Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1439956

POWIATOWA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA

Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna jest organem opiniodawczo - doradczym dla gmin: Ustka, Dêbnica Kaszubska, Słupsk, Kêpice, Smołdzino, Damnica, Główczyce, Potêgowo w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna: art. 8 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717 ze zm.) oraz porozumienia zawarte w dniu 11.09.2003r. Przez Starostê Słupskiego
z Wójtami gmin: Ustka, Dêbnica Kaszubska, Smołdzino, Damnica, Główczyce, Potêgowo i Burmistrzem Kêpic oraz porozumieniem z dnia 13.01.2010 zawartym z Wójtem Gminy Słupsk.

Zadania Komisji:
• opiniowanie projektów studium uwarunkowaą i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
• opiniowanie analiz, których mowa w art.32 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Skład Komisji:

1) Małgorzata Mikołajczak- Paszczyk - przewodnicząca
2) Krzysztof Wojcieszyk – z-ca przewodniczącego
3) Tadeusz Ciemnoczołowski – z-ca przewodniczącego
4) Zenon Batruch - członek
5) Piotr Bockenheim - członek
6) Władysław Boryło - członek
7) Jêdrzej Alkiewicz - członek
8) Aleksander Aziukiewicz - członek
9) Mariusz Ożarek – członek
10) Jerzy Sajek – członek
11) Eugeniusz Michalkiewicz - członek
12) Hanna Osmaąska – członek
13) Beata Bernas- członek
14) Zygmunt Śliwa – członek
15) Małgorzata Klemiąska- członek
16) Zdzisław Daczkowski- członek
17) Lech Pawlak – członek
18) Jan Fąfara – członek
19)Włodzimierz Kit – członek


Wersja do druku


Liczba odsłon:  905

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2010-06-22 09:57:43

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-06-22 09:57:17