Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1439956

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA POWIATU SŁUPSKIEGO

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest organem zajmującym siê uzgadnianiem dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Podstawa prawna: art. 7d, pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm), § 8, § 10, § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz zarządzenie Nr 44/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zwanego dalej „Zespołem”.

W skład Zespołu wchodzą:
1. Przewodniczący – Joanna Góralska
2. Członkowie:
- Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego - Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Małgorzata Klemiąska
- Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych
3. Konsultanci:
- przedstawiciel ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku,
- przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej SA, Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
- przedstawiciel Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Gdaąsku, Rejon Dystrybucji Gazu w Słupsku,
- przedstawiciel Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej „EMPEC” Sp. z o. o. w Ustce,
- przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dêbnicy Kaszubskiej Sp. z o. o.,
- przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o.,
- przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy,
- przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie,
- przedstawiciel Zakładu Usług Wodnych w Słupsku Sp. z o. o.,
- przedstawiciel Zakładu Usług Publicznych w Potêgowie,
- przedstawiciel Zakładu usług Publicznych w Główczycach Sp. z o. o.,
- przedstawiciel Zakładu Energetyki Cieplnej w Kêpicach,
- przedstawiciel Wodociągów Ustka Sp. z o. o.,
- przedstawiciel Wodociągów Słupsk Sp. z o. o.,
- przedstawiciel innych jednostek branżowych sieci uzbrojenia terenu, zarządzających tymi sieciami na obszarze działania Zespołu,
- przedstawiciel innych, niż podległe Staroście Słupskiemu, zarządów dróg publicznych, jeżeli urządzenie ma byŚ umieszczone w pasie drogowym należącym do innego, niż podległemu Staroście zarządcy drogi.


Posiedzenia Zespołu odbywają siê w każdą środê o godz. 10:00.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  1489

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2010-06-22 10:08:47

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-06-22 10:07:51