Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dorêczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i dorêczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) w Starostwie Powiatowym w Słupsku uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca dorêczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej, podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym, należy założyŚ bezpłatne konto na platformie el-Urząd:

bezpłatne konto na platformie el-UrządMetody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzêdu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza na stronie El-Urzêdu.
2. Przesłanie podpisanego elektronicznie dokumentu na adres eurzad@powiat.slupsk.pl.

Dokument przeslany na elektroniczna skrzynkê podawczą zostanie poświadczony Urzêdowym Poświadczeniem Odbioru, wysłanym na adres poczty elektronicznej, z którego został wysłany dokument.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzêdu od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30 do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego siê w pokoju nr 01 parter Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 na nastêpujących nośnikach danych:


a) PamiêŚ masowa USB 1.1 lub 2.0
b) Płyta CD-RW
c) Płyta DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieŚ możliwośŚ zapisu Urzêdowego Poświadczenia Odbioru.Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzêdu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą byŚ podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:


1. DOC, RTF,
2. XLS,
3. CSV,
4. TXT,
5. GIF, TIF, BMP, JPG,
6. PDF,
7. ZIP.


3. WielkośŚ wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyŚ 3 MB.4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe bêdą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagaą dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) na Elektroniczną Skrzynkê Podawczą można przysyłaŚ pocztą elektroniczną jako załączniki dokumenty w formatach wyżej wymienionych, podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, który można nabyŚ na stronach takich jak:

http://www.pwpw.pl/
http://www.kir.com.pl/
http://www.unizeto.pl/unizeto/main.xml
Wykaz usług/spraw przypisanych dla Powiatu Słupskiego na portalu ePUAP:
1) Rejestracja pojazdów
2) Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
3) Wydanie wtórnika prawa jazdy
4) Wymiana prawa jazdy
5) Wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja na portalu ePUAP

Aby móc skorzystaŚ z Portalu należy posiadaŚ w nim konto użytkownika. Rejestracja w Portalu jest darmowa i składa siê z kilku prostych kroków.
Rejestracja konta na portalu ePUAP daje możliwości użytkownikowi korzystania ze wszystkich usług/spraw zdefiniowanych na platformie. Użytkownik zakładając konto musi również założyŚ oprócz konta organizacjê.

Jak znaleźŚ sprawê w ePUAP?

Można skorzystaŚ z katalogu zdarzeą życiowych (http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZdarzeniaZyciowe) zawierającego sprawy posegregowane wg konkretnych sytuacji życiowych, których dotyczą.
Jeśli znana jest dokładna nazwa sprawy, można ją znaleźŚ na alfabetycznej liście spraw (http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ListaSpraw) lub wpisaŚ jej nazwê w pole wyszukiwania na górze strony ePUAP.
Można również znaleźŚ sprawê w katalogu tematycznym spraw (http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Klasyfikacje) ub według podziału terytorialnego (http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Klasyfikacje)
Informacjê, jak załatwiŚ daną sprawê w Paąstwa miejscu zamieszkania zawsze znajdziesz w szczegółowym opisie każdej sprawy.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  3848

Treść wytworzył(a): Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Sekretarz Powiatu, 2007-02-08 07:30:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2011-01-07 12:45:42

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2011-01-07 12:41:51