Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w lutym 2013 roku w sprawie przyjêcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. [...] wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w lutym 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/148/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe - wiêksze możliwości na rynku pracy" realizowanego przez Powiat Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 [...] wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w lutym 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego. [...] wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w lutym 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013rok. [...] wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w lutym 2013 roku W sprawie zmiany "Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 - 2014" stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/147/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku [...] wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w lutym 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego [...] wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w lutym 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 [...] wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w lutym 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą przy ulicy Bursztynowej 12 [...] wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w lutym 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/202/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuą - Etap II" [...] wiêcej>>Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2012 roku

Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2011 roku

Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2010 roku


Wersja do druku


Liczba odsłon:  7063

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-11 10:26:44

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-11 10:25:33