Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506

INFORMACJA O SPOSOBIE, ZAKRESIE I TRYBIE UDOSTÊPNIANIA DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W SŁUPSKUZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostêpniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27.09.2005r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, udostêpnia siê podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostêpnia siê na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostêpnia siê na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostêpnienia danych, dane udostêpnia siê w terminie nie później niż 14 dni od dnia dorêczenia wniosku o ich udostêpnienie danych. Dane udostêpnia siê w formie papierowej lub w formie elektronicznej w formatach: doc, rtf, xls, pdf, swd.

Podmiot, któremu udostêpniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostêpem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadaŚ zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronê udostêpnionych danych w ww. aspektach.

Wniosek o udostêpnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznymW Starostwie Powiatowym w Słupsku prowadzone są nastêpujące rejestry i ewidencje: 
   - na podstawie instrukcji kancelaryjnej:
    âŹ rejestr korespondencji ⏓ w programie el-Dok System,
    âŹ rejestr uchwał Rady Powiatu Słupskiego,
    âŹ rejestr uchwał Zarządu Powiatu Słupskiego,
    âŹ rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu Słupskiego,
    âŹ rejestr interpelacji i wniosków Radnych Powiatu Słupskiego,
    âŹ rejestr zarządzeą Starosty Słupskiego,
    âŹ rejestr skarg i wniosków,
    âŹ rejestr wydanych upoważnieą i pełnomocnictw;
   - oraz na podstawie zgody udzielonej niniejszym przez Sekretarza Powiatu (na podstawie § 21 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu): 
    âŹ w Wydziale Organizacyjnym: 
      - Ewidencja Stowarzyszeą Kultury Fizycznej (Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych),
      - Ewidencja Stowarzyszeą działających na terenie Powiatu Słupskiego,
      - Rejestr pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku,
      - Rejestr kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
      - Ewidencja czasu pracy,
      - Ewidencja nadgodzin,
      - Ewidencja legitymacji służbowych,
      - Rejestr zaświadczeą lekarskich pracowników,
      - Ewidencja emerytów i rencistów Starostwa powiatowego w Słupsku,
      - Rejestr kart drogowych,
      - Rejestr świadczeą socjalnych ZFŚS,
      - Rejestr biblioteczny,
      - Rejestr wypożyczenia akt z archiwum zakładowego,
      - Rejestr zamówieą publicznych,
      - Rejestr wydania i zwrotu kluczy do pomieszczeą,
      - Rejestr wydania i zwrotu kluczy oraz kart zapasowych i tajnych,
      - Ewidencja wyjazdów służbowych,
      - Ewidencja pieczêci i stempli,
      - Ewidencja wydawanego sprzêtu, wyposażenia i odzieży ochronnej,
      - Rejestr druków ścisłego zarachowania,
      - Rejestr wynajmu sal,
      - Rejestr rzeczy znalezionych,
      - Pocztowa książka nadawcza; 
    âŹ w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa:
      - Rejestr przedsiêbiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców (działalnośŚ regulowana),
      - Rejestr przedsiêbiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów (działalnośŚ regulowana),
      - Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeą na przewozy drogowe na potrzeby własne,
      - Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
      - Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
      - Rejestr zezwoleą na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
      - Ewidencja wydanych uprawnieą diagnosty,
      - Ewidencja Instruktorów,
      - Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
      - Ewidencja wydanych zezwoleą na przejazdy pojazdy nienormatywnych,
      - Ewidencja wydanych kart parkingowych,
      - Ewidencja pojazdów,
      - Ewidencja kierowców,
      - Ewidencja osób bez uprawnieą wobec których orzeczony został zakaz ubiegania siê o uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi,
      - Rejestr główny przychodu i rozchodu druków ścisłego zarachowania:
        - pozwolenia czasowe,
        - nalepki kontrolne na szybê,
        - znaki legalizacyjne na tablice rejestracyjne;
      - Rejestry wydanych tablic rejestracyjnych,
      - Rejestry wydanych pozwoleą czasowych,
      - Rejestry wydanych miêdzynarodowych praw jazdy,
      - Rejestr wydanych legitymacji instruktora; 
    âŹ w Wydziale Środowiska i Rolnictwa: 
      - Rejestr sprzêtu pływającego,
      - Rejestr przetrzymywanych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
      - Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i usuniêcia odpadów,
      - Ewidencja wydanych decyzji z zakresu ochrony środowiska,
      - Ewidencja wydanych kart wêdkarskich i łowiectwa podwodnego; 
    âŹ w Wydziale Polityki Społecznej: 
      - Rejestr wydanych zaświadczeą o zdaniu egzaminu, przed komisją egzaminacyjną, na stopieą awansu zawodowego,
      - Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
      - Ewidencja szkół i placówek niepublicznych na terenie Powiatu Słupskiego,
      - Rejestr wydanych decyzji w sprawie nadania szkole niepublicznej uprawnieą szkoły publicznej,
      - Rejestr wydanych decyzji administracyjnych ⏓ zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobê prawną lub osobê fizyczną,
      - Rejestr powiatowych instytucji kultury;
    âŹ w Wydziale Geodezji i Kartografii:
      - Ewidencja gruntów i budynków prowadzona w systemie informatycznym TurboEWID 7.5.
w tym:
        - Rejestr cen i wartości nieruchomości,
        - Rejestr ewidencji gruntów i budynków,
        - Rejestr operatów pomiarowych w asortymentach: podziały i rozgraniczenia- EU,
        - Rejestr operatów pomiarowych w asortymentach: pomiary sytuacyjno-wysokościowe ⏓ BU,
        - Rejestr operatów pomiarowych w asortymentach: inwentaryzacje ⏓ D,
        - Rejestr operatów pomiarowych w asortymentach: osnowa ⏓ A,
        - Rejestr KERG ⏓ Ksiêga Ewidencji Robót Geodezyjnych,
        - Rejestr DZ ⏓ Dzienników Zamówieą; 
    âŹ w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:
      - Rejestr mienia Skarbu Paąstwa,
      - Rejestr mienia powiatu,
      - Rejestr gruntów dla których wydano zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej; 
    âŹ w Wydziale Architektoniczno ⏓ Budowlanym: 
      - Rejestr wniosków o pozwolenie na budowê,
      - Rejestr decyzji pozwolenia na budowê; 
    âŹ w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji: 
      - Rejestr inwestycji przygotowywanych i realizowanych na terenie Powiatu Słupskiego; 
    âŹ w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności: 
      - Rejestr wypadków przy pracy,
      - Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych zgłoszonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
      - Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników, książek i teczek,
      - Rejestr wydanych poświadczeą bezpieczeąstwa upoważniających do dostêpu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicê służbową,
      - Rejestr wydanych zaświadczeą stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
      - Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
      - Ksiêga orzeczeą lekarskich osób stawiających siê do kwalifikacji wojskowej,
      - Lista osób podlegających stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej; 
    âŹ w Wydziale Finansowo ⏓ Budżetowym: 
      - Centralny rejestr umów,
      - Centralny rejestr umów na zlecenie i umów o dzieło; 
    âŹ u Powiatowego rzecznika Konsumentów: 
      - Rejestr porad w sprawach z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów.

W Starostwie Powiatowym w Słupsku prowadzone są nastêpujące archiwa:
   - Archiwum zakładowe,
   - 4 podrêczne archiwa wydziałowe:
    âŹ w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa,
    âŹ w Wydziale Architektoniczno ⏓ Budowlanym,
    âŹ w Wydziale Geodezji i Kartografii,
    âŹ w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  6934

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2012-10-09 08:22:53

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-10-08 14:55:53