Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1439956
POROZUMIENIE z dnia 16.12.2010r. nr 16/PCPR/2010 w sprawie umieszczenia dziecka w Placowce Wielofunkcyjnej Nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Lêborku [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 29.11.2010r. nr 7/10 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeą przysługujących danej rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 17.11.2010r. nr 8-ZISS_2011 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu powiatu słupskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku[...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 17.11.2010r. nr OR.III.0118/56/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kêpice w celu dofinansowania remontu strażnicy OSP Korzybie.[...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 17.11.2010r. nr OR.III.0118/55/2010 w sprawie przekazania środkow finansowych dka Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w celu dofinansowania zakupup paliwa.[...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 15.11.2010r. w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie[...] wiêcej>>

ANEKS NR 1 z dnia 2 listopada 2010 r. do Porozumienia zawartego w dniu 23 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Miasto Słupsk zadania własnego Powiatu Słupskiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku. [...]wiêcej>>

Aneks nr 1 z dnia 8 listopada 2010rok do porozumienia z dnia 17.08.2010r. [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 14.10.2010r. w sprawie zakoączenia realizacji likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - SP ZOZ w Słupsku po wygaśniêciu umowy zlecenia Nr PS/2/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. zmienionej aneksami do umowy z dnia 30 czerwca 2010 r. i 20 lipca 2010 roku [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 30 września 2010r. w sprawie w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku, tj. w okresie trwania kadencji. [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 29.09.2010r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiêdzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego przejêcia przez Gminê Słupsk zadaą z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 29.09.2010r. w sprawie przekazania Gminie Miasto Ustka spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową oraz uchwały Rady Miasta Ustka Nr LI/426/2010 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie przejêcia obowiązku zarządzania skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1112G ( ul. Ustecka) z drogą gminną ( ul. Sportowa).
[...]wiêcej>>

Porozumienie nr 6/2010 z dnia 2.09.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo - wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce. [...]wiêcej>>

Porozumienie nr 5/2010 z dnia 2.09.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo - wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce. [...]wiêcej>>

Porozumienie nr 4/2010 z dnia 3.09.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeą przysługujących danej rodzinie zastêpczej. [...]wiêcej>>

Porozumienie nr 4/2010 z dnia 2.09.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo - wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce. [...]wiêcej>>

Porozumienie nr 3/2010 z dnia 2.09.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo - wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce. [...]wiêcej>>

Porozumienie nr 2/2010 z dnia 2.09.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo - wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce. [...]wiêcej>>

Porozumienie nr 1/2010 z dnia 2.09.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo - wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce. [...]wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku (uczniowie ZST w Ustce) [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku (uczniowie ZSA w Słupsku) [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 17.08.2010r. w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie zawarte pomiêdzy Powiatem Tczewskim a Powiatem Słupskim. [...]wiêcej>>
Aneks nr 1 z dnia 8 listopada 2010rok do porozumienia z dnia 17.08.2010r. [...]wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 12.08.2010r. w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku, tj. w okresie trwania kadencji pomiêdzy: Powiatem Słupskim a Gminą Ustka. [...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 15.07.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku w 2010 roku.[...]wiêcej>>

Aneks nr 2 do porozumienia z dnia 2.07.2010r. pomiêdzy Powiatami Województwa Pomorskiego o współdziałaniu w realizacji programu: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego.[...]wiêcej>>

Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 2.07.2010r. pomiêdzy Powiatami Województwa Pomorskiego o współdziałaniu w realizacji programu: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego.[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 2.07.2010r. pomiêdzy Powiatami Województwa Pomorskiego o współdziałaniu w realizacji programu: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego.[...]wiêcej>>

POROZUMIENIE OR.III/0118-30/2010 zawarte w dniu 30 czerwca 2010 roku pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk, w sprawie przekazania środków finansowych na refundacjê kosztów organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych organizowanych w dniach 12-13 czerwca 2010 roku przez Komendê Miejską Paąstwowej Straży Pożarnej w Słupsku. [...]wiêcej>>

POROZUMIENIE OR.III/0118-29/2010 zawarte w dniu 30 czerwca 2010 roku pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk, w sprawie przekazania środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego umiejscowionego w Komedzie Miejskiej Paąstwowej Straży Pożarnej w Słupsku.[...]wiêcej>>

Porozumienie nr 4/2010 z dnia 10.06.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w opiekuączo-wychowawczej oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie .[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 15.04.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Akademią Pomorską w Słupsku w sprawie współpracy pomiêdzy Uczelnią a Powiatem, dążącą do jak najbardziej efektywnego wykorzystania potencjału naukowo-dydaktycznego AP w Słupsku w celu rozwoju lokalnej gospodarki, edukacji i kultury, a także wzajemną promocjê.[...]wiêcej>>

Porozumienie nr OR.III.0118-28/2010 z dnia 12.04.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Komendą Wojewódzką Policji w sprawie przekazania srodków finansowych.[...]wiêcej>>

Porozumienie nr OR.III.0118-27/2010 z dnia 19.05.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Paąstwowej Straży Pożarnej w Słupsku.[...]wiêcej>>

Aneks nr 1/2010 z dnia 12.05.2010r do porozumienia nr 6/C/2007 z dnia 27.09.2007r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Cieszyąskim w sprawie umieszczenia dziecka w domu Dziecka w Cieszynie oraz wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie.[...]wiêcej>>

Porozumienie nr 4/2010 z dnia 7.04.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...]wiêcej>>

Porozumienie nr 3/2010 z dnia 7.04.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...]wiêcej>>

Porozumienie nr 2/2010 z dnia 7.04.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 7.04.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie.[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 19.03.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie.[...]wiêcej>>

Porozumienie nr 3/PCPR/2010 z dnia 17.03.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Lêborskim w sprawie umieszczenia dziecka w Placówce Wielofunkcyjnej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie.[...]wiêcej>>

Porozumienie nr 1/2010 z dnia 10.03.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeą przysługujących danej rodzinie zastêpczej.[...]wiêcej>>
Porozumienie NR 1/10 z dnia 10 marca wygasło z dniem 30 kwietnia 2010 r.

Porozumienie z dnia 3.02.2010r. pomiêdzy Wojewodą Pomorskim Romanem Zaborowskim a Powiatem Słupskim w sprawie powierzenia niektórych zadaą związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r . .[...]wiêcej>>

Porozumienie nr 2/PCPR/2010 z dnia 2.03.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Lêborskim w sprawie umieszczenia dziecka w Placówce Wielofunkcyjnej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie.[...]wiêcej>>

Porozumienie OR.III.0117-10/2010 z dnia 1.03.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Gminą Ustka w sprawie: przekazania dotacji celowej, dot. zwrotu kosztów przejazdu dla osób podlegajacych obowiązkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w 2010r.[...]wiêcej>>

Porozumienie OR.III.0117-9/2010 z dnia 1.03.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Gminą Smołdzino w sprawie: przekazania dotacji celowej, dot. zwrotu kosztów przejazdu dla osób podlegajacych obowiązkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w 2010r.[...]wiêcej>>

Porozumienie OR.III.0117-8/2010 z dnia 1.03.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Gminą Słupsk w sprawie: przekazania dotacji celowej, dot. zwrotu kosztów przejazdu dla osób podlegajacych obowiązkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w 2010r.[...]wiêcej>>

Porozumienie OR.III.0117-7/2010 z dnia 1.03.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Gminą Potêgowo w sprawie: przekazania dotacji celowej, dot. zwrotu kosztów przejazdu dla osób podlegajacych obowiązkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w 2010r.[...]wiêcej>>

Porozumienie OR.III.0117-6/2010 z dnia 1.03.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Gminą Kobylnica w sprawie: przekazania dotacji celowej, dot. zwrotu kosztów przejazdu dla osób podlegajacych obowiązkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w 2010r.[...]wiêcej>>

Porozumienie OR.III.0117-5/2010 z dnia 1.03.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Gminą Główczyce w sprawie: przekazania dotacji celowej, dot. zwrotu kosztów przejazdu dla osób podlegajacych obowiązkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w 2010r.[...]wiêcej>>
- Aneks do porozumienia OR.III.0117-5/2010

Porozumienie OR.III.0117-4/2010 z dnia 1.03.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Gminą Dêbnica Kaszubska w sprawie: przekazania dotacji celowej, dot. zwrotu kosztów przejazdu dla osób podlegajacych obowiązkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w 2010r.[...]wiêcej>>
- Aneks do porozumienia OR.III.0117-4/2010

Porozumienie OR.III.0117-3/2010 z dnia 1.03.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Gminą Damnica w sprawie: przekazania dotacji celowej, dot. zwrotu kosztów przejazdu dla osób podlegajacych obowiązkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w 2010r.[...]wiêcej>>
- Aneks do porozumienia OR.III.0117-3/2010

Porozumienie OR.III.0117-2/2010 z dnia 1.03.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Gminą Miejską Kêpice w sprawie: przekazania dotacji celowej, dot. zwrotu kosztów przejazdu dla osób podlegajacych obowiązkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w 2010r.[...]wiêcej>>

Porozumienie OR.III.0117-1/2010 z dnia 1.03.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim a Gminą Miasta Ustka w sprawie: przekazania dotacji celowej, dot. zwrotu kosztów przejazdu dla osób podlegajacych obowiązkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w 2010r.[...]wiêcej>>

Porozumienie nr 8/RPR/2010 z dnia 25.02.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Lêborskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie.[...]wiêcej>>

Porozumienie nr 7/RPR/2010 z dnia 25.02.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Lêborskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie.[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 13.01.2010r. pomiêdzy Starostą Słupskim Sławomirem Ziemianowiczem a Wójtem Gminy Słupsk Mariuszem Chmielem w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta.[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 13.01.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Skarżyąskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków w łacznej kwocie świadczeą przysługująacych rodzinie zastêpczej.[...]wiêcej>>

Porozumienie z dnia 11.01.2010r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, bedących mieszkaącami Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajêciowej, funkcjonujących na terenie miasta Słupska.[...]wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  2244

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-03-12 12:29:40

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-03-12 12:27:01