Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506

 

Powiat Słupski jest właścicielem 50,14% udziałów Zakładu Usług Wodnych
sp.
z o.o. w Słupsku, 100 % udziałów Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży
Ryb - Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. w Ustce w likwidacji oraz 59,37% akcji
imiennych Spółki Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku
Spółka Akcyjna z siedzibą w Rowach.

           

Głównymi kierunkami działalności spółek, w których Powiat Słupki posiada
udziały jest:

 

1. Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku:

- Pobór i uzdatnianie wody

- Usługi w zakresie rozprowadzania wody,

- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych rurociągów

Obszar działalności – gminy Borzytuchom, Sławno, Ustka, Kêpice, Parchowo.

http://zuw.slupsk.pl/

 

2. Lokalne Centrum Pierwszej sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. :

- DziałalnośŚ usługowa związana z rybołówstwem i rybactwem;

- Sprzedaż płodów rolnych ,

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna ryb, skorupiaków i miêczaków,

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałej żywności

Obszar działalności – Miasto Ustka.

http://www.aukcja-rybna.pl/

 

3. Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna:

- Transport pasażerski miejski, miêdzymiastowy, rozkładowy;

 - Wynajem samochodów ciêżarowych z kierowcą,

 - Sprzedaż detaliczna paliw,

-  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych.

Obszar działalności – głównie teren powiatów słupskiego i lêborskiego.

http://pks.slupsk.pl/

 


Wersja do druku


Liczba odsłon:  4023

Treść wytworzył(a): Katarzyna Maruszak, 2012-09-24 12:28:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-09-24 12:45:04

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-09-24 12:44:14