie odpowiada on określonym w niniejszym Regulaminie wymaganiom.

12. Sekretarz Powiatu przekazuje członkom Zarządu i stałym uczestnikom posiedzeą Zarządu, wnoszone pod obrady projekty aktów prawnych w terminie nie krótszym niż siedem dni przed datą posiedzenia, przy czym skrócenie tego terminu może nastąpiŚ tylko w uzasadnionych przypadkach.

13. W uzasadnionych przypadkach, w celu należytego przygotowania aktów prawnych wniesionych pod obrady Zarządu, mogą byŚ organizowane konferencje przygotowawcze, w których uczestniczą wnioskodawcy i inne zainteresowane osoby. O zwołaniu konferencji decyduje Sekretarz Powiatu, który przewodniczy konferencji.

14. Wnioski i ustalenia przyjête podczas konferencji przygotowawczej powinny byŚ zgłoszone przez wnioskodawcê, w formie nowego projektu aktu prawnego lub autopoprawki albo też w protokole rozbieżności.

15. Projekty uchwał pod obrady Rady kieruje Zarząd.

16. Rejestr uchwał Rady i Zarządu Powiatu prowadzi Wydział Organizacyjny.

17. Wydziały obowiązane są prowadziŚ wydziałowe zbiory aktów prawnych z zakresu działania wydziału.

18. Zarządzenia wydaje Starosta na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

19. Rejestr zarządzeą Starosty prowadzi Wydział Organizacyjny.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  2396

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2010-01-15 14:51:00

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-01-15 14:50:33